Taf-Od

Hunan-ynysu yn peri traed oer dros deithio dramor

awyren yn gadael terminal
Cyfyngiadau teithio dramor wedi lleddfu ond mae'r rheolau iechyd a diogelwch yn parhau. Tarddiad: squeeze (wrth Pixabay)
Er lleddfwyd y cyfyngiadau ar ddinasyddion i deithio dramor. Nid pawb sy'n medru wynebu'r risg, nac ychwaith cyfiawnhau gorfod hunan-ysysu.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Cymraeg

Er lleddfwyd y cyfyngiadau ar ddinasyddion i deithio dramor, nid pawb sy’n medru cyfiawnhau’r risg.  Bellach, mae gan ddinasyddion Cymru’r hawl i fynd ac i fwynhau’r haul dramor. Ond, er mwyn teithio, mae’n hanfodol bod y teithwyr yn cydymffurfio â’r rheolau er mwyn lleihau’r risg o ledaenu’r Coronafeirws.

Un rheol sydd wedi peri traed oer i rhai unigolion dros deithio dramor, yw’r rheol orfodol o hunan-ynysu am 14 diwrnod wedi iddynt ddychwelyd yn ôl i Gymru. Mae bellach yn hanfodol i Gymry hunan-ynysu am bythefnos ar ôl ymweld â gwlad neu diriogaeth nad yw ar y rhestr o wledydd ‘esempt’.

Am fwy o wybodaeth am wledydd sydd ar y rhestr ‘esempt’, cliciwch yma.

Yr her o hunan-ynysu

Yn ôl Mirain Davies, a fyddai wedi bod ar ei gwyliau yng Nghroatia ar hyn o bryd, byddai hunan-ynysu am 14 diwrnod wedi iddi ddychwelyd adre wedi bod yn her,  a hithau yn dychwelyd i’r brifysgol cyn hir.

Positif neu beidio, byddai’n rhaid imi hunan-ynysu

Cyhoeddodd y Llywodraeth ar y 22ain o  Awst gyfyngiadau ar deithio o Groatia i Gymru gan ei wneud yn orfodol i ddinasyddion Cymru a’r DU hunan-ynysu am 14 diwrnod wedi iddynt ddychwelyd adref.

Dywedodd Mirain Davies bod y cyhoeddiad wedi bod yn ddylanwadol wrth gadarnhau ei phenderfyniad dros beidio teithio dramor i Groatia a hithau wedi bod yn ansicr dros fynd yn lle cyntaf.

Er eu bod yn colli ei gwyliau a’i harian, dywedodd

ni fyddai wedi bod gwerth y risg

a hithau yn byw mewn ardal wledig gyda phoblogaeth uchel o henoed bregus yn ei chymuned. Esboniodd y byddai’n teimlo’n ofnadwy petai’n gyfrifol am ledaenu’r feriws yn ddiangen yn y maes awyr ac ymysg ei chymdogion, teulu a’i ffrindiau.

Penderfynu peidio hedfan dramor wnaeth Efa Celyn hefyd. Byddai hi wedi bod yn torheulo yn Benidorm gyda’i ffrindiau ar hyn o bryd ers ddydd Sul.

Er roeddwn ni wir yn edrych ‘mlaen at fynd… bysai wedi bod yn fwy o boen na’i werth

 goblygiadau’r Coronaferiws yn parhau, pwysleisiodd Efa Celyn y byddai wedi bod yn brofiad tra gwahanol i’r gwyliau arferol. Nid oedd Efa ychwaith yn medru cyfiawnhau

gorfod hunan-ynysu am 14 diwrnod!

oherwydd ymrwymiadau gwaith a phrifysgol wedi iddi ddychwelyd adref.

Hedwyr hurt

Ar ôl clywed am y newyddion diweddar am yr awyren o Zante yn Groeg i Gaerdydd, lle canfuwyd 16 teithiwr yn bositif o’r Coronaferiws. Ac fel canlyniad gorfodir i bob teithiwr a gweithiwr, cyfanswm o 193  i hunan-ynysu.  Esboniodd Efa Celyn ei bod hi’n falch gyda’i phenderfyniad dros beidio teithio dramor, yn enwedig ar ôl clywed am rai o’r  hedwyr hurt oedd ar yr awyren hynny.

Honnwyd gan rhai teithwyr ar yr awyren o Zante i Gaerdydd, nad oedd pawb yn cydymffurfio i’r rheolau iechyd a diogelwch. Yn ôl, Stephanie Whitfield

Loads of people were taking their masks off and wandering up and down the aisles to talk to others.

Ond, er gwaethaf diffyg cydymffurfiant a pharch rhai unigolion yng ngholau’r Coronaferiws. Pwysleisia Mirain Davies, nad oes sicrwydd o ddiogelwch  wrth deithio dramor hyd nes bydd yna frechlyn.  Esbonia tan hynny,

mae’n well gen i aros adref

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php