Taf-Od

Ad-dalu arian rhent myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Carchar Covid: Y brifysgol yn ymateb i apêl y myfyrwyr. Llun gan: Tom Griffiths
Cynnwrf ymysg myfyrwyr wrth geisio adfer eu harian mewn pandemig.

Gan Nel Richards| Golygydd Taf-od

Mae Prifysgol Caerdydd wedi datgan ei bod yn fodlon ad-dalu myfyrwyr sydd yn aros mewn neuaddau preswyl ac sydd methu dychwelyd. I nifer o fyfyrwyr (gan eithrio trigolion sy’n dysgu yn y byd iechyd), dysgu ar-lein fydd y ffordd o gael eu haddysg hyd at 22 Chwefror.

Yn sgîl yr aflonyddwch a fu ymhlith y myfyrwyr, a sawl deiseb yn cael ei lofnodi, fe ddywedodd Claire Morgan (Dirprwy Is-ganghellor, Addysg a Phrofiad Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd) mewn datganiad bod y brifysgol am gynnig ad-daliad i’r rheiny sydd ddim am ddychwelyd yn ystod y tymor.

Os yw trigolion yn gymwys i’r ad-daliad, fe fydd arian yn cael ei dynnu o ffioedd llety sy’n cael eu talu ym mis Ebrill. Nid yw’r broses ar gyfer hwn wedi’i gadarnhau eto, ond roedd y Brifysgol am hysbysu myfyrwyr o’r awgrym. Ond beth yw barn rhai unigolion sy’n debygol o gael eu harian nôl i’w cyfrif banc?

Myfyrwraig nad yw am ddychwelyd i’w llety yn Nhalybont tan ganol Chwefror yw Lydia John, Llansamlet sy’n falch ei bod yn cael ei harian yn ôl;

“Rwy’n hapus bod y Brifysgol wedi gwrando ar y myfyrwyr, ac wedi ystyried rhoi arian yn ôl i ni, gan ein bod ddim yn defnyddio’r cyfleusterau. Mae’r flwyddyn academaidd hon, y cyntaf i mi, wedi bod yn sialens ac mae talu am ystafell di-ddefnydd wedi bod yn bwysau ychwanegol arnom fel teulu. O’r diwedd rwy’n teimlo bod y Brifysgol wedi ein cefnogi ac wedi gwrando ar ein llais; ac rwy’n edrych ymlaen, yn fawr, at ddychwelyd mis nesa.”

Yn wahanol, nid yw Nansi Eccott, Craig Cefn Parc myfyrwraig sy’n byw yn Senghennydd yn gymwys i’r ad-daliad gan ei bod hi eisioes wedi symud yn ôl i’w llety yn y brifddinas:

“Rwy’n meddwl ei bod hi ond yn deg bod y Brifysgol yn cynnig ad-daliad o ryw fath i fyfyrwyr sydd ddim yn dychwelyd i’w neuaddau preswyl ar hyn o bryd. Er hyn, mae yna aneglurder o hyd o ran pwy yn union fydd yn gymwys i dderbyn yr ad-daliad ac fe fydd angen i’r rheiny sydd yn gymwys, aros am sbel (mis Ebrill) cyn gweld unrhyw weithrediad gan y Brifysgol. Rwyf wedi dewis dychwelyd i’r Brifysgol er mwyn cwblhau fy asesiadau ac arholiadau a serch y ffaith i mi ddychwelyd i Gaerdydd yn hwyrach na’r disgwyl. Felly, rwy’n credu fy mod i’n colli mas yn ariannol ar yr wythnosau lle byswn i wedi bod yma pe baen ni’n byw o dan amgylchiadau gwahanol.  I mi, dydy’r dysgu wyneb yn wyneb ddim yn ail ddechrau tan yr 22ain o Chwefror ac o ganlyniad, teimlaf  fy mod yn colli mas yn addysgiadol, yn ogystal ag yn ariannol.”

A yw’r sefyllfa’n wahanol i fyfyrwyr sydd yn yr ail neu drydedd flwyddyn? Gan nid yw’r Brifysgol yn gyfrifol am letyoedd preifat, nid yw’n hawdd cael ad-daliad. Mae Gruffydd Eirug, Bangor sydd yn ei ail flwyddyn yn dweud:

“er nad ydym yn ein tŷ yn Cathays, na’i ddefnyddio, da ni dal yn gorfod talu rhent llawn ac felly da ni’n teimlo ychydig o bwysau i fynd nol i Gaerdydd er mwyn gwneud y mwya’ o’r tŷ a’r hyn da ni’n ei dalu amdano er bo hyn yn gallu bod yn erbyn argymhellion y Llywodraeth”.

Felly a fydd mwy o fyfyrwyr yn teithio nôl i’r Brifddinas i gael gwerth eu harian, er bod canllawiau Drakeford a Gething yn datgan na ddylwn?

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php