Taf-Od

Eisteddfod T yn dychwelyd i’r sgrin

Y maes yn wag. Tarddiad: Nel Richards
Y maes yn wag. Tarddiad: Nel Richards
O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, bydd Eisteddfod T yn digwydd eto eleni. Annell Dyfri sydd yn edrych ar y fath o gystadleuthaeu sydd a llawer mwy

Gan Annell Dyfri | Golygydd Taf-od

Gyda’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un heriol i bawb, a’r sefyllfa gyfredol yn parhau yn ansefydlog yn sgil lledaeniad y coronafeirws yng Nghymru a thu hwnt, datganodd yr Urdd, wedi cyfnod anodd o bwyso a mesur, fod y mudiad am ail-ymweld â threfniadau llynedd o greu Eisteddfod T.

 

Eisteddfod rithiol sy’n cael ei chynnal a’i darlledu ar S4C a BBC Radio Cymru rhwng y 31ain o Fai a’r 4ydd o Fehefin yw Eisteddofd T. Nodwyd ar wefan yr Urdd ei bod yn ‘Eisteddfod yr Urdd mewn fformat rhithiol sy’n rhoi cyfle i blant a phobol ifanc ledled Cymru a thu hwnt i gystadlu o’u cartrefi’.

 

Gan adeiladu ar lwyddiant yr ŵyl y llynedd, mae Eisteddfod T yn gyfuniad o’r traddodiadol a’r arloesol gan gynnig ystod eang o gystadlaethau ar gyfer aelodau’r mudiad. Fel y dywedir ar  wefan yr eisteddfod, ‘yn giamstar ar ganu neu ddweud jôc, yn feistr lip-sync neu’n hoff o ddynwared enwogion? O’r traddodiadol i TikTok, mae’r Urdd am gynnal gŵyl ddigidol yn ystod hanner tymor y Sulgwyn am yr ail flwyddyn yn olynol, ac mae Eisteddfod T am fod yn fwy arbrofol, blaengar a chyffrous nac erioed o’r blaen!’

 

Tra’n croesawu’r holl gystadlaethau newydd hyn – sy’n cydnabod bod yr Urdd yn fudiad cyfoes sy’n deall anghenion a diddordebau pobl ifanc heddiw – braf hefyd yw gweld llond trol o gystadlaethau traddodiadol yn cael eu cynnig hefyd a fydd wrth fodd y rheini a fu’n cystadlu mewn eisteddfodau yn y gorffennol. Bydd y rheini sy’n mwynhau perfformio ar lwyfan, yn gantorion, yn offerynwyr ac actorion wrth eu bodd; felly hefyd y rheini sy’n mwynhau cyfansoddi gartref, boed yn ddarn o gelf, yn ddarn o ryddiaith, yn farddoniaeth neu’n ddarn o gerddoriaeth. Mae’r cydbwysedd o fewn y rhestr destunau yn sicr yn taro deuddeg.

 

Er mwyn sicrhau tegwch i bawb sy’n cystadlu, da gweld yr Urdd yn cyflwyno fidios cryno’n egluro beth sydd angen ei wneud wrth fynd ati i recordio. Meredudd Jones fu’n gyfrifol am gynhyrchu’r rhain, ac maent ar gael ar wefan Eisteddfod T er mwyn helpu’r genedl gyfan i ddeall sut mae modd creu fideos rhithiol yn safonol ar gyfer y digwyddiad. Syniad da iawn ddwedwn i!

 

Ond beth yw barn rhai o gystadleuwyr brwd Eisteddfod yr Urdd yn arferol am y newid yma? Nododd Alaw Mair Williams, myfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd ac sydd wedi bod yn cystadlu yn yr Eisteddfod ers yn ddim o beth, ei bod hi’n ‘cytuno’n fawr â’r penderfyniad o gynnal Eisteddfod T.’ Ychwanegodd ei bod hi’n ’holl bwysig fod y genhedlaeth iau a phobl ifanc ein gwlad yn cael yr un profiad a’r cyfle ag y mae cenedlaethau yn y gorffennol wedi cael’.

 

Wrth i’r Urdd a phob un arall gobeithio ddychwelyd at ryw ffurf ar normalrwydd yn hwyrach eleni, tybed beth fydd y farn ynghylch defnyddio rhai agweddau ar ein bywydau presennol wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol? Tybed a welwn ni’r mudiad yn dychwelyd at yr eisteddfod draddodiadol y flwyddyn nesaf neu a welwn ni hi yn datblygu eisteddfod a fydd yn gyfuniad o’r hen a’r newydd? Byddai llawer yn dadlau y byddai hynny’n fwy cynhwysol gan roi cyfle i ystod ehangach o aelodau’r mudiad arddangos eu talentau. Amser a ddengys!

 

Yn y cyfamser, cofiwch ddilyn hynt a helynt Eisteddfod T ar S4C, Radio Cymru a’r cyfryngau cymdeithasol ddiwedd Mai a dechrau Mehefin. Bydd gwledd o ddiwylliant yn ein disgwyl.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php