Editorial

How can we celebrate the iconic and ‘hidden figures’ of Black History?

Black History Month
Carter G. Woodson - “We have a wonderful history behind us… and it is going to inspire us to greater achievements”. Image Source: GPA Photo Archive (via Flickr)
This October, celebrations of Black History have been taking place across the world to acknowledge the historic achievements and sacrifices made by people from African and Caribbean backgrounds throughout history.

By Jack Robert Stacey | Editor-in-Chief

‘Black History Month’, an annual event that was first held at Kent State University back in 1970, seeks to open up historical discussions to highlight the accomplishments of black leaders and the events that shaped their lives – Aspects of black history that, for a number of systemic reasons, can be overlooked when engaging with discussions of history.

As part of the event this year, the lives of black leaders like Dr. Martin Luther King Jr., Medgar Evans, Rosa Parks and Maya Angelou have been widely celebrated for the significant impact their efforts had on promoting racial equality in America and enforcing the rights of African-Americans.

When celebrating Black History Month, however, it’s also critical for us to recognise all of the ‘hidden’ stories and pioneers who lie behind some of history’s greatest achievements and inventions.

Lewis Howard Latimer

Lewis Howard Latimer, for instance, was a self-taught African-American inventor in the 1870s who is responsible for greatly improving the lifespan of carbon filaments used in light bulbs.

Although Thomas Edison is often solely credited for inventing the light bulb, Latimer’s manufacturing method would go on to make light bulbs cheaper and more efficient.

Essentially, Latimer’s work made it possible for an average person to afford indoor lighting and for cities like New York, Montreal and London to introduce street lighting on a large-scale. Even more impressively, Latimer had no formal scientific education and had worked closely with Alexander Graham Bell on the patent for the telephone two years before.

Katherine Johnson 

In several ways, Latimer’s invention would eventually go on to aid the work of Katherine Johnson, a research mathematician working at NASA (then known as NACA) during the ‘Space Race’ between the United States of America and the Soviet Union.

As a mathematician who specialized in geometry, Johnson became a “computer” at the Space Agency. She was tasked with calculating the complex trajectories needed to send astronauts into Earth’s orbit and later the trajectories to safely land the Apollo 11 craft on the Moon.

Her calculations proved to be an integral part of NASA’s success in space, culminating in US President Barack Obama awarding her with the Presidential Medal of Freedom in 2015 and US Congress awarding her with the Congressional Gold Medal.

Following her untimely death last year at the age of 101-years-old, Katherine Johnson was inducted into the National Women’s Hall of Fame and was described by NASA as “an American hero” who left a “pioneering legacy” – Her achievements in the field of space travel are featured in the appropriately named 2016 film ‘Hidden Figures.’

Claudette Colvin

Katherine Johnson’s mathematical achievements when working at NASA, however, may not have been possible without the pioneering efforts of both Rosa Parks and fifteen-year-old Claudette Colvin; two black women who similarly refused to give up their seat on the bus when asked to make room for a white passenger.

Whilst Rosa Parks went on to become one of the most recognizable members of the Civil Rights Movement, Claudette Covin’s staunch advocacy for her beliefs actually occurred nine-months before Rosa Parks was arrested for doing the same thing back in 1955.

As a high school student, Colvin highlighted that she was motivated to make a stand after learning about slavery in her studies which left her, as she put it, “too full of black history.” Reflecting back on the events many years later, Colvin acknowledged that, although she had taken a stand several months before, Rosa Parks would have been a better representative for the Civil Rights Movement because Parks “was an adult… She fit that [middle class] profile.”

Although they may not be as well-known as other black leaders like Dr. Martin Luther King and Rosa Parks, the achievements of individuals like Lewis Howard Latimer, Katherine Johnson, and Claudette Colvin cannot be overstated.

When celebrating Black History Month this October, therefore, it’s critical that we challenge ourselves to really engage with history and recognise the significance behind the work of both high-profile and ‘hidden figures.’

This is perhaps best summed up by Carter G. Woodson, known as the ‘Father of Black History’, who declared that, “we have a wonderful history behind us… and it is going to inspire us to greater achievements”.


Ym mis Hydref eleni, mae dathliadau Hanes Pobl Dduon wedi bod yn digwydd ledled y byd i gydnabod cyflawniadau ac aberth hanesyddol pobl o gefndiroedd Affricanaidd a Caribïaidd drwy gydol hanes.

Mae ‘Mis Hanes Pobl Dduon’, digwyddiad blynyddol a gynhaliwyd gyntaf ym Mhrifysgol Gwladwriaeth Caint yn ôl yn 1970, yn ceisio agor trafodaethau hanesyddol i dynnu sylw at lwyddiannau arweinwyr du a’r digwyddiadau a luniodd eu bywydau – Agweddau ar hanes pobl dduon y gellir eu hanwybyddu, am nifer o resymau systemig, wrth ymgysylltu â thrafodaethau ar hanes.

Fel rhan o’r digwyddiad eleni, mae bywydau arweinwyr du fel Dr Martin Luther King Jr. , Medgar Evans, Rosa Parks a Maya Angelou wedi cael eu dathlu’n eang am yr effaith sylweddol a gafodd eu hymdrechion ar hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yn America a gorfodi hawliau Affricanaidd-Americaniaid.

