Taf-Od

Dychwelyd i’r pwll nofio un wrth un

Dychwelyd i'r pwll: Georgia Davies. Tarddiad: Scottish Swimming (drwy flickr)
Dychwelyd i'r pwll: Georgia Davies. Tarddiad: Scottish Swimming (drwy flickr)
Wedi i'r byd nofio golli nifer o nofwyr dros y misoedd diwethaf, Annell Dyfri sydd yn edrych sut yn union mae COVID-19 wedi effeithio ar y chwaraeon.

Gan Annell Dyfri | Golygydd Taf-od

Mae’r byd nofio’n dibynnu’n fawr ar ymroddiad hyfforddwyr, nofwyr a chefnogwyr fel ei gilydd. Y mae’n gamp sy’n dibynnu ar barodrwydd unigolion i dreulio oriau dirifedi yn ymarfer a hynny’n aml gyda thoriad gwawr a chyda’r hwyr. Ond fel nifer o gampau eraill, mae’r coronafeirws wedi effeithio’n fawr ar y byd nofio gan arwain at gau pyllau nofio ac atal nofwyr rhag ymarfer.

 

Gyda drysau’r pyllau wedi cau a’r dŵr yn llonydd am wythnosau lawer, bu’n gyfnod rhwystredig i nofwyr o bob safon, o’r rheini sy’n nofio er mwyn cadw’n heini i’r rheini sydd â’u bryd ar gystadlu ar lefel ryngwladol.

 

Un o’r Cymry sydd wedi cyrraedd brig y gamp wrth fynychu’r Gemau Olympaidd a Gemau’r Gymanwlad yn ystod y cyfnod diweddar yw Georgia Davies. Yn wreiddiol o Abertawe ac wedi gosod ei marc ar lwyfan cenedlaethol, mae’n amlwg fod y cyfnod hwn wedi effeithio’n fawr arni.. Mewn cyfweliad arbennig, nododd mai’r ‘cyfnod clo oedd y cyfnod hiraf ifi beidio â bod yn nofio ers imi gychwyn nofio yn 11 oed, felly roedd yn gyfnod rhyfedd iawn’.

 

Gyda Georgia wedi bod yn ymarfer yn ddygn ac yn anelu at Gemau Olympaidd Tokyo 2020, ychwanegodd ‘gyda’r Gemau Olympaidd wedi’u gohirio a phyllau ar gau, bu’n anodd iawn ar adegau i deimlo cymhelliant’. Pwysleisiodd fod y sefyllfa wedi gwella ychydig bellach wrth iddi gael mynediad yn ôl i’r pwll. ‘Yn lwcus, rydw i wedi gallu cychwyn ymarfer eto, a dw i wedi bod yn ymarfer ac yn byw mewn ‘swigen’ yn Budapest ar gyfer yr ISL’, meddai. Ychwanegodd ‘er yr holl heriau, dw i’n teimlo’n hynod o lwcus i fod ‘nôl yn cystadlu ac yn ymarfer er mwyn cael rhyw fath o normalrwydd’.

 

Nid y nofwyr yn unig sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws. Yn gefn i bob tîm nofio gwerth chweil y mae arweinydd neu gyfarwyddydd. Alex Dallimore sydd wrth y llyw gyda thîm nofio Caerfyrddin. Gyda’r sefyllfa yn newid o wythnos i wythnos a Llywodraethau Cymru a San Steffan yn newid eu canllawiau’n rheolaidd, nododd fod hyn yn ‘rhoi pwysau mawr ar ochr fusnes o redeg clwb nofio’. Gyda hyfforddi ar ochr y pwll yn gamp yn ei hun cyn y pandemig, mae heriau eraill wedi amlygu eu hunain bellach. Ychwanegodd fod ‘y gamp o hyfforddi y tu hwnt o heriol erbyn hyn. Gall ochr y pwll fod yn dwym ac yn swnllyd, ond eto rhaid gwisgo mwgwd sy’n ei gwneud hi’n anodd i gyfathrebu a dyw nofwyr, o reidrwydd, ddim yn datblygu mor gyflym gan nad ‘yn nhw’n deall yr hyn rwy’n gofyn iddyn nhw ei wneud.’

 

Er bod y nofwyr proffesiynol a’r clybiau yn dechrau dychwelyd at ryw fath o normalrwydd,  does dim modd i ysgolion dysgu nofio gynnal sesiynau eto. Mae hyn, yn amlwg, yn fater o bryder i’r hyfforddwyr. ‘Mae miloedd o blant bellach sy ddim yn dysgu nofio – un o sgiliau pwysicaf bywyd,’ eglurodd Alex Dallimore. ‘Does dim gwersi nofio yn digwydd o fewn amserlen ysgolion tra bod y cyfleon i’r cyhoedd ddysgu neu ymarfer nofio yn brin iawn.’ Wrth edrych i’r dyfodol, mae effaith y cyfnod diweddar ar y byd nofio – ac ar ddyfodol clybiau nofio’n benodol – yn peri gofid. ‘Mae effaith posibl Covid ar y gamp yn frawychus,’ meddai Alex. ‘Ac o safbwynt hyfforddwr, does dim hanner digon o nofwyr newydd yn ymuno â chlybiau nofio ar hyn o bryd.’

 

Heb os, nofio yw un o’r campau pwysicaf o ran cadw’n heini. Mae arbenigwyr ym mhedwar ban byd yn cydnabod hynny. Ond, yn eironig ddigon, nofio hefyd yw un o’r campau sydd wedi dioddef fwyaf yn sgil y coronafeirws. Gobeithio wir y gwelwn dro ar fyd yn fuan iawn gyda’n pyllau nofio eto’n llawn o blant ac oedolion yn dysgu nofio ac yn cystadlu eto fyth.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php