Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Ifan Price

Tarddiad: Ismail Mia
Ifan Price sydd yn Pryd o Daf-od wythnos hon wrth iddo drafod ei brofiad ef fel aelod o'r Senedd Ieuenctid dros y ddwy flynedd diwethaf.

Gan Ifan Price | Cyfrannwr Taf-od

Ar ôl dros ddwy flynedd o hanner, mae fy nghyfnod fel Aelod Senedd Ieuenctid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd wedi dod i ben. Dyma oedd tymor cyntaf y Senedd Ieuenctid ar ôl cael ei sefydlu yn 2018 ac roedd yn fraint enfawr fod yn rhan o’r sefydliad democrataidd newydd yma. Nol yn niwedd 2018, fe ymgeisiodd 500 o bobl ifanc Cymru yn yr etholiad i gynrychioli eu hetholaeth. Mi bleidleisiodd 13,000 o bobl ifanc ledled Cymru i ddewis eu cynrychiolydd lleol a hefyd aelodau o sefydliadau partner. Ar ddiwedd yr etholiad, roedd 60 o bobl ifanc wedi’u hethol i gynrychioli ieuenctid Cymru yn y Senedd Ieuenctid cyntaf erioed.

Cynhaliwyd cyfarfod llawn cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru ym mis Chwefror 2019. Penderfynwyd blaenoriaethu 3 phwnc dros dymor y Senedd Ieuenctid: 1. Cymorth Iechyd Emosiynol a Iechyd Meddwl 2. Sbwriel a Gwastraff plastic 3. Sgiliau Bywyd yn y Cwricilwm.

Canolbwyntiais i yn benodol ar ein gwaith ar Gymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl gan holi cyfoedion am eu profiadau ac edrych ar y ddarpariaeth sydd ar gael. Cynhaliwyd holiadur a atebwyd gan 1600 o bobl ifanc Cymru am ei brofiadau o les ac iechyd meddwl. Hefyd cydweithiwn yn agos iawn efo’r Aelodau Seneddol ac aelodau’r Llywodraeth i weld y darlun cyfan o’r broblem iechyd meddwl yng Nghymru. Yn dilyn hyn, ym mis Hydref 2020 cyhoeddwyd ein hadroddiad terfynol, “Gadewch i Ni Siarad am Iechyd Meddwl” oedd yn dangos cynddrwg ydi problem iechyd meddwl pobl ifanc yng Nghymru. Lluniwyd cyfres o argymhellion i’w cyflwyno i Lywodraeth Cymru yn y gobaith o wella’r sefyllfa yn fuan, yn enwedig o ystyried effaith y pandemig ar les meddyliol ieuenctid Cymru. Ynghyd a hyn, cyhoeddwyd ni fel aelodau Senedd Ieuenctid adroddiadau ar bynciau megis Sbwriel a Gwastraff Plastic a hefyd Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm, a oedd yn hefyd yn rhoi argymhellion i Lywodraeth Cymru ac yn rhoi pwysau arnynt i flaenoriaethu’r problemau mae pobl ifanc Cymru yn blaenoriaethu.

Ar nodyn personol, mae fy nghyfnod fel Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru wedi bod yn wych. Rwyf wedi cael y fraint o gynrychioli fy ardal ar lwyfan cenedlaethol gan drafod materion sy’n bwysig i mi. Un o’r uchafbwyntiau oedd siarad ar lawr Siambr y Senedd ym Mae Caerdydd. Cefais gyfle hefyd i ddod i nabod a chyd-weithio efo gwleidyddion etholedig o wahanol bleidiau ac roedd eu cefnogaeth i ni fel Senedd Ieuenctid yn arbennig. Mae’n drist fod y cyfnod yma wedi dod i ben a bo’r pandemig wedi amharu rhywfaint ar ein profiadau wyneb yn wyneb. Ond rwyf yn hynod ddiolchgar o’r profiad a gefais yn ystod y cyfnod ac yn ystyried hi’n fraint gallu dweud fy mod yn rhan o Senedd Ieuenctid cyntaf Cymru. Dymunaf bob lwc i’r criw newydd fydd yn cael eu hethol yn yr etholiad Senedd Ieuenctid Cymru bydd yn dod yn fuan, a hefyd i fy nghyd-aelodau yn y dyfodol.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php