Taf-Od

Adolygiad o Fala’ Surion

By: Lowri Elen

Drama daith ddiweddaraf Cwmni’r Frân Wen yw Fala’ Surion, sy’n addasiad o ‘Fresh Apples’ gan Rachel Trezise.

Mae’r gyfrol o straeon byrion yn sôn am hynt a helynt pobl ifanc dosbarth gweithiol ardaloedd diwydiannol de Cymru.  Symudwyd rhai o’r straeon i’r gorllewin ac i’r gogledd gan Manon Eames a Catrin Dafydd wrth addasu’r gyfrol i’r llwyfan. Ac er hyn, mae’r ymdeimlad o bobl ifanc yn ymdopi â’u problemau wrth chwilio am atebion yn parhau’n amlwg.   Tua 6 neu 7 o straeon a geir yn Fala’ Surion o’i gymharu â’r 13 sydd yn ‘Fresh Apples’, a rhaid canmol y gwaith o ddewis a dethol.  Petai Manon Eames a Catrin Dafydd wedi cynnwys mwy ohonynt tybiaf y byddent wedi colli llawer o’r dyfnder yn y straeon, a byddai’r gynulleidfa wedi cael eu drysu.  Ni wnaeth hynny ddigwydd o gwbl yn y cynhyrchiad hwn, a oedd yn symud o stori i stori yn gelfydd iawn.   Rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn yn gyfarwydd â gwaith Trezise cyn mynd i’r Chapter nos Wener, a hynny er i’r gwaith ennill gwobr Dylan Thomas nôl yn 2006.  Yr unig effaith gafodd hyn ar fy mwynhad i o’r ddrama oedd y ffaith fy mod i’n chwilio am gysylltiad rhwng yr holl gymeriadau a’r holl straeon.  Cameos cwbl ar wahân yw’r straeon yn Fala’ Surion, a’r unig gysylltiad tenau oedd y motiff aml o’r holl gymeriadau ar drên.  Mae’r elfen o ddiffyg llinyn storiol dramatig yn cyd-fynd ag un o’r delweddau a geir ar ddiwedd y ddrama o’r jig-so sy’n chwilio am y darn olaf colledig, y jig-so sy’n sylweddoli nad yw’r darn olaf yn ffitio bob tro.

Straeon tywyll am broblemau a rhwystrau a geir yn Fala’ Surion.  Er hyn roedd cynulleidfa’r Chapter yn chwerthin yn aml, boed ar eiriau ffraeth cymeriad, ar sefyllfa afreal ac anghyfforddus, neu ar chwithdod y teenagers.  Roedd gwaith cyfarwyddo Sara Lloyd yn pwysleisio’r elfennau doniol yn aml hefyd, gan sicrhau nad oedd y ddrama yn datblygu i fod yn rhy dywyll.  Rhaid canmol cyfarwyddo Sara Lloyd drwy’r holl ddrama – dyma gyfarwyddo cynnil a disgybledig oedd yn gosod yr holl bwysau ar ddawn yr actorion.  Cynhyrchiad eithaf minimalistig, heb unrhyw brops na newidiadau set yw Fala’ Surion.  Defnyddiwyd y lliw llwyd ar hyd y set ac yn y gwisgoedd. Dywedodd Gwyn Eiddior, y cynllunydd set, ar Twitter: ‘Mae’r lliwiau hefyd yn adlewyrchu’r anobaith sy’n amlygu ei hun mewn llawer o’r straeon’.  Hoffais y defnydd o’r wal fideo yn fawr iawn, wrth daflu lluniau, delweddau a fideos ar y sgrin roedd modd trawsnewid y llwyfan i drac trenau, caffi Eidaleg, neu drên prysur.  Defnyddiwyd y sgrin mewn modd artistig a chelfydd, gan ychwanegu rhywbeth arbennig i’r cynhyrchiad. Nid oedd y delweddau yn tynnu i ffwrdd o’r action, ond yn hytrach roeddent yn cyfleu neges neu leoliad y golygfeydd.

O ystyried y set syml, y cyfarwyddo cynnil, a’r gwaith ensemble roedd llawer o bwysau ar yr actorion, ac yn wir, dyma gast talentog a chryf dros ben.  Yn fy marn i, doedd dim man gwan yn y cast, a phawb yn tynnu eu pwysau ac yn gwneud cyfiawnder â’r sgript.  Wrth i’r straeon amrywio o ardal i ardal roedd yn rhaid i’r cymeriadau newid acenion yn gyflym.  Llwyddodd bob un ohonynt i wneud hyn yn llwyddiannus,  ac roeddwn yn cael trafferth gyda rhai ohonynt i ddweud pa un oedd eu hacen naturiol.  Roeddwn yn credu’r cymeriadau, yn teimlo drostynt, ac mae hynny’n dipyn o gamp o ystyried mai golygfeydd byr a geir o’r straeon amrywiol.  Hoffais yn fawr y stori gyntaf, gyda phortread Rhodri Meilir, Rhodri Miles a Dyfrig Evans o fechgyn ifanc yn ceisio darganfod eu lle a phenderfynu sut i ymddwyn yn fawr.  Mae gwylio oedolion yn chwarae plant neu bobl ifanc yn eu harddegau yn medru bod yn anghyfforddus ar adegau, ond llwyddwyd yn y cynhyrchiad hwn, ar bron bob achos, i greu cymeriadau byw o gig a gwaed o flaen ein llygaid.  Yn wir, dyma gynhyrchiad llwyddiannus iawn,  sy’n cynnwys themâu a all gyffwrdd pawb.  Mae’r straeon yn dywyll, ac fe gewch eich hun yn uniaethu a theimlo dros y cymeriadau law yn llaw a chwerthin nes bod eich bol yn brifo.  Fe fydd Fala Surion ar daith tan ddiwedd mis Mawrth, ac os cewch chi gyfle, ewch i’w gweld!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php