Wrth ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon, fodd bynnag, mae hefyd yn hanfodol i ni gydnabod yr holl straeon ac arloeswyr ‘cudd’ sydd y tu ôl i rai o gyflawniadau a dyfeisiadau mwyaf hanes.

Lewis Howard Latimer 

Roedd Lewis Howard Latimer, er enghraifft, yn ddyfeisiwr Affricanaidd-Americanaidd hunan-addysgedig yn y 1870au sy’n gyfrifol am wella hyd oes y ffilament carbon a ddefnyddir mewn bylbiau golau.

Er bod Thomas Edison yn aml yn cael ei gredydu’n llwyr am ddyfeisio’r bwlb golau, byddai dull gweithgynhyrchu Latimer yn mynd ymlaen i wneud bylbiau golau yn rhatach ac yn fwy effeithlon.

Yn y bôn, roedd gwaith Latimer yn ei gwneud yn bosibl i berson cyffredin fforddio goleuadau dan do ac i ddinasoedd megis Efrog Newydd, Montreal a Llundain gyflwyno goleuadau stryd ar raddfa fawr. Yn fwy trawiadol fyth, nid oedd gan Latimer addysg wyddonol ffurfiol ac roedd wedi gweithio’n agos gydag Alexander Graham Bell ar y patent am y ffôn ddwy flynedd o’r blaen.

Katherine Johnson  

Mewn sawl ffordd, byddai dyfais Latimer yn mynd ymlaen yn y pen draw i gynorthwyo gwaith Katherine Johnson, mathemategydd ymchwil sy’n gweithio yn NASA (a elwyd wedyn yn NACA) yn ystod y ‘Ras Ofod’ rhwng Unol Daleithiau America a’r Undeb Sofietaidd.

Fel mathemategydd a oedd yn arbenigo mewn geometreg, daeth Johnson yn “gyfrifiadur” yn yr Asiantaeth Gofod. Cafodd hi’r dasg o gyfrifo’r llwybrau cymhleth sydd eu hangen i anfon gofodwyr i orbit y Ddaear ac yn ddiweddarach y llwybrau i lanio Apollo 11 yn ddiogel ar y Lleuad.

Profodd ei chyfrifiadau’n rhan annatod o lwyddiant NASA yn y gofod, gan arwain at Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama yn ei dyfarnu gyda Medal Rhyddid y Llywyddiaeth yn 2015 a Chyngres yr UD yn ei dyfarnu gyda Medal Aur y Gyngres.

Yn dilyn ei marwolaeth annhymig y llynedd yn 101 mlwydd oed, cafodd Katherine Johnson ei hanwytho yn Oriel Genedlaethol y Merched ac fe’i disgrifiwyd gan NASA fel “arwr Americanaidd” a adawodd “etifeddiaeth arloesol” – Mae ei chyflawniadau ym maes teithio gofod yn cael eu cynnwys yn y ffilm sydd ag enw priodol, ‘Hidden Figures’ yn 2016.

Claudette Colvin 

Fodd bynnag, efallai na fyddai cyflawniadau mathemategol Katherine Johnson wrth weithio yn NASA wedi bod yn bosibl heb ymdrechion arloesol Rosa Parks a Claudette Colvin, sy’n bymtheg oed; dwy ddynes ddu a wrthododd roi’r gorau i’w sedd ar fws pan ofynnwyd iddynt wneud lle i deithiwr gwyn.

Er bod Rosa Parks wedi mynd ymlaen i fod yn un o aelodau mwyaf adnabyddus y Mudiad Hawliau Sifil, digwyddodd eiriolaeth gadarn Claudette Covin dros ei chredoau naw mis cyn i Rosa Parks gael ei arestio am wneud yr un peth yn ôl ym 1955.

Fel disgybl ysgol uwchradd, tynnodd Colvin sylw at y ffaith ei bod wedi’i hysgogi i wneud safiad ar ôl dysgu am gaethwasiaeth yn ei hastudiaethau a oedd, fel y dywedodd, yn “orlawn o hanes pobl dduon”. Gan fyfyrio’n ôl ar y digwyddiadau flynyddoedd yn ddiweddarach, cydnabu Colvin, er ei bod wedi sefyll sawl mis o’r blaen, y byddai Rosa Parks wedi bod yn gynrychiolydd gwell i’r Mudiad Hawliau Sifil oherwydd bod Parks “yn oedolyn… Mae hi’n ffitio’r proffil [dosbarth canol].”

Er nad ydynt efallai mor adnabyddus ag arweinwyr du eraill fel Dr Martin Luther King a Rosa Parks, ni ellir gorbwysleisio cyflawniadau unigolion fel Lewis Howard Latimer, Katherine Johnson, a Claudette Colvin.

Felly, wrth ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon ym mis Hydref eleni, mae’n hanfodol ein bod yn herio ein hunain i ymgysylltu’n wirioneddol â hanes a chydnabod arwyddocâd y tu ôl i waith ffigurau proffil uchel a ‘ffigurau cudd’.

Efallai caiff hyn ei grynhoi orau gan Carter G.Woodson a adnabyddir fel ‘Tad Hanes Pobl Dduon’, a ddatganodd, “mae gennym hanes gwych y tu ôl i ni… ac mae am ein hysbrydoli ni at gyflawni hyd yn oed mwy”.

Jack Robert Stacey Editorial 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php