Taf-Od

Covid-19 yn taro ardal Aberteifi yng Ngheredigion

Taro gan COVID: Ysgol Uwchradd Aberteifi, ymysg sawl ysgol arall, yn gorfod cau am bythefnos oherwydd achosion COVID-19. Tarddiad:geograph.org.uk
Taro gan COVID: Ysgol Uwchradd Aberteifi, ymysg sawl ysgol arall, yn gorfod cau am bythefnos oherwydd achosion COVID-19. Tarddiad:geograph.org.uk
Cynnydd sylweddol mewn achosion yn gorfodi’r cyngor i gau ysgolion yn ardal Aberteifi. Bydd yr ysgolion ar gau am y bythefnos nesaf.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Taf-od

Cafodd Sir Ceredigion ei chydnabod a’i chanmol am lefelau isel iawn o achosion COVID-19 nol yn yr haf. Ond, yn ddiweddar mae nifer fawr o achosion wedi cael eu cadarnhau yn ardaloedd Aberteifi ac Aberporth yng Ngheredigion. Ar ddydd Sul, 22 Tachwedd, nodwyd mewn cyfnod o saith diwrnod bod 202 ymhob 100,000 yn bositif yn ardaloedd Aberteifi ac Aberporth. Yn dilyn y cynnydd mawr mewn achosion, mae’r cyngor wedi gorfod gweithredu ar frys drwy gau ysgolion yr ardal am bythefnos. Mae sawl busnes lleol hefyd wedi dewis cau eu busnesau er mwyn gwarchod y cyhoedd rhag y feirws.

 

Cau ysgolion

Mae’r cyngor wedi penderfynu cau ysgolion yn nalgylch Aberteifi am gyfnod o bythefnos.

Ymhlith yr ysgolion fydd ar gau o ddydd Llun 23 Tachwedd tan 7 Rhagfyr mae Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Gynradd Aberteifi, Ysgol Gynradd Penparc, Ysgol Gynradd Aberporth, Ysgol Gynradd T. Llew Jones, Ysgol Gynradd Llechryd ac Ysgol Gynradd Cenarth.  Bydd Meithrinfeydd Dechrau’n Deg yn Aberteifi ac Aberporth ar gau tan 7 Rhagfyr. Bydd Llyfrgell Aberteifi hefyd ar gau tan ddydd 7 Rhagfyr gyda system clicio a chasglu yn unig.

 

Yn dilyn achosion COVID-19 yng Ngheredigion, mae ysgolion tu hwnt i Aberteifi wedi gorfod cau. Bydd dosbarth derbyn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan yn gorfod hunan-ynysu am bythefnos ar ôl i’r ysgol gael cadarnhad o achos o Covid-19 yn yr ysgol dydd Llun, yn ogystal â nifer fach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth, yn dilyn achos pellach yno. Mae Coleg Ceredigion hefyd wedi cyhoeddi bydd addysg y coleg yn digwydd ar-lein am y pythefnos nesaf. A chadarnhaodd Cyngor Sir Penfro y bydd Ysgol y Preseli, Ysgol y Frenni, Ysgol Eglwyswrw, Ysgol Llandudoch, Ysgol Cilgerran ac Ysgol Clydau ar gau ddydd Llun hefyd, ond does dim cadarnhad tan bryd.

 

Pryderon

Er gwaethaf y cyfnod clo byr yng Nghymru, mae sefyllfa’r coronafeirws wedi gwaethygu yn ardal Aberteifi.  Esboniodd Clive Davies, maer Aberteifi, “yr ardal yn wynebu cyfnod pryderus a thrist ond ry’n ni gyd yn tynnu gyda’n gilydd er mwyn gwella pethau erbyn y Nadolig”.

 

Mae honiadau wedi bod mai partïon a digwyddiadau cymdeithasol ydy ‘craidd’ y cynnydd sydyn mewn heintusrwydd yn yr ardal. Yn ôl Ellen ap Gwynn, arweinydd Cyngor Ceredigion,

“Ar ôl i’r clo bach ddod i ben dwi’n credu o’dd pawb yn meddwl, ‘o hwre, ‘da ni’n rhydd,’ ac mae yna ambell barti wedi cael eu cynnal, mae yna ambell drais o amgylch tafarnau wedi bod.” Mae Ellen fel pawb arall yn bryderus iawn am lefelau’r feirws yn Aberteifi gyda’r beryg iddo ledu yn gyflym iawn o amgylch yr ardal a gweddill Ceredigion.

 

Yn ôl Bethan Eynon-Stobbs, myfyrwraig sy’n byw yn nalgylch Aberteifi,

“dwi’n bryderus iawn nawr bod yr haint ar gynnydd a hynny wrth ymyl fy stepen drws!’

 

“Dwi methu mynychu fy narlithioedd yng Nghaerfyrddin ar hyn o bryd gan fy mod yn byw yn ardal Aberteifi, ac dwi’n parchu hynny. Mae gofyn i bawb feddwl am ei gilydd a dilyn y canllawiau er mwyn cadw pawb yn saff.”

 

 

Cynghori i ddilyn canllawiau

Er mwyn lleihau lledaenu’r feirws a gwarchod trigolion yr ardal. Mae’r cyngor lleol yn erfyn ar drigolion Aberteifi a’r cyffiniau i gydymffurfio at ganllawiau COVID-19.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php