Taf-Od

Cyfarfod â phwyllgor y Gym Gym

Gan Liam Ketcher

Unwaith eto eleni fydd yna griw newydd o fyfyrwyr yn rhedeg prif gymdeithas Gymraeg y Brifysgol – y Gym Gym. Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd ddiwethaf etholwyd pedwar aelod o’r Gym Gym i ffurfio’r pwyllgor a fydd yn gyfrifol am y gymdeithas eleni. I atgoffa’r myfyrwyr presennol, ac i’w cyflwyno i fyfyrwyr y glas eleni, dyma gyfle i aelodau’r pwyllgor gyflwyno eu hunain, ac i ni gael gweld beth yw eu hamcanion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Caeo Harri Hughes – Y Llywydd

“Harri ydw i, a dwi wedi cael y fraint o fod yn llywydd y Gym Gym am y flwyddyn sydd i ddod. Mae’r Gym Gym yn gymdeithas sy’n cynnal eu holl ddigwyddiadau’n gwbl Gymraeg, ac yn rhoi cyfle i holl fyfyrwyr Cymraeg Caerdydd gymdeithasu. Dwi’n astudio Peirianneg Electroneg a Thrydanol, sydd bach yn wahanol i weddill y pwyllgor. Roedd fy mlwyddyn gyntaf efo’r Gym Gym yn un cofiadwy iawn (a rhai nosweithiau dwi ddim yn cofio!). Dwi di gael gymaint o hwyl wrth fynd i Ddulyn, cael cystadlu’n y ‘Steddfod Ryng-golegol, a mwynhau wythnos gyfan o ddigwyddiadau’r Gym Gym ar ddiwedd y flwyddyn. Felly dwi’n edrych ymlaen at gael eich cynrychioli ymysg holl bethau Cymraeg y Brifysgol.”

Elen Davies – Yr Is-lywydd

“Helo! Elen ydw i, myfyrwraig ail flwyddyn Cymraeg a Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd! Fel is-lywydd , fy ngobaith yw parhau i godi statws ac ymwybyddiaeth y Gym Gym gan ddenu fwyfwy o aelodau i ymaelodi ac i fwynhau byw bob dydd yn y Gymraeg! Byddaf hefyd heb syndod yn cadw trefn ar y bechgyn! (Yn enwedig Eirian Jones!)

Mae’r flwyddyn ‘ma yn barod yn argoeli i fod yn un da! Rŷn ni fel pwyllgor yn awyddus iawn i drefnu llwyth o weithgareddau sy’n addas ar gyfer pawb! Ein nod ni yw gwireddu eich gofynion chi! Os ydych chi’n mwynhau’r ‘steddfod, chwaraeon, crôls, gwisg ffansi, teithiau dirgel a thripiau rygbi – ymaelodwch!

Y Gym Gym oedd y gymdeithas fwyaf hwyl a chartrefol ddes i ar ei thraws yn fy mlwyddyn gyntaf, roedd yn gyfle gwych i gwrdd â myfyrwyr Cymraeg y brifysgol…mae pawb, i ddweud y lleiaf, yn hollol nyts!”

Rhian Floyd – Y Trysorydd

“Helo bois! Rhian ydw i ac rwy’n astudio’r Gymraeg ac Iaith Saesneg yng Nghaerdydd a fi fydd Trysorydd y Gym Gym am y flwyddyn nesa’ – ond fi’n addo bydd eich arian mewn dwylo diogel os wnewch chi ymaelodi, ac rwy’n awgrymu’n gryf y dylech wneud! Pam? Wel…

Mewn dinas amlieithyddol, byddai’n rhwydd iawn i’r Gymraeg golli’i hunaniaeth, ond os ymunwch â’r Gym Gym bydd y Gymraeg ond trip, gweithgaredd neu crôl i ffwrdd!

Pan yn meddwl am y Gym Gym, y gair cyntaf sy’n dod i’m meddwl i yw ‘joio’ – boed yn y ‘Steddfod Rhyngolegol, ar grôl yng nghanol Caerdydd neu’n mynd i wylio sioe – mae rhywbeth i bawb i’w fwynhau. Felly eleni, rydym yn bwriadu parhau â’r holl sbort gaethon ni yn ein blwyddyn gyntaf a rhannu’r profiadau hynny â phawb arall yn enwedig myfyrwyr y glas (dydyn ni ddim yn ddylanwad gwael, addo!) Mae llwyth o syniadau gennym ar y gweill ar eich cyfer – welwn ni chi ‘na!”

Eirian Jones – Yr Ysgrifennydd

“Cyn dod i’r brifysgol, dim ond llond llaw o bobl yr oeddwn i wir yn eu hadnabod. Roedd ymuno a’r Gym Gym yn ddewis hollbwysig wrth alluogi i mi gyfathrebu a dod i adnabod y Cymry Cymraeg sydd yn byw yn y ddinas. Rhoddodd y crôl cyntaf, sef Crôl Teulu (sydd yn noswaith hynod o drwm) gyfle i’r flwyddyn gyntaf i gymysgu gyda’r aelodau hŷn. Ond mae’r Gym Gym yn cynnig mwy na nosweithiau allan, gan roi cyfle i’r aelodau fynychu digwyddiadau diwylliannol megis y Ddawns, a’r Eisteddfod Rhyngol. Yn ogystal, cymera’r Gym Gym ran mewn digwyddiadau chwaraeon, megis pêl droed, rygbi a phêl rhwyd. Rwy’n edrych ymlaen at gyflawni fy swydd fel ysgrifennydd y Gym Gym eleni.”

