Taf-Od

Amen heb frechlyn i’r arlwywyr Cymreig

Cerbyd Cegin Gwenog ar stop! Mae'r arlwywyr Cymreig yn parhau i orfod parcio eu cerbydau a'u gwasanaeth am y tro yn sgil cyfyngiadau'r Coronafeirws. Tarddiad: Cegin Gwenog
Anodd yw medru rhagweld busnes i'r cwmnïau arlwyo Cymreig yn y dyfodol gyda chyfyngiadau’r Coronafeirws yn parhau.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Cymraeg

Pryderu am eu bywoliaeth mae’r arlwywyr Cymreig, Cegin Gwenog a Bwyd Bethan ar hyn o bryd, yn sgil effaith y Coronaferiws. Er bod y tafarndai, caffis a’r bwytai wedi medru ail-agor eu drysau. Yn wahanol i weddill y sector lletygarwch, mae’r gwasanaethau arlwyo Cymreig yn parhau i ddioddef o ganlyniad i gyfyngiadau’r feirws.

Fel pob cwmni arlwyo, mae’r arlwywyr Cymreig yn ddibynnol ar ddigwyddiadau a chymdeithasu torfol er mwyn creu elw. Ond, mae mynychu digwyddiadau mawr yng Nghymru wedi cael ei ddiystyru am weddill yr haf gyda siawns na fydd digwyddiadau, gwyliau na chyngherddau yn cael eu cynnal tan 2021.

Esboniodd Mark Drakeford eu bod hi’n anodd iawn i gadarnhau canllawiau ar gyfer digwyddiadau torfol ar hyn o bryd.

I think we will just have to see what will happen through the autumn.

esboniodd wrth ystyried y posibilrwydd o gynnydd mewn achosion yn y gaeaf.

Haf gwael, gaeaf gwaeth!

Roedd gan yr arlwywyr Cymreig, Cegin Gwenog a Bwyd Bethan haf prysur iawn ar y gorwel eleni gyda chalendr llawn sioeau, Eisteddfodau a phriodasau i’w arlwyo… ond gohiriwyd y cyfan!

Arlwyo i briodasau wedi eu gohirio tan 2021! Tarddiad: Cegin Gwenog

Siomedig iawn oedd y cwmnïau wrth golli haf cyfan o fusnes wrth i Bwyd Bethan bwysleisio nid oes modd i ni ennill arian drwy’r busnes am eleni!

Yn anffodus, mae’r arlwywyr Cymreig yn ddibynnol iawn ar fusnes prysur yn ystod yr haf er mwyn eu cynnal trwy’r flwyddyn. Ond heb elw’r haf arferol tu cefn, poeni mae’r cwmnïoedd wrth wynebu’r gaeaf. Yn ôl Cegin Gwenog mae’n rhagweld i fod yn aeaf hir a chaled.

gyda sioe gaeaf Brenhinol Cymru wedi’i ohirio…ni fydd gwaith yn debygol tan Ebrill flwyddyn nesaf!

 

Yr arlwywr ‘anghofiedig’ Cymreig

Cyfyngedig iawn yw’r gydnabyddiaeth tuag at wasanaethau arlwyo Cymreig yng ngholau’r pandemig. O gymharu â gweddill y sector lletygarwch, dadleua Bwyd Bethan mai prin iawn yw’r sylw a’r cymorth a roddir gan y Llywodraeth i’r sector arlwyo. Fel canlyniad, mae’n rhagweld i fod yn ddyfodol ansicr iawn i’r cwmni. Yn achos Bwyd Bethan, nid oedd y cwmni yn gymwys am gymorth ariannol gan y Llywodraeth sydd yn ei barn hi yn

 siom fawr ac yn warthus gan ein bod yn fusnes Cymraeg sydd yn gweithio yn andros o galed!

Heb gymorth digonol gan y Llywodraeth o gymharu gyda nifer o sefydliadau a busnesau eraill. Yn ôl Bwyd Bethan, mae hynny wedi gadael y cwmni mewn picil.

 ‘da’n ni heb dderbyn arian i dalu staff na hyd yn oed arian i gadw ni fel teulu ar ein traed! Heb ein busnesau eraill mae yna siawns enfawr na fyddai fy musnes i yn dal ar fod!

Apelio am gymorth pellach gan y Llywodraeth mae Cegin Gwenog hefyd oherwydd mae’n

annhebygol iawn y bydd llawer yn gwella i’r sector arlwyo yn fuan iawn.

Ffarwel heb frechlyn!

Yn sgil natur gwaith arlwyo, mae’r rheolau a’r canllawiau presennol yn gosod gyfyngiant ar wasanaeth ac elw’r cwmnïoedd.

Eglurodd Bwyd Bethan y byddai’ r rheol o gadw pellter cymdeithasol o ddau fetr yn gwneud bywyd arlwyo yn un anodd iawn.  Mewn digwyddiadau megis y Sioe Frenhinol, mae gofyn bod cwsmeriaid yn cael eu gweini, yn eistedd ac yn bwyta yn weddol sydyn er mwyn medru croesawi’r cwsmeriaid nesaf. Ond gyda’r rheol o ddau fetr mewn lle, golygir y bydd llawer llai o bobl yn gallu ciwio am fwyd ar yr un pryd ac eistedd wrth ei gilydd.

Ac yng ngeiriau Bwyd Bethan

fydd hynny yn bendant yn effeithio ar elw’r busnes!

Cytuna Cegin Gwenog wrth esbonio

Fel mae’r rheolau ar y foment ni fydd unrhyw ddigwyddiad o unrhyw faint heblaw bod yna frechlyn. Heb frechlyn does dim ffordd ymlaen i’r sector rydym yn gweithio ynddi!

Amen heb frechlyn! Mae’r arlwywyr Cymreig yn apelio am frechlyn brys fel ymgais i geisio achub eu cwmnïau.
Tarddiad: Flickr.com

Mae’r arlwywyr Cymreig yn galw am frechlyn brys erbyn 2021. Neu fel arall, poenir y bydd rhaid ffarwelio gyda’u busnesau a’u bywoliaeth yn llwyr!

Ond er mor anodd yw’r sefyllfa bresennol, mae Cegin Gwenog a Bwyd Bethan yn gwneud eu gorau o dan yr amgylchiadau. Mae’r arlwywyr Cymreig yn parhau i fyw mewn gobaith fel gweddill y byd gan obeithio y daw frechlyn ar fryn cyn hir.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php