Taf-Od

Pencampwriaeth Y Chwe Gwlad yn agosáu

Heb amheuaeth, cyfnod y Chwe Gwlad yw un o’r prif ddigwyddiadau rhyngwladol sy’n uno pobl yng Nghymru yn flynyddol, gyda strydoedd Caerdydd yn llawn cefnogwyr brwdfrydig mewn crysau cochion. Tu hwnt i’r rygbi ar y cae, mae’r bencampwriaeth yn denu pobl ledled Cymru i dafarnau a strydoedd y brifddinas, ac wrth gwrs i’r stadiwm eiconig, Stadiwm Principality, gan greu awyrgylch hollol unigryw. Mae’r elfen genedlaetholgar hwn yn sicr i’w deimlo dros gyfnod y Chwe Gwlad, gyda’r Cymry i gyd yn cymdeithasu a chanu caneuon angerddol o’u calonnau yn y tafarnau ac ar y strydoedd. Gyda’u sŵn yn adleisio o amgylch y stadiwm, does dim dwywaith ein bod yn dod ynghyd adeg y Chwe Gwlad.

Mae’n siwr y bydd cefnogaeth brwdfrydig gan Gymru gyfan eto eleni yn y Bencampwriaeth yn sgil ein llwyddiant yng Nghwpan Rygbi’r Byd y llynedd, er gwaetha’r trechu ingol yn erbyn De Affrica yn y Chwarter Olaf, gyda phawb yn dal gobeithion mawr dros ein cymrodorion coch. Un o uchafbwyntiau’r Chwe Gwlad bob blwyddyn yw gweld bws y tîm cenedlaethol yn gyrru trwy brif stryd Caerdydd i’r stadiwm, a’r llu o gefnogwyr angerddol Cymraeg yn eu crysau cochion a phaent ar hyd eu hwynebau. Ym mloedd pob unigolyn, clywch obaith dros fuddugoliaeth dros ein gwrthwynebwyr. Cawn glywed atsain y cefnogaeth trwy gydol 80 munud y gêm, a’r oriau sy’n dilyn, ta waeth y canlyniad.

Yn sgil y bencampwriaeth a’n cefnogaeth tragwyddol, pera i ni fel cefnogwyr i deithio tramor i gefnogi’r tîm oddi cartref, boed fel teuluoedd, grŵp o ffrindiau neu cymdeithasau. Wedi llwyddiant y trip i’r Alban y llynedd, bydd cymdeithas Y Gym Gym Prifysgol Caerdydd yn teithio i Ddulyn ar gyfer y gêm rhwng Iwerddon a Chymru. Adlewyrchiad ychwanegol felly o sut mae’r Cymry yn dod at ei gilydd fel un, boed yng Nghaerdydd, ledled Cymru neu gwledydd eraill. Dyma gefnogaeth di-dor sydd wedi bod am flynyddoedd, ac sydd yn sicr am barhau am flynyddoedd i ddod.

Yn bersonol, fel myfyriwr yng Nghaerdydd, cefnogwr tîm Cymru a chwaraewr rygbi fy hun, dyma yw un o’m hoff ddigwyddiadau blynyddol. Mae’r ffaith y gallaf fwynhau gwylio’r gemau a chymdeithasu’n gyfeillgar gyda’m cyd-gefnogwyr ar yr un pryd, yn ei wneud yn brofiad anhygoel imi. Heb amheuaeth, mae’r teimlad o fod yn Gymro ymysg Cymry cefnogol eraill yn un unigryw, gan wneud imi ac eraill deimlo’n falch dros ein hunaniaeth. Mae Pencampwriaeth Y Chwe Gwlad yn sicr hefyd yn annog cefnogwyr ifainc a phlant ein gwlad i fedru edmygu sêr ein tîm megis Sam Warburton, Dan Biggar a Leigh Halfpenny, gan ennill profiad o fod yn rhan o awyrgylch egnïol – profiad bythgofiadwy.

Eleni, yn sgil ein perfformiadau gwych yng Nghwpan y Byd, yn ein rhanbarthau yng Nghymru, mae’n debygol iawn y bydd y bencampwriaeth a’r cefnogaeth yr un mor frwdfrydig unwaith eto, gyda’r strydoedd yn llawn dop ohonom ni fel cefnogwyr. Gyda’r gêm gyntaf yn erbyn Iwerddon yn nesáu, mae’r cefnogwyr a’r chwaraewyr yn paratoi i’r hyn sy’n argoeli i fod yn bencampwriaeth llwyddiannus a phleserus, â’r hen ganeuon a chefnogaeth yn barod i atseinio dros Gymru gyfan, fel un, fel gwlad.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php