Taf-Od

Eisteddfod yr Urdd wedi gohurio am flwyddyn arall

Tarddiad: Nation Assembly for Wales (drwy flickr)
Tarddiad: Nation Assembly for Wales (drwy flickr)
Gyda chyhoeddiad ni fydd Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yn digwydd eleni, Aled Biston sydd yn edrych ar y cyhoeddiad gan Yr Urdd.

Gan Aled Biston | Pennaeth Taf-od

Roedd pawb wedi siomi pan gyhoeddwyd bod Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych mis Mawrth wedi ei chanslo, ond roedd gobaith i normalrwydd yn 2021. Ond mae’r Urdd wedi cyhoeddi na fydd Eisteddfod yr Urdd 2021 yn mynd yn ei blaen oherwydd sefyllfa’r coronafeirws. Dywedodd yr Urdd ei fod nhw wedi gwneud y penderfyniad “er mwyn gwarchod iechyd a lles aelodau, gwirfoddolwyr a swyddogion yr Urdd yn ogystal â’r cyhoedd” mewn datganiad i’r wasg.

Yn sgil pandemig COVID-19 eleni, cafodd Eisteddfod T ei chynnal lle’r oedd plant a phobl ifanc yn cystadlu o adref. Dyma oedd y tro cyntaf i’r mudiad gynnal prifwyl gyfan yn ddigidol, ac fe wnaeth dros 7,000 o gystadleuwyr gymryd mewn cystadlaethau traddodiadol fel corau a chanu cerdd dant. Un o’r 7,000 o bobl yma oedd Daniel O’Callaghan, dywedodd ef “Gwnaeth Eisteddfod T roi cyfle i gystadleuwyr gyflwyno eu darnau prawf mewn modd creadigol. Roedd cyffro newydd i’r Eisteddfod hon, oherwydd dyma oedd Eisteddfod yr Urdd ar ei gwedd newydd… am y tro. Eleni, oherwydd amseru’r cyfnod clo ym mis Mawrth, ychydig o amser oedd paratoi ar gyfer y cystadlaethau gan fod rhaid danfon rhain mewn da bryd er mwyn i’r beirniaid gael cyfle i ddewis rhwng yr holl gystadleuwyr. Mae’n debyg bod rhai pobl wedi cystadlu na fyddent wedi gwneud mewn Eisteddfod arferol, oherwydd bod yr Eisteddfod T wedi croesawu cystadlaethau amgen ac anarferol er mwyn denu carfan ehangach o gystadleuwyr. Wrth edrych ymlaen at Eisteddfod T nesaf, rydym – fel cystadleuwyr – gyda mwy o amser i fireinio ein perfformiadau a chyfansoddiadau, felly bydd y safon hyd yn oed yn well.”

Y bwriad bellach yw cynnal Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych- dwy flynedd yn hwyrach na’r disgwyl. Bydd Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin yn symud i 2023 ac Eisteddfod yr Urdd Maldwyn i 2024. Dywedodd cyfarwyddwr dros dry r Urdd, Siân Eirian i BBC Cymru Fyw “Nid oedd y penderfyniad i ohirio’r Eisteddfod am flwyddyn arall yn un hawdd. Ond yn anffodus, o ystyried y sefyllfa sydd ohoni, roeddem yn teimlo nad oedd unrhyw ddewis arall”.

Wrth ymateb, dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol y byddai’n penderfynu ar beth fydd yn digwydd gyda’r ŵyl honno yn y flwyddyn newydd. Dywedodd Betsan Moses “Ni mewn trafodaethau wythnosol gyda’r llywodraeth i gael gweld beth yw hynt a helynt y brechlyn felly bydd rhaid inni wneud penderfyniad ddechrau’r flwyddyn”. Ychwanegodd nad oedd hi’n anochel y byddai Eisteddfod Genedlaethol Tregaron yn cael ei gohirio gan fod y sefyllfa gyda’r feirws yn newid bron yn ddyddiol.

Yn nhermau ariannol, yn sicr mae cynnal Eisteddfod T wedi arbed arian i deuluoedd byddai wedi gwario arian ar westy, teithio a mwy o bethau. Ond, mae’r mudiad wedi cydnabod eu bod nhw wedi colli £14 miliwn o incwm yn ystod 2020 ac yn wynebu dyled o £3.5 miliwn, ar ben colli 160 o swyddi wedi eu colli. Mae’r cyfnod presennol yn heriol i’r mudiad, ond yn sicr mae Eisteddfod T yn agor llu o ddrysau ar gyfer ffyrdd wahanol o gystadlu.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php