Taf-Od

Arlwy Cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd

Tarddiad: Colin Smith trwy Geograph
Gyda blwyddyn academaidd arall ar droed, dyma gyfle i chi bori drwy arlwy cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd.

Gan Annell Dyfri | Golygydd Cymraeg

Gyda blwyddyn academaidd arall ar droed, dyma gyfle i chi bori drwy arlwy cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd. Er bod newidiadau wedi digwydd i bob cymdeithas yn sgil y coronafeirws, maent oll yn parhau i weithio’n galed er mwyn sicrhau bod yr ethos Gymreig a Chymraeg yn parhau yn y brif-ddinas a bod myfyrwyr newydd yn teimlo’n gartrefol yn ein plith.

Y Gym Gym

Canolbwynt cymdeithasu cyfrwng Cymraeg y brif-ddinas yw’r Gymdeithas Gymraeg neu’r ‘Gym Gym’ fel mae’r myfyrwyr yn ei galw. Mae’r Gym Gym yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y flwyddyn gan sirchau bod myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn cymysgu â’r ail a’r drydedd flwyddyn. Martha Owen yw Llywydd y Gym Gym am y flwyddyn academaidd i ddod a dyma yw ei gweledigaeth ar gyfer y gymdeithas eleni. ‘Mae’r Gymgym yn edrych ymlaen i groesawu aelodau newydd a’n haelodau presennol i Gaerdydd flwyddyn yma. Yn amlwg, bydd ein digwyddiadau yn gorfod newid ychydig ond rydym yn ceisio sicrhau fod digon o gyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg Caerdydd gymdeithasu, boed hynny wyneb yn wyneb, neu yn rhithiol.’

Yn amlwg bydd rhaid arbrofi gyda dulliau gwahanol o gymdeithasu eleni ond ychwanegodd Martha ‘Mi ydw i a’r pwyllgor yn gweithio’n galed i gynnal pob digwyddiad sy’n bosib gan hefyd ddilyn y canllawiau diogelwch, felly bydd digon o hwyl i gael fel aelod o’r Gymgym flwyddyn yma’. Gallwch ddilyn bwrlwm GymGym Caerdydd wrth ymuno â’r grŵp Facebook Ygymgym.

Chwaraeon y Gym Gym

Yn ogystal â’r ochr gymdeithasol, mae’r Gym Gym yn cynnwys sawl tîm chwaraeon gwahanol gan gynnwys rygbi, pêl-droed a phêl-rwyd. Nedw Clwyd yw capten y tîm pêl-droed, Owain ap Myrddin yw capten y tîm rygbi a Gwenno Morris yw capten y tîm pêl-rwyd eleni. Mae croeso mawr i unrhyw un ymuno â’r timau a gobeithio y bydd modd i Gaerdydd sicrhau buddugoliaeth unwaith eto yn adran chwaraeon yr Eisteddfod Ryng-golegol fis Mawrth.

Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Cymdeithas arall sydd wedi ffynnu yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd neu CMCC. Dyma lle mae modd i fyfyrwyr greu cynnwys cyfrwng Cymraeg mewn awyrgylch proffesiynol, boed yn olygu i Taf-od, cyfrannu at adran Gymraeg papur newydd y brifysgol, Gair Rhydd, cynhyrchu a chyflwyno fideos ar CUTV neu greu bodlediad neu sioe radio ar Xpress Radio sef gorsaf radio’r brifysgol. Sara Dylan yw pennaeth cynnwys Cymraeg Xpress radio. Wrth iddi gychwyn ei hail flwyddyn yn y brifysgol, nododd, ‘Yn sicr, ‘dwi’n edrych ymlaen yn awchus at y flwyddyn sydd i ddod, er wrth gwrs fydd yr amgylchiadau ychydig yn wahanol i’r arfer. Ond, ‘dan ni’n lwcus ein bod yn byw yn yr oes ddigidol, lle mae modd cynhyrchu cynnwys radio o gartref sydd o fantais i ni fel cymdeithas radio’.

Gyda blwyddyn newydd ar droed, nododd Sara ei bod yn ‘edrych ymlaen i groesawu ton arall o fyfyrwyr a gobaith am fwy o gynnwys Cymraeg a syniadau gwahanol ar Xpress Radio’. Os ydych am ymuno â’r criw, ymunwch â grŵp Facebook ‘cyfrannwyr CMCC 2020/21’.

Clwb y Mynydd Bychan

I’r rheiny sy’n penderfynu dilyn gradd mewn meddygaeth, Clwb y Mynydd Bychan yw’r gymdeithas i chi. Clwb sy’n cefnogi astudio meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Llywydd y clwb am y flwyddyn academaidd i ddod ydy Megan Evans. Nododd Megan mai ‘Cymdeithas sydd yn ceisio annog y defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn y byd meddygol’ yw Clwb y Mynydd Bychan. Ychwanegodd bod y clwb yn ‘uno myfyrywyr Cymraeg meddygol mewn amryw o weithgareddau academaidd a chymdeithasol’. Os ydych am ymuno â’r criw, ymunwch â grŵp Facebook ‘Clwb y Mynydd Bychan’.

Aelwyd y Waun Ddyfal

Aelwyd arall sy’n gyfarwydd iawn i bawb, mae’n siwr, yw Aelwyd y Waun Ddyfal. Wedi’i sefydlu tua degawd yn ôl bellach gan fyfywyr y brifysgol, dyma gyfle i fyfrwyr o urnhyw safon gerddorol ganu neu adrodd gyda’r criw. Gyda’r aelwyd yn cyfrannu ac yn llwyddo’n flynyddol yn yr Eisteddfod, mae croeso mawr i’r criw nesaf o fyfyrwyr ymuno. Cadeirydd newydd yr aelwyd eleni yw Elen Lois Jones. Nododd ‘Gan fod taw wedi bod ar y canu er sbel – dim Eisteddfod yr Urdd na’r Genedlaethol eleni – rydym ni fel Aelwyd y Waun Ddyfal yn edrych ymlaen i roi’r ffidil yn y to ar ganu rhithiol, a phan yn saff fod gyda’n gilydd, aelodau hen a newydd i ganu, llefaru ac ymlwybro draw i’r Pyb Clyb wythnosol!’. Ymunwch â grŵp Côr Aelwyd y Waun Ddyfal ar Facebook’.

Mae’n amlwg felly bod gan Gaerdydd ddigon i’w gynnig. Manteisiwch ar bob cyfle a ddaw i’ch rhan a mwynhewch y profiad o fod yn fyfyriwr Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

 

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php