Taf-Od

Grant Llywodraeth Cymru yn achub Tafwyl

Yn dilyn amheuaeth ynglŷn â dyfodol yr ŵyl, wythnos diwethaf fe gyhoeddwyd y byth Llywodraeth Cymru yn rhoi grant i Tafwyl i sicrhau y bydd gŵyl yn 2013.

Pythefnos yn ôl, roedd dyfodol Tafwyl mewn perygl, wedi i Gyngor Caerdydd gyhoeddi cynlluniau i dorri’r holl nawdd roeddent yn rhoi i’r ŵyl. Sefydlwyd yr ŵyl yn 2006 ac mae wedi llwyddo i ddenu dros 10,000 o bobl blwyddyn diwethaf yn ôl ffigyrau’r fenter.

Un o bobl a amddiffynnodd yr ŵyl yn ffyrnig oedd cyflwynwraig S4C, Angharad Mair, a alwodd cynlluniau i dorri’r nawdd yn “drychineb llwyr”. Fodd bynnag, achubwyd yr ŵyl gan Lywodraeth Cymru wythnos diwethaf gan y cynnig o grant. Ar eu gwefan, diolchodd trefnwyr yr ŵyl Lywodraeth Cymru a Leighton Andrews am y gefnogaeth ariannol. Yn eu datganiad hefyd, roeddent yn feirniadol o Gyngor Caerdydd; “Rydym yn annog holl Gynghorwyr Caerdydd i ail-werthuso eu hymrwymiad i’r Iaith Gymraeg ac yn awyddus i gyfarfod er mwyn trafod y materion hyn ymhellach.”

Leighton Andrews AC, Gweinidog dros addysg a sgiliau a gyhoeddodd yr achubiaeth o’r ŵyl wythnos diwethaf gan ddweud; “Yn dilyn y pryderon bod cynigion cyllideb Cyngor Caerdydd yn cynnwys cynlluniau i dorri cyllid Tafwyl, dwi wedi neilltuo £20,000 o gyllid grant ar gyfer yr ŵyl… Mae hwn yn achos unigryw. Mae’r ŵyl ddiwylliannol bwysig hon wedi ehangu flwyddyn ar ôl blwyddyn ers ei lansio yn 2006, ac mae’n hynod werthfawr i hyrwyddo’r Gymraeg. Mae posibilrwydd y bydd yn ddigwyddiad cenedlaethol yn ein prifddinas… Dwi’n sylweddoli bod trafodaethau Caerdydd ynghylch y gyllideb yn parhau… Ond dwi wedi ymateb nawr i wneud yn siŵr nad oes cyfnod hir o ansicrwydd i drefnwyr yr Ŵyl, neu i’r rhai hynny y tu allan i’r brifddinas a oedd yn bwriadu teithio i’r Tafwyl… Roedd 10% o’r rhai a oedd yn bresennol y llynedd o’r tu allan i Gaerdydd… Gan fod yr ansicrwydd ynghylch 2013 wedi dod i ben bellach, gall y trafodaethau ganolbwyntio ar sut y bydd y digwyddiad yn datblygu yn y dyfodol… Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg a gwneud yn siŵr ei bod yn ffynnu o fewn ein cymunedau. Mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau dyfodol y Gymraeg a hoffwn atgoffa awdurdodau lleol o’u dyletswydd i wneud hynny o fewn eu cymunedau.”

Ar y llaw arall, mae llawer wedi cwestiynu’r penderfyniad i achub yr ŵyl, yn dweud fod y penderfyniad wedi gosod “cynsail peryglus”. Ymysg y rhai oedd yn cwestiynu dewis Leighton Andrews oedd arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies a ddadleuodd fod rhoi grant i Tafwyl am achosi problemau pan fydd achosion eraill angen eu hachub. Ofnai Davies, a llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar yr Iaith Gymraeg, Aled Roberts, fod sefydliadau ac elusennau eraill ddim am dderbyn yr un driniaeth ffafriol a gafodd Tafwyl.

Bydd Tafwyl yn cael ei gynnal am wythnos ym mis Mehefin blwyddyn yma ar hyd nifer o leoliadau yn y Brifddinas, gyda ffair a gigiau i ddiddanu pobl o bob oedran.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php