Taf-Od

Ar lein, ar y soffa neu ar y Stryd Fawr?

Ar y ffordd i Amazon? Llun gan Nick Youngson drwy Alpha Stock Images.
Mae Amazon, un o gwmnïoedd mwya’r byd yn wynebu cynnydd mawr yn eu trethu er mwyn ceisio unioni cydbwysedd masnachu a chywiro llanast economaidd Prydain.

Gan Nel Richards | Golygydd Taf-od

Wrth i ddrysau siopau’r stryd fawr gau dros y cyfnod clo, mae pyrth i’r we wedi bod yn fwy agored nag erioed. Mae arolwg diweddar wedi datgelu bod un ym mhob pum siop ar y Stryd Fawr yn wag. Gyda phawb yn treulio’u hamser adref, a nunlle i fynd, mae cynnydd sydd wedi bod yn y nifer sy’n gwario’u henillion ar gwmnïoedd mawr megis, Amazon, Asos, Deliveroo ac Ocado.

Neidiodd gwerthiant Amazon 51% y flwyddyn ddiwethaf ym Mhrydain, i fyny £19.5 biliwn wrth i fwy a mwy o archebu o esmwythder eu cartrefi. Er hyn, serch yr elw anferth mae’r cwmni yma’n gwneud, dim ond £14.5 miliwn oedd ei dreth gorfforaethol yn 2019.

Mae Uned Bolisi Stryd Downing yn archwilio’r posibiliadau o godi trethi ar gwmniau sydd wedi elwa o’r pandemig.

Cred rhai gweinidogion fod gosod trethi ar gwmnïau sy’n masnachu ar-lein er mwyn cynorthwyo busnesau sydd ar y stryd fawr, heb sôn am fusnesau lleol, bach. Felly, gobeithio welwn ddrysau’n agor unwaith eto yn y dyfodol agos.

Syniadau synhwyrol Sunak?

Nid oes disgwyl i’r cynnydd yn y dreth ymddangos yng Nghyllideb Mawrth 3ydd eleni, bydd y Canghellor yn canolbwyntio ar ail-sefydlogi’r niwed tymor byr. Er hyn, nododd ffynonellau y Llywodraeth y gallai cynnydd treth fod yn ganolbwynt i’r ymdrechion i dorri dyled Prydain  Hydref nesa’.

Mae’r Canghellor, Rishi Sunak eisoes wedi gwario mwy na £300 biliwn o’r gronfa o drethi’r Prydeinig ar geisio datrys effaith y Pandemig ar yr economi. Er y gwariant enfawr, mae Sunak o blaid y syniad o godi mwy o drethi ar gwmnïoedd ar-lein, ac yn cefnogi’r newid. Fe fydd yn ymestyn cynlluniau furlough a chymorth busnesau eraill a oedd yn dod i ben yn Ebrill, yn ogystal â chyflwyno cyfres o bolisïau a fydd yn dangos ‘buddion Brexit’.

Datgela e-bost, a ollyngwyd, bod y Trysorlys wedi gofyn i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) a TechUKgysylltu â chwmniau a chasglu barn am fanteision neu anfanteision y fath dreth.

Gan ddiystyru’r diwydiant bwyd, neidiodd cyfran gwerthiant manwerthu o 31% i 46% y llynedd, yn ôl data’r British Retail Consortium KPMG. Felly, yn amlwg mae’r pandemig wedi cael effaith mawr ar yr hyn y mae trigolion yn prynu, hyd yn oed os oes gan neb unrhywle i fynd.

Datgela waith ‘ditectif’ James Johnson, cyn-‘ymchwilydd’ Theresa May taw’r dreth ar werthiant ar-lein yw’r ffordd fwyaf poblogaidd o ad-ennill llawer o gostau a gollwyd o grisis cofid. Dywedodd Johnson wrth The Times:

“mae pobl yn teimlo’n llethol nad yw manwerthwyr ar-lein yn talu’r dreth ddyledus, a’u bod wedi ffynnu tra bod y diwydiant manwerthu corfforol wedi dioddef dros y naw mis diwethaf”.

Onid yw’n iawn fod y cwmnïoedd mawr proffidiol, sydd â chanran uchel o’r monopoli yn talu rhywfaint tuag at adfer yr economi?

Mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol, fe ddywedodd llefarydd ar ran y Trysorlys:

“Rydym eisiau gweld prif strydoedd mawr ffyniannus, a dyna pam rydym wedi gwario degau o filiynau o bunnoedd yn cefnogi canol trefi trwy’r newidiadau a ddaw yn sgîl siopa ar-lein”.

Amazon: llwyddiant cyfalafiaeth neu’n fethiant i fusnesau lleol? E-Lyfr Amazon neu lyfr papur o’r siop lyfrau lleol?

P’un ai’n lyfr-bryf neu beidio, mae ymweld â siop lyfrau lleol annibynnol yn brofiad difyr. Daw teimlad melys wrth archwilio a bodio llyfrau newydd eu cyhoeddi, clasuron neu bobolgaidd neu hen lyfr prin – d’ych chi byth yn gwybod beth y’chi dod o hyd iddo.

Ond, rhodd y feirws stop ar hyn, unwaith yn rhagor. Bu’n rhaid i ddrysau siopau llyfrau gau a dioddef. Er hyn, roedd yn bosib archebu a chasglu llyfrau wrth fynedfa siopau bach. Cyfleustra, prisoedd rhad a dosbarthu cyflym sy’n denu prynwyr tuag at gwmnïau megis Amazon, Asos a Boohoo. Mae cyhoeddwyr ac awduron yn derbyn llai gan gwmniau mawrion. Fe fyddai cynnydd yn nhrethi y cwmniau yma’n golygu mwy o gyllid i gymunedau sydd wedi’u heffeithio’n arw gan y pandemig.

Mae cynnydd yn y defnydd o e-lyfrau wedi ei wneud hi’n haws nag erioed i brynu, darllen a dadansoddi llyfr o foethusrwydd y cartref, ar ffôn, ipad, gyfrifiadur neu Kindle. Dyma un elfen dyngedfennol y mae siopau llyfrau ar-lein yn cynnig i ddefnyddwyr. Gyda’r lleihad yn y defnydd o bapur mae’r llyfrau yma’n cael eu defnyddio mewn ffordd gynaliadwy ac yn dda i’r amgylchedd, sydd wrth gwrs yn elfen gadarnhaol i’r diwydiant,

Mae gan Gaerdydd lawer i gynnig yn sgîl siopau llyfrau bach, annibynnol – Cant a Mil, Caban, Wellfield Bookshop a Troutmark Books: llefydd llond llyfrau Cymraeg, Saesneg, ail-law, newydd, ffuglen a ffeithiol. Llefydd llawn cymeriad. Mae’r angen i gefnogi’n lleol mor bwysig ag erioed.

 

 

A

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php