Taf-Od

Newid amserlen Radio Cymru

Ganol yr wythnos ddiwethaf, datgelodd gwefan Golwg360 newidiadau sylweddol fydd yn cael eu cyflwyno i amserlen Radio Cymru tua diwedd y flwyddyn.

Ymateb ydi hyn i’r toriadau mawr y mae’n rhaid i’r orsaf eu gwneud yn y 5 mlynedd nesaf – hyd at £11 miliwn. Mae hwn yn gyfnod anodd, ac mae hyd at 15 o staff yr orsaf yn wynebu colli eu swyddi. Dydw i ddim yn honni am eiliad fy mod i’n deall yr holl sefyllfa, ond mae un o’r newidiadau arfaethedig yn fy nharo i fel gwallgofrwydd llwyr – argyfwng ariannol neu beidio.

Cyfeirio ydw i at y penderfyniad rhyfeddol i symud Geraint Lloyd o’i slot (arteithiol o hir) yn ystod y prynhawn i gyflwyno rhwng 10 a hanner nos, bob noson o’r wythnos. Mae hyn, yn ei dro, yn golygu na fydd lle o gwbl i Lisa Gwilym, a dwyawr y noson yn llai o C2. Fedra i ddim meddwl am unrhyw reswm call dros hyn. Efallai fod nifer o bobl hyn yn debygol o wrando ar y radio yn ystod y nos, ond siawns fod nifer uchel o bobl ifanc hefyd. Mae darpariaeth hwyr y nos Radio Cymru yn ystod y penwythnos wedi’i dargedu ar gyfer cynulleidfa hyn fel mae hi, ddylai hynny ddim digwydd bob noson o’r wythnos hefyd. Dwi’n derbyn nad ydw i yn rhan o gynulleidfa darged Geraint Lloyd, ond dwi yn gyfarwydd â’i raglen. Cerddoriaeth ganol y ffordd, saff (gan fwyaf), cystadlaethau dyfalu’r frawddeg, sgyrsiau â phobl ganol oed a phensiynwyr ac yn y blaen. Dyma yw’r rhan fwyaf o arlwy Radio Cymru yn ystod y dydd, does dim angen dwyawr arall ohono.

Y peth gwaethaf am y newid yma ydi y bydd rhaglen Lisa Gwilym yn dod i ben yn gyfangwbl. Mae hyn yn golled fawr i Radio Cymru’n gyffredinol, ond yn benodol i’r gwrandawyr ifanc. Mae’r rhaglen hon yn lwyfan pwysig i gerddoriaeth Gymraeg newydd o bob genre, ac yn llwyddo i blesio cynulleidfa eang – plant ysgol, myfyrwyr a phobl fymryn yn hyn – tasg anodd iawn. Rhwng rhaglen Magi Dodd, wedi’i thargedu at blant ysgol yn benodol, rhaglen Lisa Gwilym sydd ag apel cyffredinol a rhaglenni mwy arbenigol fel rhai Georgia Ruth Williams a Huw Evans, mae C2 ar y funud yn enghraifft o’r gorau sydd gan Radio Cymru i’w gynnig. Mae’n ymddangos yn anheg iawn mai gwasanaeth y bobl ifanc (a phrif lwyfan bandiau Cymraeg) sydd yn mynd i ddioddef fwyaf o’r toriadau, a hynny mewn symudiad sy’n anhebyg o blesio unrhywun.

Mae’n stori gyfarwydd, wrth gwrs. Does ond ychydig fisoedd ers i’r rhifyn olaf o Bandit ymddangos ar S4C, ac mae’r rhaglen Nodyn wedi dod i ben hefyd. Ag arian mor brin, dwi’n derbyn fod newidiadau yn anorfod, ond pam fod rhaid gwneud hynny ar draul darpariaeth pobl ifanc o hyd? Wedi’r cwbl, i ailadrodd hen ystrydeb amlwg, y rhan hon o’r gynulleidfa ydi dyfodol darlledu Cymraeg. Wela i ddim sut mae eu dieithrio yn mynd i helpu’r sefyllfa. O ran cerddoriaeth Gymraeg, dwi’n ymwybodol na all unrhyw sîn fyw oroesi ar y cyfryngau yn unig, ond waeth i ni heb a gwadu fod rôl Radio Cymru yn allweddol i’r SRG. Prin iawn ydi’r cyfleon i fandiau newydd fel arall, ac mae lleihad o 10 awr yr wythnos i C2 yn destun pryder gwirioneddol.

Wrth ysgrifennu hyn, dwi’n gwylio ffrwd fyw ar y we o stiwdio Sesiwn Unnos, un o raglenni gorau C2 a Radio Cymru yn gyffredinol. Allwn ni ddim ond gobeithio na fydd Radio Cymru yn penderfynu gwneud i ffwrdd yn llwyr a’i darpariaeth i bobl ifanc.

Osian Gruffydd

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php