Taf-Od

Cyflwynod Swyddog y Gymraeg 2017/18

Tarddiad: Jacob Morris

Gan Jacob Morris

Braint o’r mwyaf yw cael fy ethol yn Swyddog y Gymraeg eleni. Bellach fel rhan o beirianwaith Undeb y Myfyrwyr addawaf i frwydro hyd eithaf fy ngallu i sicrhau ein bod ni fel Myfyrwyr Cymraeg ein hiaith yn derbyn pob tegwch. Yn ogystal, fe allwch ymddiried ynnof y bydd safonau ieithyddol yn cael eu cynnal a’u parchu drwy’r brifysgol dros y flwyddyn sydd i ddod.

Er ystyrir y Gymraeg bellach yn ddwfn yng ngrweiddiau’r brifysgol, y mae rhagfarn ac annwybodaeth rhai o’n cydmyfyrwyr am fodolaeth y Gymraeg yn haerllug o amlwg. A rhan o’m weledigaeth i, yw i waredu’r diffyg dealltwriaeth hyn drwy addysgu’r digymraeg am bwysigrwydd yr iaith i ni ei siaradwyr. Hynny yw, datgan yn glir nad yw sylwadau sarhaus yn erbyn y Gymraeg yn dderbyniol. Drwy gyfrwng ymgyrch bwriadaf ledu’r neges lled y brifysgol a fyddai’n egluro’n glir beth yw’r Gymraeg a pham ei bod mor bwysig i’w siaradwyr, ynghyd â hyrwyddo’r cyfleodd sydd i ddysgu’r iaith. Er mai dull gymharol syml yw hwn, hyderaf y medrwn droi’r trau a lleihau ar amlygrwydd yr annwybodaeth hyn a fydd y gymuned Cymraeg mor amlwg a chydradd ymysg cymunedau eraill y brifysgol.

Ymhellach, credaf fod ein hawl i siarad iaith yn unol â’r hawl i dderbyn ein haddysg drwy gyfrwng yr iaith honno hefyd. Fy mwriad yw i annog mwy o fyfyrwyr i ymgymryd ar y cyfleodd o gyflwyno gwaith ac i sefyll eu harholiadau yn Gymraeg. Mae’r drefn bresennol o ambell adran sy’n gofyn i chi gofrestru flaenllaw yn lleihau’r apêl i fyfyrwyr ymgymryd â’i astudiaethau yn Gymraeg, yn ogystal ag yn rhwystr i normaleiddio’r iaith fel iaith academnaidd. Cynnigaf fod yr hawl i gyflwyno gwaith yn Gymraeg yn agored i’w wneud drwy’r flwyddyn gyfan, yn lle gorfod cofrestru i’w gwneud ar ddechrau’r flwyddyn.

Ar ben hynny, rwy’n llwyr genfogol o’r ymgais i Gymreigio’r Undeb ymhellach, a hynny’n fwy nag enwau sefydliadau fel ‘Y Taf’ neu’r ‘Y Plas’. Hoffwn weld gwefan yr Undeb yn gwbl ddwyieithog er mwyn i fyfyrwyr Cymraeg ei hiaith teimlo’n rhan gyflawn o’r undeb ymhob agwedd.

Dros y saith wythnos ddiwethaf rwyf wrth fy modd yn profi’r arlwy o ddigwyddiadau y mae cymuned Cymraeg y brifysgol yn ei chynnig megis Y Gym Gym, CMCC, Cymdeithas Iolo ac UMCC. Braf yw derbyn cymaint o gefnogaeth a brwdfrydedd gan lywyddion y cymdeithasau hyn sy’n brawf gwirioneddol o’r awch sydd i gynnal cymuned Cymraeg yng Nghaerdydd. Yn ganolog i’m haddewidion, yw i hybu’r cydweithio rhwng y cymdeithasau hyn yn y gobaith y byddwn oll yn cyrchu at yr un nod – sef i fagu balchder ac ymhyfrydedd yn y Gymraeg a’n Cymreictod. Yn dilyn gwaith ddiflino Osian Morgan ac eraill sefydlwyd UMCC sy’n cynnig undeb unigryw i ni sy’n medru’r iaith, a braint fydd hi weithio’n agos gydag UMCC fel y ddolen gyswllt rhyngddynt hwy ag Undeb Myfyrwyr y brifysgol.

Ymgymraf â’r dyletswydd a difrifwch llwyr ac edrychaf ymlaen I’r flwyddyn sydd i ddod gyda’r eiddgarwch o sefyll cornel myfyrwyr Cymraeg ei hiaith y brifysgol. Pwysaf ar unrhyw un i gysylltu â mi ynghylch unrhyw bryder drwy fy ebost neu wal Facebook (a fydd yn gweithio cyn hir). Diolchaf i’m olynyddion am eu gwaith clodwiw a’i cyflawniadau, ac addawaf i weithio’n ddiwyd i gynnal enw da y swydd hon.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php