Taf-Od

Cefnogi busnesau bach drwy siopa’n rhithiol eleni

Tarddiad: pxfuel
Gan na fydd ffeiriau Nadolig eleni, Alaw Fflur Jones sydd yn edrych ar sut allen ni cefnogi busnesau ar-lein eleni.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Taf-od

Er gwaetha’r coronafeirws, mae dathliadau’r Nadolig yn parhau! Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb yn sgil goblygiadau’r feirws. Ond a ninnau ar drothwy’r Nadolig, mae busnesau bach Cymru yn ‘ddibynnol’ ar gefnogaeth pobl leol wrth brynu ar gyfer eu hanwyliaid eleni. Fel rheol, byddai busnesau bach yn brysur iawn ar hyn o bryd yn mynychu digwyddiadau a ffeiriau Nadolig lleol. Ond yn sgil cyfyngiadau iechyd a diogelwch y feirws mae wedi bod yn amhosib cynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb eleni.

 

Ond, er gwaetha’r heriau, mae cymunedau a busnesau bach Cymru wedi llwyddo i harnesu ar rym y we drwy gynnal ffeiriau a digwyddiadau rhithiol. Ac mae’r digwyddiadau rhithiol a phŵer y cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn arwyddocaol, yn ôl Crefftau’r Dyffryn wrth ‘achub busnesau bach’.

 

Esboniodd Crefftau’r Dyffryn, menter newydd a sefydlwyd dros y cyfryngau cymdeithasol adeg y cyfnod clo yn Felinfach, Ceredigion. ‘Dwi’n credu bod y pandemig wedi gwneud i bob oedran ystyried o ddifri i gefnogi’r busnesau lleol, ac mae’r digwyddiadau rhithiol wedi dangos bod un rhywbeth yn bosib.’ Gyda mwy o bobl yn ystyried cefnogi busnesau lleol, yn ôl Internet Retailing, mae 55% o gartrefi yn y DU wedi cynyddu eu gwariant gyda busnesau lleol ers dechrau’r pandemig. Mae’r agwedd gynyddol tuag at siopa’n lleol yn ganolog i lwyddiant y digwyddiadau rhithiol, sydd yn ôl Crefftau’r Dyffryn, ‘O gymorth mawr, wrth imi dderbyn sawl archeb Nadolig.’

 

Mae L-P-D, busnes arall o Geredigion hefyd wedi elwa’n fawr o’r digwyddiadau rhithiol. Roedd L-P-D yn rhan o un o’r digwyddiadau rhithiol cyntaf sef ffair Crefftwyr Aberystwyth a fu’n ‘lwyddiannus iawn’. Ond gyda mwy o bobl yn dilyn yr un trywydd, esboniodd,

‘mae gormod o ddigwyddiadau rhithiol yn digwydd mewn ffordd, gyda busnesau yn gwrthdaro yn lle cyd-weithio. A gyda chymaint o ffeiriau gwahanol yn cael eu cynnal, mae Facebook cwsmeriaid yn gorlifo ac felly dyw’r cwsmeriaid chwaith ddim yn gwybod ble i ddechrau edrych’ Mae L-P-D yn ddiolchgar iawn bod pobl yn awyddus i ‘gefnogi busnesau bach’ ond os yw’r digwyddiadau rhithiol am barhau, ‘mae angen pawb i gydweithio a bod yn glyfar wrth farchnata er mwyn sicrhau fod y digwyddiadau yn llwyddiannus i bawb’

 

Oni bai am y digwyddiadau rhithiol a’r cyfryngau cymdeithasol, ni fyddai busnesau, Crefftau’r Dyffryn a L-P-D yn bodoli. Esboniodd Crefftau’r Dyffryn, fod y cyfryngau cymdeithasol ‘wedi chwarae rhan allweddol wrth sefydlu’r busnes’. Yn yr un modd, dywedodd L-P-D, ‘dwi ddim yn credu fydde fy musnes bach i wedi goroesi eleni heb y cyfryngau cymdeithasol’. Er eu bod yn ‘ddiolchgar iawn’ bod pobl yn dewis cefnogi busnesau lleol trwy’r cyfnod ansicr hwn. Mae ‘naws y Nadolig yn cael ei golli tu ôl i’r sgrin’. Felly edrychai’r busnesau bach ymlaen at ddychwelyd i ddigwyddiadau wyneb yn wyneb yn y dyfodol agos gan obeithio cwrdd a sgwrsio â’u cwsmeriaid unwaith eto er mwyn teilwra eu cynnyrch ar eu cyfer.

 

Felly, a hithau’n ddiwrnod cenedlaethol cefnogi busnesau bach ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr, ewch ati i siopa’n lleol gan gefnogi eich busnesau lleol.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php