Taf-Od

Aled Hall – O’r cyngherddau i’r camera i’r cwt ieir

Aled Hall
Aled Hall, un o sêr y Tri Tenor. Credyd: Aled Hall
Aled Hall, un o sêr y Tri Tenor sydd wedi profi bywyd tra gwahanol yng ngholau’r Coronaferiws gyda phob cyngerdd wedi eu gohirio am eleni!

Gan Alaw Fflur Jones | Pennaeth Cynnwys Cymraeg

Aled Hall, un o sêr y Tri Tenor sydd wedi profi bywyd tra gwahanol yng ngholau’r Coronaferiws. Fel rheol, byddai’r triawd Cymreig yn canu Opera mewn cyngherddau dros y byd i gyd, yn hedfan o un wlad i’r llall ac yn diddanu llond theatr o gynulleidfa.  Ond, yn sgil y Coronaferiws, mae pob cyngerdd a chynhyrchiad wedi eu gohirio am y dyfodol rhagweladwy.

rwyf wedi bod allan o waith ers ‘chwe mis, a mi fydda i’n parhau i fod adref am weddill y flwyddyn

Byddai Aled Hall a’r tenoriaid wedi bod yn Covent Garden, Llundain ar hyn o bryd yn gweithio ac yn perfformio dau gynhyrchiad opera newydd. Ond, yn hytrach mae’n brysur yn magu ieir!  Wedi iddo fod adre, yn ddi-waith ers mis Mawrth, mae Aled wedi gorfod newid ei ddefod ddyddiol yn llwyr. Bellach mae’n mwynhau codi gyda’r wawr gyda’i gamera i dynnu lluniau’r haul yn codi, gofalu am ei ieir, gwneud ymarfer corff ac yna dal yr haul wrth iddi fachlud.  Bywyd hollol wahanol i ganu ar lwyfan am chwe mis.

Aled hall, machlud haul.
Mynd gyda’i gamera i ddal yr haul yw un o ddiddordebau newydd Aled Hall ers y cyfnod clo. Credyd: Aled Hall

 

Pryderu am ddyfodol y Celfyddydau

Ar hyn o bryd, mae’r theatrau i gyd ar gau ac mae’r perfformwyr yn ddi-waith sy’n golygu bod byd y celfyddydau ar stop.

Yn ôl ymchwil, mae canu yn cael ei ystyried fel cyfrwng o drosglwyddo’r Coronafeirws. Anodd iawn yw medru cynnal pellter cymdeithasol o ddau fetr ym myd yr opera lle mae’r cantorion yn gorfod gweithio’n agos iawn at ei gilydd. Ac wrth gwrs, nid mygydau yw’r ateb!  Byddai gwisgo mwgwd a chanu yn amhosib ac felly pwysleisia Aled Hall,

 hyd nes bod Covid-19 yn diflannu, parhau i fod allan o swydd fydda i

Credai Aled Hall mai’r celfyddydau fydd gyda’r olaf i weld unrhyw newid neu unrhyw obaith at ddychwelyd at normalrwydd, ac yn ei eiriau ef

Fydd y diwydiant BYTH yr un peth eto!

Er enghraifft, mewn theatr sydd yn eistedd 3,000 o bobl, o bosib dim ond cynulleidfa o fil, os hynny fydd yn cael eu caniatáu yn sgil cyfyngiadau iechyd a diogelwch y feirws.  Ac yn ôl Aled Hall, fyddai hynny yn beth dieithr dros ben, gorfod cerdded mas ar lwyfan a gweld y theatr yn llai na hanner llawn. Byddai’n braidd yn dorcalonnus.

 

O’r goleuni i’r tywyllwch

ry’ ni gyd yn y tywyllwch!

Er bod y sector celfyddydau wedi cael rhywfaint o help gan y Llywodraeth gyda’r system ffyrlo sydd yn ôl Aled Hall,  wedi bod yn gymorth mawr yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Pryderu y mae am yr hyn sy’n mynd i ddigwydd i’r Celfyddydau ym mis Hydref pan fydd y system yn dod i ben. O bosib fydd nifer fawr o gantorion, actorion, dawnswyr ac eraill yn y byd adloniant yn gorfod meddwl am edrych am swyddi hollol wahanol.

Petai’r Tri Tenor a’i tebyg yn medru dychwelyd yn ôl i’w gwaith ac yn cael perfformio, does dim sicrwydd y bydd yna gefnogaeth. Gyda’r Coronaferiws yn parhau i ledu, mae nifer fawr yn parhau i ofidio dros ddal y feirws mewn mannau cyhoeddus, ac felly yn osgoi gadael eu cartrefi. Fel canlyniad, mae pobl wedi troi at adloniant amgen yn ystod y cyfnod hwn, ac felly wedi cyfarwyddo gwrando ar gerddoriaeth â’r byd celfyddydau dros y wê. Yn ôl Aled Hall, gall yr addasiad newydd hwn effeithio ar werthiant tocynnau ar gyfer sioeau byw yn y dyfodol.

 

Ffordd ymlaen?

Ma’ gas gyda fi ‘weud ond does dim ffordd ymlaen, heblaw fod yna frechlyn yn cael ei greu sydd yn mynd i gael gwared y cyfan

Tan fydd yna unrhyw newidiadau ym myd y celfyddydau, adre fydd Aled Hall yn parhau gyda’i ddefod ddyddiol newydd.

Aled Hall- ieir
Magu ieir a gofalu am ei gywion newydd enedig sydd bellach yn ran o’i ddefod ddyddiol adre. Credyd: Aled Hall

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php