Editorial

A warm welcome back to Cardiff University

Welcome back to Cardiff University
Life at Cardiff University is expected to be closer to 'normality' this year. Source: Jeremy Segrott (via Flickr)
Welcome back to Cardiff University! With everything that we’ve seen over the last few months, everyone on the team is excited to see all of the new and familiar faces returning to Cardiff!

By Jack Robert Stacey | Editor-in-Chief

Put simply, the events that transpired over the last year were unexpected to say the least.

For many students at Cardiff University, 2021 was a year that understandably lacked the authentic university experience that they had been expecting; it was instead dominated by pre-recorded lectures and awkward virtual socials that, although a welcome alternative during the pandemic, often struggled to replicate the real thing.

Over the past few months, however, everyone at Cardiff University and the Students’ Union has been working hard in-line with government guidelines to bring everything closer to a pre-pandemic ‘normal’.

As restrictions begin to ease across Wales, students returning in September can expect to have a more traditional Freshers’ experience with a huge range of social activities available across the entire week. Providing that Wales remains at Alert Level Zero, students will be able to attend indoor events with an unlimited number of other people while, face-to-face teaching is expected to make a full, but cautious return within the year.

Whilst many of us may rightly want to leap at the first opportunity to experience everything that Cardiff has to offer this year, we also need to recognize that some students may rightly feel reluctant to return back to university life.

Regardless of how 2021 shapes up for all of us, its perhaps more important than ever before to follow along with the Welsh Government guidelines to ensure that everyone has a safe and enjoyable Freshers’ Week.


Croeso yn ôl i Brifysgol Caerdydd! Gyda phopeth rydym wedi’i weld dros y misoedd diwethaf, mae pawb ar y tîm yn gyffrous i weld pob wyneb newydd a chyfarwydd yn dychwelyd i Gaerdydd!  

Yn syml, bu’r digwyddiadau dros y flwyddyn ddiwethaf yn annisgwyl i ddweud y lleiaf. 

Yn ddealladwy, i lawer o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, roedd 2021 yn flwyddyn a ddaeth heb y profiad prifysgol uigryw disgwyliedig; yn hytrach, cafodd ei ddominyddu gan ddarlithoedd a recordwyd ymlaen llaw a chymdeithasau rhithiol lletchwith a oedd (er yn  opsiwn i’w groesawu yn ystod y pandemig) yn aml, yn anodd i efelychu’r gwir beth.  

Dros y misoedd diwethaf, fodd bynnag, mae pawb ym Mhrifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n galed yn unol â chanllawiau’r llywodraeth er mwyn nesáu at y ‘normal’ cyn y pandemig. 

Wrth i gyfyngiadau ddechrau llacio ardraws Cymru, gall myfyrwyr sy’n dychwelyd ym mis Medi ddisgwyl profiad Glas mwy traddodiadol gydag ystod enfawr o weithgareddau cymdeithasol ar gael drwy gydol yr wythnos. Ar yr amod bod Cymru’n aros ar Lefel Rhybudd Sero, bydd myfyrwyr yn gallu mynychu digwyddiadau dan do ymhlith nifer anghyfyngedig o bobl eraill. Law yn llaw â hyn, disgwylir i’r dysgu wyneb yn wyneb ddychwelyd yn llawn, ond yn bwyllog o fewn y flwyddyn. 

Er y gallai llawer ohonom fod eisiau neidio ar y cyfle cyntaf i brofi popeth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig eleni, rhaid cydnabod y gall rhai myfyrwyr deimlo’n amharod i ddychwelyd i fywyd prifysgol. 

Pa ffordd bynnag fydd 2021 yn ymddangos, gellid dadlau ei bod yn bwysicach nag erioed i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru i sicrhau fod pawb yn cael Wythnos Glas diogel a phleserus. 

Jack Robert Stacey Editorial 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php