Editorial

Can we expect a return to ‘normality’ in 2022?

2022
For many people around the world, 2022 represents a potential return to ‘normality’. Source: Peggy Marco (via Pixabay)
As we move on from the events of the last year, we find ourselves surrounded by a natural sense of uncertainty for what 2022 may hold in store. This understandably raises doubts about what we can expect to see from the next twelve months; namely, will life return to a familiar sense of ‘normality’ or, alternatively, will the new year mark something entirely different?

By Jack Robert Stacey | Editor-in-Chief  

Even from the onset of the COVID-19 pandemic, back in early 2020, this question of what life after the pandemic might look like remained at the centre of numerous discussions involving both experts and the public.

This has been explored in a recent report published by The University of Western Australia, a report which has identified four possible outcomes for the world at large after the pandemic. As outlined in the article itself, whilst it is possible for life to return back to how it was before the pandemic, it is also likely that our collective experiences
with COVID-19 acts as a catalyst for wider, more significant social change.

Throughout these discussions, another key topic of debate involves what role COVID-19 will play in the future, especially after vaccinations become increasingly widespread.

Dr. Anthony Fauci, Director of the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases has spoken about this extensively and suggests that the virus is likely to become an endemic disease – a disease that has become locked to a specific geographical area, rather than the entire world.

This has been reflected in a recent blog post by Bill Gates, who highlights that there is indeed a chance that COVID-19 will become a footnote in history by the end of the new year:

“I am hopeful, though, that the end is finally in sight. It might be foolish to make another prediction, but I think the acute phase of the pandemic will come to a close some time in 2022.”

Regardless of the difference in the ways that people have experienced the last year, life after the pandemic is set to provide us with new opportunities and ways of engaging with the world around us.

Whilst people around the world are still facing the increasing impacts of climate change and political unrest, it is important to recognise that the new year provides us with
an opportunity for change and to do better.


Wrth i ni symud ymlaen o ddigwyddiadau’r flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni’n cael ein hamgylchynu gan ymdeimlad naturiol o ansicrwydd ynghylch yr hyn y gallai 2022 ei gynnwys. Mae hyn yn ddealladwy yn codi amheuon ynghylch yr hyn y gallwn ddisgwyl ei weld o’r deuddeg mis nesaf; sef, a fydd bywyd yn dychwelyd i ymdeimlad cyfarwydd o ‘normalrwydd’ neu, fel arall, a fydd y flwyddyn newydd yn nodi rhywbeth hollol wahanol?

Hyd yn oed o ddechrau’r pandemig COVID-19, yn ôl yn gynnar yn 2020, roedd y cwestiwn hwn o sut olwg allai fod ar fywyd ar ôl y pandemig yn parhau i fod yn ganolog i drafodaethau niferus yn cynnwys arbenigwyr a’r cyhoedd.

Mae hyn wedi cael ei archwilio mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Brifysgol Gorllewin Awstralia, adroddiad sydd wedi nodi pedwar canlyniad posibl ar gyfer y byd yn gyffredinol ar ôl y pandemig. Fel yr amlinellwyd yn yr erthygl ei hun, er ei bod yn bosibl i fywyd ddychwelyd yn ôl i sut yr oedd cyn y pandemig, mae hefyd yn debygol bod ein profiadau ar y cyd â COVID-19 yn gweithredu fel catalydd ar gyfer newid cymdeithasol ehangach, mwy arwyddocaol.

Drwy gydol y trafodaethau hyn, mae pwnc dadl allweddol arall yn ymwneud â pha rôl y bydd COVID-19 yn ei chwarae yn y dyfodol, yn enwedig ar ôl i frechiadau ddod yn
fwyfwy eang.

Mae Dr. Anthony Fauci, Cyfarwyddwr Sefydliad Cenedlaethol Alergedd a Chlefydau Heintus yr Unol Daleithiau wedi siarad yn helaeth am hyn ac yn awgrymu bod y firws yn debygol o ddod yn glefyd endemig – clefyd sydd wedi’i gloi i ardal ddaearyddol benodol, yn hytrach na’r cyfan byd.

Mae hyn wedi’i adlewyrchu mewn blogbost diweddar gan Bill Gates, sy’n tynnu sylw at y ffaith bod siawns yn wir y bydd COVID-19 yn dod yn droednodyn mewn hanes erbyn diwedd y flwyddyn newydd:

“Rwy’n obeithiol, serch hynny, fod y diwedd o’r diwedd yn y golwg. Efallai ei bod yn ffôl gwneud rhagfynegiad arall, ond rwy’n credu y bydd cyfnod acíwt y pandemig yn dod i ben rywbryd yn 2022.”

Waeth beth fo’r gwahaniaeth yn y ffyrdd y mae pobl wedi’u profi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae bywyd ar ôl y pandemig ar fin rhoi cyfleoedd a ffyrdd newydd i ni ymgysylltu â’r byd o’n cwmpas.

Tra bod pobl ledled y byd yn dal i wynebu effeithiau cynyddol newid hinsawdd ac aflonyddwch gwleidyddol, mae’n bwysig cydnabod bod y flwyddyn newydd yn rhoi cyfle
i ni newid ac i wneud yn well.

Jack Robert Stacey Editorial 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php