Taf-Od

Dyfodol Amaethyddiaeth yn y fantol?

Amaethyddiaeth: Ydy’r diwydiant amaethyddol o dan beryg gan Brexit? Tarddiad: Wikimedia Commons

gan Daniel o’Callaghan

Amaethyddiaeth yw un o ddiwydiannau pennaf Cymru, a phrydera rhai am ddyfodol y diwydiant os bydd y DU yn oedi i gytundeb masnach. Yn ôl erthygl gan BBC Cymru Fyw, dywed ffermwyr a mewnforwyr bwyd bod y cysyniad hwn o oedi’n ddinistriol. Y pryder mwyaf yw os bydd cytundeb Boris Johnson yn cael ei dderbyn. 

O ganlyniad, byddai hyn yn golygu oddeutu pum mlynedd o drafod pellach. Dyma amser helaeth i’r ffermwyr sy’n gofidio y bydd yr ansicrwydd o fewn y cytundeb yn ysgogi i gwsmeriaid edrych am gyflenwyr eraill. Mae’r gofid mor nodedig, nes i’r sawl a bleidleisiodd dros aros yn yr UE eisiau gadael cyn gynted ag y bo modd, er mwyn sicrhau swyddi.

Daw i’r amlwg fod yr oedi hwn yn gonsyrn i’r rhai sy’n gweithio o fewn y diwydiant, oherwydd iddynt fynd ati i gychwyn monitro’r effeithiau posib o unrhyw gytundeb. Nid oes rhyfedd i ffermwyr Cymru bryderu am oedi i gytundeb masnach, gan fod 60% o allforion y wlad- megis cig oen- yn mynd i wledydd o fewn yr UE. O’r herwydd, ceir ansicrwydd o fewn y diwydiant amaethyddol ynghylch cysylltiadau’r UE, yn ogystal â cholli ar gyfleodd i ddenu cwsmeriaid eraill. Eglurodd Mike Gooding ar raglen ‘BBC Wales Investigates’; “Brexit neu ddim Brexit fe fydd yn rhaid i ni drafod telerau newydd ac mae hynny’n broses a allai gymryd amser.” Atega at y ffaith fod yr amser yn beryglus gan nodi mai’r “sefyllfa orau fysa sortio’r problemau gwleidyddol ond cadw ein trefniadau masnachu i fynd.” 

Wrth gwrs, nid yw’r broblem yn unig yn codi ymysg ffermwyr, mae’r un mor wir am archfarchnadoedd a siopau lleol hefyd. Ar hyn o bryd, mae gan Matthew Hunt (sy’n rhedeg cadwyn Filco Supermarkets ym Mro Morgannwg) elfen o sicrwydd wrth iddo gael ei fwydydd ffres yn sydyn o Ewrop. Fodd bynnag, gyda Brexit ar y gorwel, bydd codi tollau ychwanegol yn destun pryder. I’r gwrthwyneb, gwêl Dr Edward Jones – darlithydd economeg ym Mhrifysgol Bangor- ochr fwy llewyrchus i’r maes amaethyddol wrth adael ar UE, wrth iddo nodi mai “un o’r manteision ar ôl gadael yr UE fydd cael rheolaeth dros ein tollau.”

Er nad ydwyf yn byw ar fferm, rwyf yn aelod o CFFI Penybont ac yn ymwneud llawer â’r mudiad. Trwy hynny, rwyf wedi dod i ddeall pwysigrwydd sefydlogrwydd ariannol o fewn amaethyddiaeth. Dyma fater sy’n bwysicach fyth ymhlith ein haelodau, arweinyddion a chyfeillion wrth i arall-gyfeirio frigo i’r wyneb. Ceir mwy o ddisgwyliad heddiw i ffermwyr drin eu swyddi fel swyddi rhan amser a cheisio defnyddio modd arall er mwyn ennill arian ychwanegol. Gofid sydd o fewn y mudiad, yn ogystal, oherwydd y ffaith fod goblygiadau Brexit ar y diwydiant heb ddod i’r amlwg eto. Dyma boeni sydd, heb os, yn effeithio’n andwyol ar iechyd meddwl ffermwyr. O’r herwydd, gwelwyd twf ym mudiadau sydd ag iechyd meddwl ffermwyr fel prif hanfod gan gwmnïau ac elusennau cymharol newydd, megis Tir Dewi. Boed i Brexit ddigwydd neu beidio, mae’r ansicrwydd a’r gofid meddwl yr un mor frawychus. 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php