Taf-Od

Clwb Ifor…Mawr?

O Glwb Ifor Bach i Glwb Ifor Mawr: Clwb Ifor Bach fel y mae ar hyn o bryd. Tarddiad: Tomos Evans.

gan Jacob Morris

Mae’n un o glybiau mwyaf eiconig Cymru sydd wedi denu cenedlaethau o Gymry Cymraeg y brifddinas ers 1983, ond mae Clwb Ifor Bach ar fin derbyn gweddnewidiad. Tafliad carreg o furiau’r castell mae Clwb yn un o gonglfeini sîn cerddorol Caerdydd, a dydd Mawrth diwethaf cyhoeddwyd cynlluniau am estyniad newydd.

Bwriad Clwb Ifor Bach ywcreu lleoliad sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrifgyda’r adeilad presennol yn uno gyda’r adeilad drws nesaf i hawlio dau lwyfan newydd. Datblygiad yn ôl Guto Brychan, prif weithredwr Clwb fydd yn creu llwybrau i bobl sydd efo ddiddordeb mewn gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth. O wythnos i wythnos mae’r clwb aml-lawr dan ei sang, gyda channoedd yn mentro trwy’r drysau ac yn dawnsio hyd yr oriau mân. Mynegodd Gareth Potter “Mae angen o ar Clwb i fod yn onestmae’r ciw lawr y strydmae’r clwb yn llawn dop bob nos Sadwrn a’r gobaith fydd yr estyniad yn mynd i’r afael â’r broblem hon.”

Daw’r cyhoeddiad mewn cyfnod ansicr i ddyfodol cerddoriaeth Gymraeg byw yn y brifddinas. Nid nepell o Stryd Womanby mae Cilgant Guildford, sy’n gartref i Far Gwdihŵ ac yn wynebu’r bygythiad o orfod cau ei ddrysau. Cafwyd ymateb chwyrn gan y cyhoedd i benderfyniad y landlord i ddymchwel adeiladau’r stryd ac i godi maes parcio. Rai wythnosau yn ôl fe orymdeithiodd dros fil o ymgyrchwyr ar hyd strydoedd Caerdydd, a bellach mae’r ddeiseb sy’n galw ar y landlord i wyrdroi ei benderfyniad, wedi cyrraedd dros ugain mil o lofnodau. Ac nid yw Clwb Ifor Bach yn ddiarth i’r fath sefyllfa, yn 2017 fe ddaeth ansicrwydd tebyg i’w ddyfodol o achos i lefelau sŵn hyd oriau hwyr y nos, testun a ddenodd ymyrraeth gan Aelodau Cynulliad.

Mewn datganiad gan Glwb Ifor Bach dywed fod yr estyniad ond yn bosib wedi i Gyngor Caerdydd gamu i’r adwy a chytuno i gaffael â’r adeilad drws nesaf. Nid oedd y Cyngor yn fodlon i ddatgelu’r swm a fuddsoddwyd, ond bod bwriad ganddyn nhw i brydlesu’r adeilad i Glwb yn y tymor hir. Cred Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd y gall y gwaith o ehangu cyfrannu’n helaeth at arlwy diwylliannol y brifddinas. Dywedodd ‘Nid yn unig yw’r lleoliadau hyn yn denu ymwelwyr, cynnal swyddi a denu pobl i’r ddinas, mae ganddyn nhw hefyd bwysigrwydd hanesyddol’ ac mai bwriad y cyngor yw ‘amddiffyn y sîn gerddoriaeth fyw ar Stryd Womanby’.

Ond beth yw barn artistiaid y sîn gerddoriaeth Gymraeg? Croesawu’r penderfyniad mae Rhys Dafis, fe ddywedodd wrth Taf-od “bydd e’n braf gweld clwb yn ymestyn er mwyn gallu cynnal gigs mwy yna.” Ychwanegodd Ifan Prys “Does ond angen gweld y ciw ar nos Sadwrn i brofi poblogrwydd y sefydliad, gyda phobl yn aml yn ciwio dros awr er mwyn mwynhau un o brif nosweithiau’r clwb – Dirty Pop.” Ond, fe fynnodd y dylai’r estyniad rhoi pob hwb a help i fandiau Cymraeg allu chwarae o flaen torfeydd yn fyw am flynyddoedd i ddod.” Yn gyrchfan i nifer o fyfyrwyr, mae’r cynlluniau yn taro tant gyda Llywydd y Gym Gym Nest Jenkins, dywedodd “gyda nifer ohonom wedi treulio sawl noson fythgofiadwy yn y clwb eiconig hwn, fe fydda i a nifer o Gymry eraill wrth ein boddau yn cael mwy o le i ddawnsio! Ond, beth am addewid am fwy o gerddoriaeth Gymraeg neu nosweithiau Cymreig wrth lunio [cynlluniau] cyffrous?”

Gyda’r cynlluniau newydd ar y gweill, amser a ddengys os fydd gan Glwb Ifor Bach fwy o bwyslais ar gerddoriaeth Gymraeg. Er efallai iddo golli ei fwriad gwreiddiol byddai colli ei fodolaeth yn gyfan gwbl yn ergyd i’r brifddinas ac i Gymru gyfan.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related

 

Latest

Israeli Stats

Why Did Gair Rhydd Visit Israel and Palestine?

• To hear from people on the ground about the reality of the Israeli-Palestinian conflict.

•To encourage greater understanding of the complexities of the conflict to help us facilitate discussion about the situation upon returning home outside of the traditional media narrative.

•To prompt us to begin considering how discussions can move forward in the hopes of one day finding a solution to the conflict.

•To show us first-hand how fragile Israeli-Palestinian relations are to broaden our understanding of the struggles faced by all who are intimately affected by the conflict.

Palestine Stats

The UJS

This trip was facilitated by the Union of Jewish Students (UJS). They have been around since 1919, addressing the concerns of 8,500 Jewish Students in Universities. They aim to lead campaigns fighting prejudice, creating inclusive environments, and educating people on divisive issues. To find out more about the work UJS do, head over to their website.

css.php