Taf-Od

Beth yw effaith y pandemig ar gydraddoldeb rhyw?

Tarddiad: Jesse Pratt (drwy flickr)
Tarddiad: Jesse Pratt (drwy flickr)
Dengys astudiaethau fod menywod yn gwneud mwy o waith di-dal o fewn y cartref, felly, a ydym yn camu yn ôl degawdau yn gweithredu ar gyfer y dyfodol?

Gan Nel Richards| Golygydd Taf-od

Cam yn ôl i ferched?

 

Yn ôl data newydd gan UN Women, all effeithiau’r coronafeirws ddifetha 25 mlynedd o gynnydd o fewn cydraddoldeb rhywiol.

 

Mae menywod yn gwneud mwy o waith yn y cartref, tasgau domestig a gofal teuluol o ganlyniad i oblygiadau’r pandemig, a phawb yn aros adref.

 

Mae dirprwy swyddog gweithredu UN Women, Anita Bhatia, wedi datgan i’r BBC fod,

 

‘Risg o ddychwelyd yn ôl i stereoteipiau rhyw y 1950au’.

 

Mae cyfleoedd cyflogadwyedd ac addysg o dan fygythiad o gael eu colli, yn ychwanegol i ddioddefaint iechyd meddwl a corfforol gwael.

 

Hyd yn oed cyn y pandemig, amcangyfrifwyd bod menywod yn gwneud tua thri chwarter o’r 16 biliwn awr o waith di-dâl sy’n cael ei wneud bob dydd ledled y byd.

 

Cyn y coronafirws, am bob awr o waith di-dâl a wneir gan ddynion, roedd menywod yn gwneud tair awr. Nawr mae’r ffigur hwnnw’n uwch.

 

Dywedodd Ms Bhatia mewn cyfweliad a’r BBC;

 

‘Ym mis Medi yn unig, yn yr UD, fe wnaeth rhywbeth fel 865,000 o ferched adael y llafurlu o’i gymharu â 200,000 o ddynion, a gellir esbonio’r rhan fwyaf o hynny gan y ffaith bod baich gofal a does neb arall o gwmpas.’

 

Mae Menywod y Cenhedloedd Unedig yn rhybuddio y bydd effaith cryfach o gael llai o fenywod sy’n gweithio, yn enbyd – nid yn unig ar les menywod ond ar eu cynnydd economaidd a’u hannibyniaeth.

 

Di-dâl a thanbrisio

 

Mae gwaith di-dâl menywod yn aml yn talu cost gofal sy’n cynnal teuluoedd, yn cefnogi’r economi ac yn llenwi am ddiffyg gwasanaethau cymdeithasol, ond anaml y caiff ei gydnabod yn swyddogol fel gwaith.

 

 

“Mae’r pandemig wedi tynnu sylw at y ffaith mai gwaith di-dâl fu’r rhwyd ​​ddiogelwch gymdeithasol i’r byd mewn gwirionedd a’i gwneud yn bosibl i eraill fynd allan ac ennill incwm cynhyrchiol, gan rwystro cyfleoedd twf a chyfleoedd cyflogaeth y menywod hynny sy’n cario’r baich gofal. ” Dywedodd Ms Bhatia i’r BBC.

 

Bydd menywod sy’n gwneud y rhan fwyaf o waith di-dâl naill ai’n cael llai o amser i ymgymryd â llafur â thâl, neu weithio oriau hirach, ac yn aml maent yn wynebu ansicrwydd ariannol y naill ffordd neu’r llall.

 

“Ni allwch danlinellu digon pa mor fawr yw’r broblem a pha mor fawr o effaith y bydd yn ei chael os na fydd llywodraethau a busnesau yn gwneud rhywbeth,” meddai Ms Bhatia.

 

Mae’r Cenhedloedd Unedig yn galw ar lywodraethau a busnesau i gydnabod bod gwaith di-dâl yn bodoli a gweithredu mesurau fel absenoldeb teulu ychwanegol, neu absenoldeb â thâl ychwanegol, gan bwyso i gadw canolfannau gofal plant ar agor.

 

 

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php