Taf-Od

Heddlu yn dosbarthu dirwyon i dorrwyr rheolau De Cymru

Heddlu yn dosbarthu dirwyon
Mae heddlu De Cymru wedi bod yn dosbarthu dirwyon i dorrwyr rheolau coronafeirws. Tarddiad: Wikimedia Commons
Mae heddlu De Cymru wedi bod wrthi yn dosbarthu dirwyon i dorrwyr rheolau yn ystod y cyfnod clo coronafeirws.

Gan Catrin Lewis | Golygydd Taf-od

Cafodd 15 o ddirwyon eu dosbarthu yn Abertawe dros y penwythnos yn dilyn partïon tŷ. Roedd yn rhaid i’r heddlu wahanu dau barti yn y ddinas gan eu bod yn mynd yn erbyn y cyfyngiadau coronafeirws.

Cafodd naw o bobl ddirwy am fynychu parti i wylio gêm rygbi’r Alban yn erbyn Lloegr dydd Sadwrn diwethaf ym Mhantygwydr. Yn ogystal cafodd chwech o bobl eu dirwyo am fynychu parti pen-blwydd yn Ynystawe.

Dim ond gyda’r bobl maent yn byw gyda neu eu swigen gymorth y dylai pobl gymysgu ar hyn o bryd. Gall unigolion dderbyn dirwy o £60 os ydynt yn cael eu dal yn torri’r cyfyngiadau coronafeirws.

Nid dyma oedd yr achos cyntaf o’r heddlu yn gorfod ymyrryd mewn partïon tŷ yng Nghymru. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Heddlu De Cymru eu bod wedi gorfod dirwyo 240 o bobl am fynychu partïon tŷ.

Cafodd 20 o bobl hefyd ddirwy ar ôl mynychu parti tŷ yn Cathays, Caerdydd ble roedd rhai wedi teithio o Abertawe i fynychu’r parti.  Yn ogystal, derbyniodd 20 ddirwy am fynychu parti ym Maerdy, Rhondda Cynon Taf.

Yn y cyfamser, cafodd trefnydd parti pen-blwydd yng Nghlydach, Abertawe ddirwy tra cafodd 9 dirwy eu dosbarthu ym Mro Morgannwg am gynnal parti tŷ. Yn ogystal, cafodd 4 dirwy eu rhoi am barti arall a ddigwyddodd ym Mro Morgannwg.

Hefyd, cafodd 3 o bobl ddirwy ar ôl teithio o Rydychen i Bencoed er mwyn mynychu seremoni grefyddol. Wynebodd 3 arall ddirwy ar ôl cael eu dal yn yfed mewn maes parcio ym Merthyr Tydfil.

Mae’r heddlu wedi cynyddu’r nifer o ddirwyon sy’n cael eu dosbarthu i’r rheiny sydd ddim yn dilyn y canllawiau coronafeirws. Mae hyn yn dilyn cynnydd yn y nifer achosion coronafeirws yng Nghymru yn ystod mis Rhagfyr llynedd. Bwriad cynyddu’r nifer o ddirwyon yw ceisio sicrhau bod mwy o bobl yn dilyn y canllawiau a ddim yn torri’r rheolau.

Nid partïon yn unig sydd wedi bod yn derbyn dirwyon ychwaith. Cafodd wyth o bobl o wahanol dai yng Nghaerdydd ddirwy ar ôl i’r heddlu eu dal ar y ffordd yn ôl o Pen-y-fan. Dros y penwythnos bu hefyd yn rhaid cau maes parcio Cyfarthfa ym Merthyr Tydfil yn dilyn pryderon yn cael eu codi am y nifer o bobl oedd yn teithio i’r ardal mewn car er mwyn gwneud ymarfer corff.

O dan y cyfyngiadau diweddaraf, mae gan bobl yng Nghymru ganiatâd i wneud cymaint o ymarfer corff yn yr awyr agored ac maent eisiau ac nid oes unrhyw gyfyngiadau amser neu bellter. Fodd bynnag, nid oes gan bobl hawl i deithio mewn car er mwyn mynd am dro ac mae’n rhaid i’r ymarfer corff gychwyn a gorffen yn y tŷ. Mae hawl mynd am dro gydag un person y tu allan i’ch cartref os yw’n hanfodol.

Yn Abertawe, wynebodd 6 o bobl ddirwy ar ôl cael eu dal yn ymarfer mewn clwb bocsio. Dim ond gweithgareddau sy’n cael eu gweld fel rhai hanfodol sy’n cael mynd yn eu blaenau tra mae Cymru mewn cyfnod clo lefel pedwar.

Mae ffigyrau coronafeirws yng Nghymru wedi bod yn gostwng yn gyson ers rhai wythnosau bellach ac mae arwyddion amlwg bod y cyfnod clo wedi bod yn llwyddiannus er mwyn lleihau’r nifer o achosion. Fodd bynnag, mae dal pwysau mawr ar y GIG ac er bod y ffigyrau yn is nag y maent wedi bod dros y misoedd diwethaf, maent yn parhau i fod yn gymharol uchel.

Nid oes modd mesur i ba raddau mae’r cynnydd mewn dirwyon wedi annog pobl i ddilyn y rheolau ac i beidio mynd yn erbyn y cyfyngiadau. Fodd bynnag, mae’n sicr bod pobl yn fwy tebygol i ddilyn y cyfyngiadau gan nad ydynt eisiau wynebu dirwy ac mae’n debyg fod y dirwyon wedi ychwanegu at y gostyngiad mewn achosion. Dim ond amser gall ddangos os bydd y gostyngiad yn parhau dros yr wythnosau nesaf.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php