Taf-Od

Brwydr rhwng Eos a’r BBC yn parhau

Er i S4C ac Eos ddod i gytundeb ynglŷn â thalu cerddorion am yr hawl i chwarae eu cerddoriaeth, mae’r BBC dal i frwydro, Taf-od sy’n adrodd

Mewn erthygl Taf-od dros i fis yn ôl, adroddwyd fod Eos, cwmni newydd sy’n cynrychioli artistiaid Cymraeg, mewn dadl gyda S4C a BBC Cymru ynglŷn â’r arian mae cerddorion yn ei dderbyn am gael eu caneuon wedi ei darlledu. Ers hynny, mae S4C wedi dod i gytundeb – ond nid y BBC.

Cyhoeddwyd wythnos diwethaf y bydd Eos a’r BBC yn cynnal cyfarfodydd ym mis Chwefror i drafod y sefyllfa. Mae’n debyg fod y ddwy ochr yn gweld angen ar ganolwr annibynnol i helpu gyda ffurfio cytundeb. Tra bod yr anghydfod yn parhau, nid oes gan Radio Cymru hawl i ddarlledu miloedd o ganeuon Cymraeg, gan gynnwys traciau Bryn Fôn, Dafydd Iwan ac Elin Fflur, ymysg eraill. Bu Bryn Fôn yn y senedd yn ddiweddar yn trafod y sefyllfa, lle ddatgelodd y bod siawns y bydd yr anghytuno yn parhau am bron i chwe wythnos arall.  Fe gyhuddwyd y BBC gan y canwr o fod yn fargeinwyr gwael ac o fod yn styfnig ac hawliodd eu bod weid cael llawer o gefnogaeth yn eu achos.

Ar y llaw arall, mae S4C wedi dod i gytundeb y bydd yn caniatáu’r sianel i chwarae cerddoriaeth gan artistiaid wedi eu cynrychioli gan Eos. Dywedodd Cadeirydd Eos, Gwilym Morus ei fod yn ddiolchgar i benaethiaid S4C “am gynnal y trafodaethau hyn mewn ysbryd o gydweithio er mwyn cyrraedd cytundeb”.

Yn sicr, mae penderfyniad S4C i ddod i gytundeb gyda thelerau Eos yn symudiad da yn nhermau delwedd y sianel, yn enwedig mewn gwrthgyferbyniad gyda BBC Cymru, sydd i lawer yn ymddangos i fod yn amharod i helpu rhoi mwy o arian i’r sîn roc Gymraeg. Er mai hyn efallai yw’r ddelwedd i lawer o’r cyhoedd, rhaid cysidro’r hyn mae Eos yn ei ofyn gan BBC Radio Cymru, sydd, i gymharu gyda gorsafoedd radio eraill, gyda chyllideb hynod o fach, ac mae’n debyg iawn fod yr hyn mae Eos yn ei ofyn ohonynt yn swm na allai Radio Cymru fforddio.

Mewn rhai ffyrdd, gallai’r hyn mae Eos yn ei ofyn i weld yn annheg iawn, yn enwedig yn dilyn yr holl waith mae Radio Cymru wedi ei wneud i gynnal a hybu’r SRG. Yn wir, heb yr orsaf, ni fuasai’r mwyafrif o’r cerddorion yn gallu byw fel cerddorion, yw hi’n bosib fod elfen farus i’r hyn mae Eos yn ei wneud, heb gysidro gwaith amhrisiadwy mae’r orsaf a’i DJs wedi ei wneud? Beth bynnag yw barn y genedl, mae’n debyg iawn y bydd y dadlau’n parhau, yn enwedig wedi i Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones gyhoeddi na fydd e’n ymyrryd yn y sefyllfa, er iddo ddweud ei fod yn “gobeithio y byddwn ni mewn sefyllfa, gydag amser, lle y bydd pawb yn fodlon gyda’r setliad”. Er mwyn lles pawb, y SRG ac yn enwedig gwrandawyr Radio Cymru, mae gobaith y bydd cytuno rhwng y ddau barti yn fuan.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php