Taf-Od

Dysgu’r Gymraeg mewn blwyddyn!

Y Llynedd, dechreuodd Yann Nursimloo ddysgu’r Gymraeg, erbyn hyn, mae’n siaradwr rhugl, dyma beth oedd ganddo i ddweud am ei brofiadau wrth ddysgu’r Iaith:

Gan Yann Nursimloo

Shwmae! Yann dw i, myfyriwr yn Ysgol y Gyfraith. Penderfynais i ddysgu Cymraeg achos ‘mod i eisiau darganfod mwy am Gymru. Roeddwn i’n credu bod gwybod yr iaith yn rhoi cyfle i gyflawni hynny. Felly pan wnes i glywed basai cyrsiau Cymraeg newydd ar gael ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, roeddwn i’n edrych ymlaen at eu dilyn nhw. Heddiw, dw i mor falch o ddweud fy mod i’n siaradwr Cymraeg.

Yn y gwersi Cymraeg gyda Cymraeg i Bawb dyn ni’n dysgu tipyn bach o ramadeg. Wedyn dyn ni’n ymarfer ein sgiliau llafar gyda’n gilydd. Mae’r cwrs eisiau sicrhau ein bod ni’n gallu defnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd cyffredin (yn y dafarn, yn yr undeb, a.y.y.b). Mae’r awyrgylch yn anfurffiol. Dw i’n credu taw dyma’r peth gorau am y cwrs achos ein bod ni’n dysgu Cymraeg wrth gael amser da a hwyl gyda ffrindiau. Fel myfyriwr sy ddim yn astudio ieithoedd fel gradd dw i’n credu bod CiB yn addas i holl fyfyrwyr y brifysgol sy’n astudio pynciau gwahanol i ieithoedd. Mae’r cyrsiau yn berthnasol ac yn bwysig i fyfyrwyr – israddedigion ac ôl-raddedigion.

Roedd fy nhiwtor, Gwennan, sy’ newydd gwlbhau PhD yn y Gymraeg, yn ffantastig. Fel y tiwtoriaid eraill, Gwenno a Sara, roedd hi’n gyfeillgar iawn ac roedd yn hawdd gofyn am esboniadau ar unrhyw destun iddi hi. Mewn gwirionedd, dw i’n credu bod CiB yn llwyddiant achos bod holl dîm CiB yn barod i helpu’r myfyrwyr i wella eu sgiliau ac i wrando ar eu barn nhw. Er enghraifft, basai Dr Angharad Naylor, darlithydd yn Ysgol y Gymraeg a rheolwr CiB, yn dod i mewn i’r dosbarth i gwrdd â’r myfyrwyr i ofyn am eu profiad yn y dosbarth. Ddylwn i ddim anghofio Nia a Rhys sy’n gweithio y tu ôl i’r llenni i sicrhau bod adnoddau ar y we.

Mae llawer o ddigwyddiadau ar gyfer myfyrfwyr Cymraeg. Un ohonyn nhw yw’r Eisteddfod ryng-golegol. Ces i gyfle i gystadlu yn yr Eisteddfod llynedd. Mewn un gystadleuaeth roedd rhaid i ni ysgrifennu am ein profiad o ddysgu Cymraeg. Soniais i am gwrdd â merch o Batagonia, am weithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac am ganu mewn côr Cymraeg – gwlad y cantorion ydy Cymru! Ar gyfer yr ail gystadleuaeth ysgrifennais i am daith o gwmpas De Cymru. Roeddwn i’n hapus yn dod yn gyntaf yn y ddwy gystadleuaeth.

I ymarfer fy Nghymraeg y tu allan i’r dosbarth dw i’n hoffi mynd i’r Hen Lyfrgell ac chymdeithasu gyda phobl yno. Eleni roedd yr awyrgylch yn wych pan chwaraeodd Cymru yn yr Ewros. Yn ogystal, mae digwyddiadau cymdeithasol yn cael eu trefnu gan CiB: adeg dydd Gŵyl Dewi, nosweithiau cymdeithasol ac ar ddiwrnod Shw’mae / Su’mae sydd ym mis Hydref.

Fel siaradwr Cymraeg, dw i nawr yn gallu mwynhau ffilmiau Cymreig (fel Patagonia), artisitiaid modern (fel Sŵnami) a gwyliau traddodiadol (fel Tafwyl a Gŵyl Ifan). Felly baswn i’n annog unrhyw un sy eisiau dysgu Cymraeg neu wella ei Gymraeg i ymuno â gwersi Cymraeg i Bawb.

Os hoffech chi ddysgu Cymraeg drwy gofrestru ar gwrs Cymraeg I Bawb, fel y gwnaeth Yann y llynedd, cysylltwch â Nia Thomas drwy e-bostio cymraegibawb@cf.ac.uk.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php