Taf-Od

Cyfnod clo yn atal neu’n annog pobl i gadw’n iach?

Campfeydd a dosbarthiadau ffitrwydd yn parhau i fod ar gau. Tarddiad: Pixabay
Yn unol â addunedau'r flwyddyn newydd, mae rhai yn gweld hi'n anodd i gadw'n ffit ac yn iach oherwydd cyfyngiadau'r coronafeirws.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Taf-od

Mae’n draddodiad bellach i groesawu’r flwyddyn newydd drwy wneud addunedau. Rhai am gynilo arian, dysgu sgil newydd ac eraill am lwyddo mewn maes penodol. Ond wedi cyfnod o wledda a gorffwys dros y Nadolig, gwella ffitrwydd a chadw’n iach yw un o addunedau mwyaf poblogaidd y flwyddyn newydd.

Ond mae’r wlad yn parhau i fod dan amodau clo sy’n golygu bod campfeydd, clybiau chwaraeon a dosbarthiadau ffitrwydd i gyd ar gau.

Mae cyfyngiadau’r coronafeirws yn atal rhai rhag ymrwymo i’w haddunedau. Yn ôl Cai Jones, aelod o gampfa King of Kings ym Mhorthmadog

‘eleni roeddwn ni ‘di gobeithio codi mwy o bwysa’ a chryfhau’

Ond heb fynediad i’r gampfa,

‘sgen i ddim yr offer sydd angan arna i er mwyn datblygu’

Eglurodd nad oes modd iddo gryfhau o’i gartref heb ‘bres i brynu pwysau ac offer, sydd rŵan yn uwch nag erioed’

Gwella ffitrwydd a chadw’n iach yw nod Cerian Rees, aelod o gampfa Castell Newydd Emlyn hefyd ar gyfer y flwyddyn newydd.

‘Ro’ ni wedi gobeithio mynychu’r gampfa gan ail gydio yn fy arferion er mwyn cadw’n ffit ac yn iach, ond ni fydd hynny’n bosib’

Trwy golli’r gampfa,

‘dwi’n colli fy nihangfa. Mae mynychu’r gampfa fel rhyw fath o therapi’

Ond, mae Cerian yn bwriadu addasu drwy wneud ymarfer corff o’i chartref am y tro.

 

Gwneud y gorau o’r gwaethaf

Er bod Sioned Davies, aelod o Cattle Strength wedi colli ei sesiynau hyfforddiant personol a’i rhyddid i fynychu’r gampfa. Gyda chefnogaeth ei hyfforddwr personol Rhys Jones mae Sioned wedi medru parhau i wneud ymarfer corff o’i chartref. Fel nifer, mae’r cyfnod clo wedi ei hatal rhag mynychu’r gampfa. Ond hefyd wedi ei hannog i wneud y gorau o’r gwaethaf.

Mae tystiolaeth yn profi bod y cyfnod clo wedi galluogi fwy o amser i bobl wneud ymarfer corff. Yn ôl, Nuffiled Health, ers dechrau’r cyfnod clo cyntaf mae 76% o bobl Prydain wedi ymgymryd â ffyrdd newydd o wneud ymarfer corff. Mae Sioned ei hun wedi defnyddio’r cyfnod clo i gerdded, rhedeg a gwneud ymarferion o’i chartref.

 

Addasu er mwyn annog

Gyda mwy yn ymgymryd â ffyrdd newydd o wneud ymarfer corff, mae sesiynau ar-lein Cattle Strength wedi bod yn boblogaidd yng Ngheredigion.

Tarddiad: Cattle Strength

Fel hyfforddwr personol mae Rhys Jones, perchennog Cattle Strength yng Ngheredigion wedi addasu ei wasanaeth er mwyn annog eraill i gadw’n iach. Yn sgil y coronafeirws mae Rhys wedi colli ei sesiynau personol gyda’i gleientiaid yn y gampfa, ond mae wedi addasu drwy gynnig sesiynau ar-lein.

‘mae’r sesiynau ar-lein yn ffordd grêt o gadw’n ffit yn ystod y cyfnod clo’

Mae’r sesiynau ar-lein yn golygu bod pobl yn medru parhau i gael arweiniad a chefnogaeth bersonol gan Rhys a hynny drwy gydymffurfio â rheolau’r coronafeirws.

‘mae pobl sy’n dilyn y sesiynau ar-lein yn neud y workouts o’u cartrefi, felly mae’n saff i bawb’

Mae Rhys wedi bod yn brysur iawn ers dechrau’r pandemig ac mae’r aelodaeth yn parhau i gynyddu gyda’r flwyddyn newydd. Trwy gynnig ‘system diet a ffitrwydd realistig a mesuriadol’ mae cleientiaid yn llwyddo i gael canlyniadau ac yn cyrraedd eu targedau.

Yn ogystal â chreu sesiynau ar-lein mae ‘Rhys wedi creu cymuned!’ meddai Sioned Davies.

Yng nghanol ansicrwydd y cyfnod clo,

‘mae gan Cattle Strength gymdeithas fawr o bobl sy’n cefnogi ei gilydd’

 

Ymateb y Llywodraeth

 

Yn ôl Vaughan Gething, gweinidog iechyd Llywodraeth Cymru,

‘bydd y cyfyngiadau presennol mewn lle cyhyd ag y bydd eu hangen er mwyn cadw pawb yn ddiogel’

Felly drwy gyd-dynnu a chydymffurfio â’r rheolau presennol, gobeithir y gall bawb ddychwelyd at normalrwydd yn gynt.

Ac fel canlyniad, gall bobl ail-gydio yng ngemau chwaraeon, mynychu’r gampfa a chymryd rhan yn nosbarthiadau ffitrwydd. Ond am y tro, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, anogir unigolion i addasu eu dulliau ymarfer corff er mwyn cadw eu hunain yn ddiogel ac yn iach.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php