Taf-Od

Cronfa Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r celfyddydau

Tarddiad: technodean2000 (drey flickr)
Tarddiad: technodean2000 (drey flickr)
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cynnig pecyn gwerth £20 miliwn i’r sector fis diwethaf er mwyn ceisio dadwneud niwed y pandemig. Catrin Lewis sydd yn edrych ar hwn yn fanylach.

Gan Catrin Lewis | Golygydd Taf-od

Mae Cronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru wedi dosrannu dros £30 miliwn er mwyn cynnig cymorth i’r celfyddydau’n ystod y pandemig.  Yn ogystal, cynigodd Cyngor Celfyddydau Cymru becyn gwerth £20 miliwn i’r sector fis diwethaf er mwyn ceisio dadwneud niwed y pandemig.

Ers iddo gael ei ddosrannu, mae’r arian wedi bod yn cael ei ddefnyddio er mwyn cefnogi amgueddfeydd, theatrau, llyfrgelloedd a sinemâu annibynnol i enwi dim ond rhai.  Hefyd, mae dros 2,800 o bobl sy’n gweithio’n llawrydd eisoes wedi derbyn cyfran o gronfa gwerth £7 miliwn er mwyn eu cefnogi yn ystod y cyfnod ble mae gwaith yn brin.

Llywodraeth Cymru oedd y cyntaf ym Mhrydain i sefydlu cronfa i weithwyr llawrydd gan gydnabod bod dod o hyd i waith yn gallu bod yn sialens yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r gronfa wedi bod yn gymorth mawr i’r sector celfyddydau yn dilyn y coronafeirws ac mae sawl un wedi canmol y cymorth ychwanegol maent wedi ei dderbyn.  Henry Widdicombe, prif drefnydd gwyliau comedi Machynlleth ac Aberystwyth yw un o’r bobl sydd wedi dangos ei werthfawrogiad.  Dywedodd:

“Yn syml, mae’r gefnogaeth oddi wrth y Gronfa Adferiad Diwylliannol gan Lywodraeth Cymru, wedi golygu’r  gwahaniaeth rhwng ein sefydliad yn goroesi’r pandemig neu beidio,”

“Rydym yn croesawu’r holl gefnogaeth i’r celfyddydau yng Nghymru ac rydym yn gobeithio y gall y sector oroesi hyn diolch i raddau helaeth i’r cronfeydd hyn.”

Yn gyffredinol, mae’r gronfa wedi cael ei groesawu gyda sawl un yn ei weld fel y llinell rhwng eu busnes yn goroesi’r pandemig neu beidio.  Yn ystod y pandemig, mae llawer o weithwyr llawrydd a busnesau annibynnol wedi dioddef yn economaidd o ganlyniad i’r cyfyngiadau oedd wedi eu gosod.  Mae sawl cyfyngiad hefyd yn parhau i fod yn eu lle.

Fel rhan o gyfyngiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru nid oes gan leoliadau adloniant dan do ganiatâd i agor eu drysau.  Golyga hyn fod sinemâu, theatrau ac amgueddfeydd yn parhau i fod ar gau gros gyfnod y Nadolig.  Mae busnesau’n gwneud colled maer yn ystod cyfnod sydd fel arfer yn hynod o brysur iddynt.

Dywedodd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru,

“rydym am wneud popeth bosib i sicrhau bod ein celfyddydau, diwylliant a chreadigrwydd yn goroesi’r pandemig hwn,”

Yn ogystal, aeth yn ei flaen i ychwanegu bod y gronfa yn “mynd â ni ymhell y tu hwnt i’r £59m o gyllid canlyniadol a gafwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ym mis Gorffennaf, gan dynnu sylw at y gwerth a roddwn i gyfraniad y sector at fywyd Cymru a’r economi ehangach – ac mae’n rhaid i hynny barhau yn y dyfodol.”

Er bod effaith economaidd y pandemig ar y celfyddydau yn un sylweddol, mae’r gronfa yn sicr yn cynnig help mawr i fusnesau sy’n dioddef yn ystod y cyfnod digynsail hwn.  Mae’n debyg hebddo buasai llawer mwy o fusnesau neu sefydliadau yn y sector celfyddydau wedi gorfod cau eu drysau yn barhaol.

Gyda’r brechlyn wedi cychwyn cael ei ddosrannu yng Nghymru dydd Mawrth y gobaith yw bod dyfodol mwy sicr i’r celfyddydau yn y flwyddyn newydd.  Fodd bynnag, am y tro, mae’n rhaid i filoedd o bobl ar draws Gymru ddibynnu ar y gronfa er mwyn ceisio goroesi.  Mae’r gronfa wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’r sector.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php