Taf-Od

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Gyda’r twrnament yn cychwyn penwythnos hyn, Dewi Preece sy’n dadansoddi’r tîmau

Mae’r cyfnod wedi dod unwaith eto i groesawu pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn ôl i’n bywydau am yr wythnosau nesaf. Cyfnod ble ca’ penawdau’r papurau eu dominyddu gan y chwaraeon. Eleni, fe fydd Cymru yn amddiffyn camp lawn llynnedd; ond y maent yn gwynebu mynydd o her eleni, fel y gwelwn wrth ddadansoddi’r tîmau.

Lloegr

Amhosib yw gwadu’r ffaith mai Lloegr fydd wedi cymryd y mwyaf allan o gyfres yr Hydref, gyda’u buddugoliaeth arwrol, hanesyddol yn erbyn crysau duon Seland Newydd. Mae’r garfan wedi gwedd-newid yn fawr dros y misoedd diwethaf, ac mae chwaraewyr ifanc, cyffrous wedi eu hychwanegu i’r garfan. Mae capteiniaeth Chris Robshaw, er wedi codi eiliau rhai sylwebwyr, yn fy marn i wedi codi ysbryd y tîm. Ar y cae, ef yw un o’r blaen-asgellwyr mwyaf deinamig yn y gêm, ac fe fydd gweddill y tîm yn bwydo oddi ar ei berfformiadau a’i ysbrydoliaeth. Mae cydbwysedd dda i’w weld yn eu carfan, gyda sgarmes a llinell sydd yn edrych yn gadarn, a gydag enwau megis Manu Tuilagi, Chris Ashton, David Strettle a Danny Care yn y cefnwyr, mae mwy na digon o greadigrwydd ar gael os oes eu hangen. Y peryg mwyaf i’r tîm, ydy digwydd bod un o’u cryfderau; maent yn dîm ifanc, cymharol amhrofiadol, sydd yn fwy na parod i gymryd risg yng nghanol cae. Os ydy’r risg yn talu ffordd, a’r blaenwyr yn cydweithio â’r cefnwyr, anodd fydd eu curo. Mae llawer o bwysau ar ysgwyddau Owen Farell, y canolwr ifanc. Gyda’i record a’i ffurf diweddar yn y Gynghrair Aviva, mae’n bosib y fydd Farell yn gystadleuydd am chwaraewr y bencampwriaeth, os yw’n cael yr amser ar y cae.

Iwerddon

Gêm cyntaf Cymru, ac yn sicr o fod yn un anodd. Cafodd Iwerddon gyfres yr Hydref gymharol lwyddianus, yn curo’r Ariannin a Fiji, ac felly yn gallu cymryd digon o hyder i mewn i’r gêm gyntaf. Mae apwyntiad diweddar Jamie Heaslip yn gapten yn mynd i gael cryn effaith ar bencampwriaeth y tîm. Heb os, y mae ef, fel Robshaw yn mynd i geisio arwain trwy esiampl, ag os yw’r rheng-ôl yn gweithio’n effeithiol, mae blaenwyr Iwerddon yn anodd iawn i’w trechu, ac yn ennill cryn dipyn o frwydrau i’r Gwyddelod. Unwaith eto eleni, mae un o’u harfau mwyaf yn nghanol y cae, yn Brian O’Driscoll. Ar ei ddiwrnod, does dim gwell chwaraewr yn y byd, ac os ydyw yn chwarae yn un o’i bencampwriaethau olaf, fe fydd yn sicr o eisiau ysbrydoli aelodau newydd, ifanc y garfan. Mae gan Iwerddon dalentau ifanc yn ymddangos yn y gynghrair Rabo, ac awyddus fydd llawer i weld Simon Zebo (Munster) a Craig Gilroy (Ulster) yn cael amser ar y cae; dau asgellwr llawn cyflymder a photensial. Os yw Jonny Sexton yn canfod ei rygbi gorau, cyffrous, yna fe fydd Iwerddon yn sicr yn medru cystadlu am y gamp lawn.

Yr Alban

Er iddyn nhw ddangos cyfnodau byr o chwarae a chymeriad gwych yn nghyfres yr Hydref, rhagolygaf mai’r Alban gaiff y lwy bren eleni yn anffodus. Mae’r garfan o dan arweiniad newydd am y bencampwriaeth, y cyfarwydd Scott Johnson i’r Cymry, a diddorol fydd gweld pa effaith y gaiff ar y garfan. Mae Johnson wedi enwi 10 chwaraewr di-brofiad yn y garfan ymarfer, ac mae anafiadau yn bygwth cadw rhai o’u sêr profiadol ar y fainc, megis David Denton a Johnnie Beattie, dau reng-ôl sydd wedi creu cryn argraff yn barod ar lefel ryngwladol.

Mae ganddynt ddigon o brofiad yn y tîm, gydag enwau cyfarwydd Euan Murray, Ross Ford, a Sean Lamont yn holliach, ond y mae’r cyffro mwyaf yn fy marn i yn y ddau asgellwr – Sean Maitland a Tim Visser (Caeredin). Mae Visser yn barod wedi dangos ei allu i sgorio ar y lefel ucha’, ac y mae Maitland yn cael ei glodfori yn nhîm y Crusaders yn Seland Newydd. Ond fe fydd angen llawer o ddewrder, a chalon Braveheart i’w rhwystro rhag curo’r Eidalwyr i’r lwy bren eleni.

