Taf-Od

Diwrnod Greenpeace – ydych chi’n barod i ymgyrchu?

Ymgyrchu gyda Greenpeace. Tarddiad: Roberta F. (via Wikimedia Commons)
Ar y 15ed o Fedi, bydd pobl ledled byd yn ymrwymo i ddathlu “Diwrnod Greenpeace”. Dyma gyfle i fyfyrio ar gyflwr ein planed a dysgu sut i wella'n hamgylchedd.

Gan Nel Richards I Pennaeth Taf-od

Pam dynodi diwrnod penodol?

Mudiad amgylcheddol yw Greenpeace sy’n ymgyrchu dros gyfiawnder, gan brotestio’n heddychlon i amlygu problemau ac argyfyngau amgylcheddol byd-eang a chreu dyfodol gwyrdd a chynaliadwy.

Sefydlwyd y mudiad ar y 15ed o Fedi, 1971. Hwyliodd 17 o weithredwyr ar y Phyllis Cormack er mwyn ceisio atal y profion niwclear a oedd ar fin digwydd ar lannau Alaska. Er i’r profion cael eu cynnal, fodd bynnag, fe wnaeth y brotest esgor ar symudiad sy’n dal i fod yn berthnasol ac yn tyfu yn ein hoes cythryblus. Felly, fel anrhydedd a diolch i Greenpeace, cyhoeddodd Gregor Robertson, Maer Vancouver, yn 2011 taw Medi 15ed oedd “Diwrnod Greenpeace” ac mae’r dathlu wedi parhau ers hynny.

Cynhelir sawl ymgyrch yn reolaidd gan Greenpeace i bwysleisio pryderon ecolegol sydd angen sylw ar frys. Yn sefydliad anllywodraethol, mae’n gweithredu mewn o leiaf 55 o wledydd ac mae ganddo grŵp cydgysylltu rhyngwladol sy’n gweithredu allan o Amsterdam, yn yr Iseldiroedd. Mae ganddyn nhw dros dair miliwn o aelodau sy’n cenhadu a rhannu’r weledigaeth. Mae Greenpeace hefyd wedi bod yn hyrwyddo The Greenpeace Fleet ers bron i hanner can mlynedd. Mae hyn yn cynnwys tair llong sy’n hwylio o amgylch y cefnforoedd sy’n codi ymwybyddiaeth o lygredd o bob math megis plastig, gor-bysgota a chloddio am olew, nwy a mwynau.

Felly, dathliad byd eang yw “Diwrnod Greenpeace.” Dyma gyfle i ddechrau ymgyrchu dros y blaned a’i gwneud yn lle gwell i bawb. Yn Vancouver, cartref Greenpeace, mae’r dathliadau’n cynnwys gwyl awyr agored addas i deuluoedd, plannu coed, a gweithdai sy’n canolbwyntio ar ymgyrchu dros yr amgylchedd.

Arsylwi’r diwrnod

Mae’r mudiad yn eich annog i ryddhau eich ysbryd adweithiol mewnol a chyfrannu tuag at ddiogelu’r blaned. Mae sawl sgwrs ar y llwyfan byd-eang ynghylch gwarchod ein hamgylchedd. Fodd bynnag, nid yw rhai yn sylweddoli’r brys a pham ei fod yn bwysig i ddod ynghyd i achub y blaned ar fyrder. Ar “Ddiwrnod Greenpeace,” beth am ddysgu mwy am yr angen am ymdrechion cadwraeth, a sut i leihau eich ôl troed carbon?

Gallwch gymryd rhan i ddiogelu’r amgylchedd trwy wirfoddoli, cydweithio a hyrwyddo.

Pam fod y diwrnod yn bwysig?

Ar ei gwefan, anoga Greenpeace i ni brotestio’n heddychlon a chyfathrebu i sicrhau newid. Mewn byd lle mae digon o drais, mae hwn yn ddull sy’n cael ei werthfawrogi’n fwy i fynd i’r afael â materion difrifol sy’n ymwneud â’n hamgylchedd. Mae’n darparu llwyfan cyffredinol i weithredwyr amgylcheddol ddod at ei gilydd a sicrhau bod newid yn cael ei gyflawni.

Mewn cyfweliad diweddar gyda’r Guardian dywedodd Farhana Yamin, sydd ar fwrdd rheoli Greenpeace:

“Rwy’n credu bod angen i anufudd-dod sifil ddod yn rhan o’r norm. Rhaid ei ychwanegu at yr hyn oedd yn cael ei wneud beth bynnag, o ran diplomyddiaeth, ymgyrchu a lobïo. Rhaid i ni sicrhau bod pob prosiect tanwydd ffosil yn cael ei ganslo, ein bod yn dyfeisio ffyrdd o gyrraedd cymdeithas di-garbon, a hynny ar fyrder. Mae’n bwysig nad yw’r cwmnïau olew a glo yn cael help llaw ariannol eto gan y llywodraeth a’r trethdalwr.”

Ydy, mae’r dydd yma’n dangos pwysigrwydd ymgyrchu a’r angen i gyrraedd y nod i fyw mewn byd cynaliadwy – ond mae hefyd yn ddydd i fyfyrio a gweld beth fydd y cam nesaf wrth geisio ddod yn garbon niwtral, ac yn gyfaill ffyddlon i’r byd naturiol.

Nel Richards Taf-od 

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php