Taf-Od

Ail-lansiad Cymdeithas Iolo

Gan Esyllt Lewis

Ar ôl saib o ychydig flynyddoedd, cafodd Cymdeithas Iolo ei ailsefydlu y llynedd gan rhai o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg. Prif fwriad y gymdeithas yw dod ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn digwyddiadau Cymraeg a Chymreig at ei gilydd, i gymryd mantais o ddiwylliant Cymraeg ffyniannus Caerdydd. Bydd croeso cynnes i bawb yng ngweithgareddau Cymdeithas Iolo, gan gynnwys myfyrwyr Ysgol y Gymraeg, myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, a dysgwyr. Un o’r prif resymau dros ailsefydlu Cymdeithas Iolo oedd i greu cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg yn gymdeithasol gyda siaradwyr rhugl, a sicrhau fod pawb sydd â diddordeb yn yr heniaith yn teimlo fel eu bod yn perthyn i’r gymuned Gymraeg cyfoethog sydd ohoni yn y brifddinas.

Bydd amryw o weithgareddau a digwyddiadau gwahanol yn cael eu trefnu gan Gymdeithas Iolo eleni, gyda’r nod o sicrhau fod rhywbeth at ddant pawb yn cael ei drefnu. Bydd y gymdeithas yn trefnu tripiau i weld yr amryw ddramâu a nosweithiau gomedi Cymraeg a gynhelir yng Nghaerdydd. Yn ogystal, fydd y gymdeithas yn bwriadu manteisio ar y sîn cerddoriaeth Cymraeg byrlymus yn y brifddinas. Caiff gigs Cymraeg eu cynnal yn fisol yng Nghlwb Ifor Bach, a chynhelir ambell gig Gymraeg ym mar Gwdihŵ hefyd. Yn ogystal, bydd ambell gig yn cael ei gynnal yn yr Hen Lyfrgell hefyd. Mae digon o gyfleoedd, felly, i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg gael gwrando ar rhai o fandiau gorau’r sîn cerddoriaeth Cymraeg, a bwriada Gymdeithas Iolo hyrwyddo a manteisio ar hyn. Bydd y gymdeithas yn cynnal nosweithiau cymdeithasol o fewn yr adran rhwng myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith a myfyrwyr ‘Cymraeg i bawb’.

Mae’n debyg mai un o brif ddigwyddiadau blynyddol Cymdeithas Iolo yw’r ‘Stomp’ farddonol. Cynhelir y stomp rhwng myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol, a darlithwyr yr Ysgol y Gymraeg. Mae llawer o hwyl a sbri i’w gael yn y stomp, a fydd yn cael ei gynnal yn yr Hen Lyfrgell eleni ar ddydd Llun y 10fed o Hydref. Y stompfeistri fydd Dr Llŷr Gwyn Lewis, sy’n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd, a’r bardd Gruffudd Owen. Bydd mwy o wybodaeth am y stomp yn cael ei roi yma, yn y Gair Rhydd, ac ar dudalen ‘Facebook’ Cymdeithas Iolo yn yr wythnosau nesaf.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd Cymdeithas Iolo yn chwilio am fyfyrwyr Cymraeg brwdfrydig a hoffa fod yn rhan o bwyllgor Cymdeithas Iolo. Bydd y pwyllgor yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau a gweithgareddau i aelodau Cymdeithas Iolo, a sicrhau fod y gymdeithas yn un prysur, ffyniannus ac yn un y gall myfyrwyr Cymraeg Caerdydd ymfalchïo ynddo. Bwriad hyn oll yw cyfoethogi’r profiad o fod yn fyfyriwr sy’n medru’r Gymraeg yng Nghaerdydd, a chwrdd â phobl sy’n angerddol am y Gymraeg o bob cefndir a phob cwr o Gymru, i fwynhau amrywiaeth ein heniaith.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php