Ffrainc

Yr hên ben-tost o geisio rhagfynegi sut y mae Ffrainc yn mynd i berfformio! Heb os, un o garfanau mwyaf cyffrous llwyfan rygbi’r byd dros y degawd diwethaf, ond eto yn llwyddo i dan-gyflawni llawer rhy aml. Un o gryfderau mwya’r tîm yw’r gallu i addasu eu cynlluniau o un gêm i’r llall, ac wedi buddugoliaeth gyfforddus dros Awstralia yn yr Hydref, yn ogystal â’r Arianin a Samoa, mae ganddynt ddigon o hyder yn eu gallu. O dan amodau rygbi agored, anodd fydd hi i gystadlu yn erbyn cefnwyr Ffrainc eleni; Mermoz, Fofana, Clerc, y tarw yn nghanol y cae, Bastareaud, a Morgan Parra, un o fewnwyr gorau’r byd wrth y llyw. Gyda’i giciau campus, o law ac oddi ar y ddaear, fe fydd e’n sicr o fod yn un o chwaraewyr y bencampwriaeth, os y gallai aros yn iach. Cadw’r gêm yn dynn fydd gobaith gorau gweddill y carfannau, gan geisio creu rhwystredigaeth o fewn rhengoedd Ffrainc – os y medrwch fynd oddi tan groen y Ffrancwyr, fe wnewn nhw wasgu’r botwm ‘self-destruct’ eu hunain. Fe fydd Dusautoir eto yn siwr o gyfiawnhau ei enw fel un o flaen-asgellwyr gorau’r byd, mewn carfan o flaenwyr dan arweiniad y cawr Pascal Pape, meistr y linell. Dwi’n rhagweld y bencampwriaeth yn hongian ar frwydr Ffrainc â Lloegr. Os fydd yr asbri yng ngharfan y Ffrancwyr eleni, fe fydd y Marseillaise i’w glywed yn glir o Twickenham, a phwy a wyr, efallai fydd y gamp lawn yn croesi’r sianel eleni.

Yr Eidal

Mae’r Eidal wedi ei weld fel brawd bach y bencampwriaeth am sawl blynnedd bellach, ond heb os nac oni bai, mae’r tîm wedi dod at ei gilydd. Dydw i ddim yn rhagweld sioc enfawr ym mhencampwriaeth eleni, ond os fydd yna, yr Eidal fyddi. O dan arweiniaeth yr wythwr hynod dalentog, Sergio Parisse, mae’r tîm yn mynd o nerth i nerth. Maent wedi dod yn agos i guro pob carfan arall yn y bencampwriaeth yn y ddwy flynedd diwethaf, gan faeddu’r Alban a chael sgôr gyfartal â Ffrainc llynedd. Eu problem ydy cadw safon eu chwarae i fynd am yr 80 munud, fel y dangoswyd yn eu perfformiadau calonnog yn yr Hydref, yn erbyn Awstralia a Seland Newydd. Mae gan yr Eidal sgarmes gadarn, tu ôl i Castrogiovanni, gyda’r blaen-asgellwr talentog Alessandro Zanni yn enw i gadw golwg arno. Fe fydd lleoliad yr Eidal yn y tabl eleni yn dibynnu ar sut fydd y cefnwyr yn cydweithio’n greadigol. Maent wedi bod angen maswr sefydlog am amser, ac felly diddorol fydd gweld pa gyfuniadau fydd tu ôl i’r sgarmes, ond yn sicr fe allwn ddisgwyl gweld Gonzalo Canale ag Andrea Masi yn arwain y ffordd i’r cefnwyr. Heblaw y rygbi, yr Eidal fydd yn dal i honi anthem fwya’ lliwgar y bencampwriaeth. Silver lining…

Cymru

Pencampwyr presennol, ag ennillwyr y gamp lawn llynedd. Ond mae’r her i gadw’r dlws yn un enfawr eleni. Cafodd Cymru gyfres yr Hydref siomedig tu hwnt, ac y maent wedi colli eu 7 gêm diwethaf. Mae anafiadau yn y garfan, i Priestland, Lydiate, Alun Wyn a Bradley Davies, i enwi rhai, yn rhoi cyfle i chwaraewyr ifanc gael blas ar lwyfan ryngwladol. Un o’r enwau mwyaf cyffrous i edrych arno yw Justin Tipuric, y blaen-asgellwr, a diddorol y bydd gweld a fydd Warburton, y capten profiadol, yn symud i’r ochr dywyll i ganiatau lle i Tipuric.

Mae gan Gymru dalent enbyd yn y cefnwyr, a potential enfawr yn yr asgellwr newydd, Eli Walker o’r Gweilch. Ag wrth gwrs, mae North a Cuthbert yn barod wedi dangos eu gallu ar y cae. Gyda chwaraewyr profiadol megis Jamie Roberts a Jonathan Davies canol cae, gobeithio y gallent osod sylfaen gadarn i’r cefnwyr ifanc ddangos eu doniau. Ond unwaith eto, mae’r sylw ar grys y maswr. Gydag anaf Priestland, roedd yna amheuaeth i bwy fydd yn ei gipio, gyda seren ifanc y gleision, Rhys Patchell yn cael ei enwebu gan lawer. Ond penderfynnodd Howley gefnogi’r profiadol Hook a Biggar yn lle, a diddorol bydd gweld pwy geith y crys am y gêm allweddol gyntaf yn erbyn y Gwyddelod. Dyma fydd y gêm i benderfynnu pa hanner o’r tabl fydd Cymru yn pennu’r bencampwriaeth yn fy marn i. Heb os nac oni bai, mae’r talent gan chwaraewyr ifanc Cymru, ond mae yna fynydd i’w oresgyn yn ffurf carfannau Ffrainc a Lloegr, gyda carfan sydd yn is na’i chryfder llawn.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php