Cefais gyfle i holi’r llywydd ymhellach am ei amcanion a’i rôl yn y pwyllgor.

Pa effaith gafodd y Gym Gym arnat yn dy flwyddyn gyntaf?

“Mi wnaeth y Gym Gym wneud i mi deimlo’n gartrefol yng Nghaerdydd, cefais fy rhoi mewn fflat di-Gymraeg, efo pobl doeddwn i ddim yn dod ymlaen efo’n dda iawn, felly roedd cael cyfarfod â phobl Cymraeg a gwneud ffrindiau yn wych, a wnaeth i mi setlo i mewn i’r ddinas. Ac y mwyaf o ddigwyddiadau’r Gym Gym yr oeddwn i’n mynd iddynt, yn enwedig y tripiau, y mwyaf yr oeddwn i’n mwynhau yng Nghaerdydd.”

Beth wyt ti’n edrych ymlaen at fwyaf wrth ddechrau dy gyfnod fel llywydd y Gym Gym?

Yr hyn dwi’n edrych ymlaen at fwyaf yw cael croesawu criw newydd o fyfyrwyr i mewn i’r Gym Gym, a chael trefnu nosweithiau i’w cofio (neu beidio!) efo’r tri arall ar y pwyllgor. Mae’n rôl bwysig gan nad oes gan Gaerdydd undeb myfyrwyr Cymraeg – felly’r Gym Gym yn unig sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gymdeithasu’n y Gymraeg.

Sut yw’r Gym Gym yn helpu i fyfyrwyr Cymraeg fyw drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghaerdydd?

Mae’r Gym Gym yn cynnal nosweithiau cymdeithasol sy’n denu criw mawr o fyfyrwyr Cymraeg at ei gilydd i’r un lle. Mae hyn yn caniatáu i bawb gymdeithasu a mwynhau (ychydig yn ormod weithiau!) yn y Gymraeg yng Nghaerdydd.

Wyt ti’n bwriadu atynnu aelodau sydd yn dysgu’r Gymraeg i’r Gym Gym eleni?

‘Da ni wastad yn annog myfyrwyr sy’n dysgu Cymraeg i ymaelodi efo’r Gym Gym, mae’n gyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg, ac yn gyfle i gymdeithasu efo pobl fel y chi.

Sut fyddi di’n mynd ati i gydweithio gyda Swyddog y Gymraeg, i gynyddu ar gryfder y Gymraeg yn y Brifysgol?

Fel sydd wedi bod o’r blaen fydd yna ymgyrch i geisio cael swyddog cyflogedig llawn amser ar gyfer y Gymraeg yn yr undeb, a cheisio sefydlu ‘Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd’ neu ‘UMCC’. Yn ogystal â gwneud yn siŵr fod y Gymraeg yn cael lle priodol o fewn y Brifysgol.

Oes gennyt neges i’r myfyrwyr Cymraeg sy’n ymuno â’r brifysgol eleni?

Fy neges i fyfyrwyr newydd, a dysgwyr, yw i ddod i ddigwyddiad cyntaf ‘Gym Gymaidd’ y flwyddyn, sef y “Crôl Teulu”. Mae’n noson y mae’r holl aelodau wedi bod yn disgwyl amdani drwy’r flwyddyn, ac am reswm da. Mae’n noson lle mae’r myfyrwyr newydd yn cael cymdeithasu a phobl sy’n hollol newydd i chi, ond fydd ddim erbyn diwedd y noson!

Beth fydd aelodau’r Gym Gym yn gallu disgwyl o’r pwyllgor newydd?

Mwy o crôls, mwy o hwyl, a mwy o ddifaru’r diwrnod wedyn! Da ni’n griw bach da sy’n edrych ymlaen at ein blwyddyn wrth y llyw, wrth drefnu tripiau, nosweithiau di-alcohol a chrôls ar hyd y brifddinas.

Mae’n rhaid i mi ddweud fy mod yn edrych ymlaen yn arw at y flwyddyn gyffrous sydd i ddod gyda’r criw arbennig yma yn rhedeg pethau. Dyma’r brif neges gan y pwyllgor eleni:

“Boed yn ddysgwr neu’n rhugl yn y Gymraeg, rydym ni fel Gym Gym yn eich croesawu gyda breichiau agored! Dewch i ymaelodi neu am sgwrs yn Ffair y Glas – Cewch chi ddim eich siomi!”

Gallech ymaelodi å’r Gym Gym yn Ffair y Glas eleni ar Ddydd Iau yr 22ain o Fedi. Yn ogystal, dilynwch y Gym Gym ar Trydar ac ‘Instagram’, a hoffwch dudalen ‘Facebook’ y Gym Gym.

css.php