Taf-Od

Castell Gwrych yn cipio’r Jwngl

Llwyfan y Jwngl: Dyma lle fydd I'm a Celebrity yn cael ei gynnal eleni. Tarddiad: Dot Potter Drwy Wikipedia Commons)
Llwyfan y Jwngl: Dyma lle fydd I'm a Celebrity yn cael ei gynnal eleni. Tarddiad: Dot Potter Drwy Wikipedia Commons)
Na, nid jwngl Awstralia yw cartref y rhaglen deledu boblogaidd I’m a Celebrity…Get me out of here! eleni.

Gan Annell Dyfri | Golygydd Cymraeg

Na, nid jwngl Awstralia yw cartref y rhaglen deledu boblogaidd I’m a Celebrity…Get me out of here! eleni. Yn sgil y pandemig cyfredol, roedd hi’n amhosibl ffilmio’r rhaglen yn ei chartref arferol ac aed ati i chwilio am leoliad newydd ar ei chyfer. Bu’r cynhyrchwyr yn chwilio yma a thraw gan ystyried sawl opsiwn posibl ar gyfer cartrefu un o raglenni teledu mwyaf poblogaidd gwledydd Prydain. Ac wedi hir ddisgwyl, dyma gytuno ar leoliad o’r newydd, a hynny yng ngogledd Cymru.

Gyda sïon di-ri wedi bod yn crwydro’r cyfryngau cymdeithasol dros y misoedd diwethaf, dyma gyhoeddiad yn dod i law gan ITV yn nodi mai Castell Gwrych, ger Abergele, fyddai cartref Ant a Dec a’u criw am gyfnod fis Hydref. Castell Gwrych? Abergele?

Lleoliad annisgwyl?

Gyda’r cyhoeddiad yn un swyddogol erbyn hyn, beth a wyddom ni am y lleoliad annisgwyl hwn? Cafodd yr adeilad presennol ei adeiladu ddechrau’r bewaredd ganrif a’r bymtheg ar lecyn lle bu cartrefi amrywiol ers y canol oesoedd. Tan yn gymharol ddiweddar, bu’n adfail cyn i sawl perchennog cyfoethog ei brynu gan addo ei droi’n westy pum seren. Er na wireddwyd y freuddwyd honno, bu criw o wirfoddolwyr lleol wrthi’n brysur yn adfer yr adeilad yn ystod y blynyddoedd diweddar. Ac wrth gwrs, fel sy’n arferol ar gyfer adeilad fel hwn, dywedir bod ysbryd yn crwydro’r coridorau o bryd i’w gilydd. Tybed a oes rhywrai wedi rhannu hyn gyda’r cystadleuwyr?

Yr ymateb yn lleol

Wedi i ITV gyhoeddi’r lleoliad yn ddiweddar, tybed sut ymateb gafwyd i’r newyddion hwnnw yn yr ardal?

Mae nifer wedi trydar eu bod yn croesawu’r rhaglen i ogledd Cymru gan nodi ei fod yn gyfle i godi proffil y rhan hon o Gymru yn ehangach. Mae nifer yn teimlo hefyd y gallai fod yn fanteisiol i’r diwydiant twristiaeth gan ddenu rhagor o ymwelwyr i arfordir gogledd Cymru. Nododd Siwan Mason o Lanfairpwll fod y rhaglen am fod yn ‘hwb mawr i bresenoldeb gogledd Cymru – yn enwedig wrth ystyried y lle fel atyniad twristiaeth y dyfodol’. Ychwanegodd Tomos Glyn, sy’n enedigol o Abergele fod cael ‘cyfres mor boblogaidd â I’m a Celebrity yn sicr o ddenu sylw i’n hardal’. Er bod Tomos bellach yn fyfyriwr yn y brif ddinas, ychwanegodd ‘mae’n braf bod yr ardal yn cael sylw yn y wasg a thrwy hyn ‘da ni’n gobeithio y gall roi hwb i’r economi lleol’.

Effaith y lleoliad newydd

Mae’r rhaglen yn darlledu ei hugeinfed gyfres eleni sy’n adlewyrchiad o lwyddiant y rhaglen ar hyd y blynyddoedd. Gydag oddeutu 9 miliwn o bobl yn gwylio’r rhaglen yn flynyddol, a fydd newid lleoliad yn golygu newid yn nifer y gwylwyr?

Awgrymodd Elin Roberts, un sydd wedi bod yn gwylio’r rhaglen ers blynyddoedd bellach, y ‘bydd gan lawer o bobl o Gymru ddiddordeb i wylio’r rhaglen gan fod y rhaglen wastad wedi bod yn Awstralia ac mae newid lleoliad yn medru gwneud y gyfres yn fwy cyffrous’. Er hyn ychwanegodd ‘efallai bydd llawer yn peidio gwylio eleni gan eu bod yn hoffi normalrwydd y gyfres, ac efallai gan fod llai o bobl yn ymwybodol o Gymru.’

Er nad yw lleoliad newydd y rhaglen mor egsotig â jwngl Awstralia, mae’r ffaith ei bod wedi ei lleoli mewn hen adeilad ar ffurf castell, gyda’i ystafelloedd dirgel, ei diroedd eang a’i naws ganoloesol yn cynnig pob math o, opsiynau i’r cynhyrchwyr. A pheidied ag anghofio am yr ysbryd ‘na chwaith!

Pryderon

Tra bod y mwyafrif yn croesawu’r penferyniad i leoli I’m a Celebrity yng Nghastell Gwrych, mae rhai yn lleol yn poeni y gallai’r ddau gyflwynydd fod yn ddilornus o’r Gymraeg a’i diwylliant gan fethu ag ynganu enw’r castell yn gywir. Efallai fod cyfle i rywun neu rywrai gynnig arweiniad neu gyngor i’r ddau Geordie hoffus cyn i’r gyfres gychwyn yn hwyrach yn yr hydref.

Efallai y byddai gan ysbryd y castell rywbeth i’w ddweud ar y mater…….

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php