Taf-Od

Johnson yn gwrthod creu cyfyngiadau teithio yn gofidio’r Cymry

Johnson
Johnson sydd wedi gwrthod gosod cyfyngiadau teithio o Loegr i Gymru. Ac mae ei wrthodiad yn peri gofid i'r Cymry. Tarddiad: Andrew Parsons, Flickr.
Johnson sydd wedi gwrthod apêl Drakeford dros osod cyfyngiadau teithio o Loegr i Gymru. Ac mae ei wrthodiad yn peri gofid i'r Cymry.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Cymraeg

Mae dyhead Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford i wahardd pobl rhag teithio o Loegr i ddod ar wyliau yng Nghymru wedi cael ei wrthod gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson.

Yn hytrach na gosod cyfyngiadau teithio ar draws y Deyrnas Unedig, ac yn benodol rhwng Cymru a Lloegr, apelir ar bobl  i “i ddefnyddio’u synnwyr cyffredin” ac i ddilyn y rheolau iechyd a diogelwch sydd wedi  cael eu gosod er mwyn atal lledaeniad y Coronaferiws.

Er gwaethaf llythyr o erfyniad gan Mr Drakeford i wahardd teithiau diangen mewn ardaloedd ble mae cyfyngiadau lleol mewn grym. Nid yw Johnson yn gweld yr angen ar osod cyfyngiadau teithio rhwng Cymru a Lloegr.

Er nad yw Johnson o blaid gosod cyfyngiadau teithio ar hyn o bryd, dywedodd ei fod yn agored at gymryd camau pellach yn y dyfodol “os mae’n angenrheidiol”. Ond tan hynny, bwysleisir ar yr angen i bawb fod yn synhwyrol ac i ddilyn y gyfraith bresennol.

Rheolau Llywodraeth Cymru

Dan reolau Llywodraeth Cymru, mae’n rhaid i drigolion sy’n byw dan gyfyngiadau lleol fel Caerdydd, gael “esgus rhesymol” i’w gadael, sy’n cynnwys teithio am resymau gwaith, addysgiadol neu ofal.

Golyga hyn nad oes modd i Gymry sydd yn byw dan gyfyngiadau lleol fynd ar wyliau a theithio yn ddiangen o’i cartrefi. Erfyn am reol debyg mae Mr Drakeford ar Jonhson yn Lloegr. Oherwydd yn unol â’r rheolau presennol yn Lloegr, mae hawl gan bobl sy’n byw dan gyfyngiadau lleol yn Lloegr fynd ar eu gwyliau, a hynny i Gymru os dymunent.

Ac yn sgil hynny, mae pryderon bod pobl sy’n byw mewn ardaloedd yn Lloegr ble mae lefelau uchel o heintusrwydd o’r feirws yn ymweld â Chymru. Er ei fod yn erbyn y gyfraith i bobl ymweld ag ardaloedd yng Nghymru ble mae yna gyfyngiadau lleol, nid oes yna gyfyngiant ar ymwelwyr i ymweld ag atyniadau twristiaeth fwyaf poblogaidd Cymru mewn ardaloedd lle mae niferoedd o achosion y Coronafeirws yn gymharol isel.

Gofid y Cymry

Mae’r cynnydd mewn ymwelwyr o Loegr yn peri gofid i’r Cymry wrth inni groesawi’r posibilrwydd o ail don. Alwyn Ellis, ffarmwr o Drawsfynydd sydd wedi siomi gan wrthwynebiad Johnson i osod cyfyngiadau teithio rhwng Cymru a Lloegr.

Da ni ar bigau’r drain fama, dwi’n nerfus ond yn nôl petrol i’r tractor oherwydd bod y siopia’ a ballu yn llawn gwyneba’ anghyfarwydd

Mae’r ffaith bod cymaint yn medru teithio i Gymru am resymau hamdden yn ôl Alwyn Ellis ‘yn hollol ‘afresymol a di-angen!’

Da ni fel teulu wedi goro’ osgoi Eryri a’u gyffinia’ yn llwyr, oherwydd mae’r niferoedd o ymwelwyr yno wir yn chwerthinllyd ac yn gneud i bobl leol fel finna’ boeni am ein llês.

Mae’r Aelod Seneddol, Ben Lake hefyd yn poeni am y posibilrwydd o gynnydd mewn achosion yng Ngheredigion. Yn enwedig ar ôl i raglen ‘This Morning’  werthu Canolbarth Cymru, ac yn benodol Ceredigion fel lleoliad gwyliau diogel i deuluoedd dros yr hanner tymor. Mae’r ffaith bod gan drigolion o Loegr yr hawl i ddod ar wyliau i Gymru, er gwaetha eu bod nhw’n byw mewn ardaloedd sydd dan gyfyngiadau clo lleol, yng ngheriau Ben Lake yn

eithriadol o siomedig

Rydw i a fy nghydweithwyr ym Mhlaid Cymru wedi bod yn galw ers tro ar Lywodraeth y DU i gyfyngu ar hawl pobl i deithio i ardaloedd sydd â niferoedd isel o Covid-19, megis Ceredigion, er mwyn sicrhau diogelwch ein cymunedau, ac i warchod ein gwasanaeth iechyd.

A ninnau ar drothwy y gaeaf, pwysleisia am yr angen dros gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU,

er mwyn sicrhau nad oes unrhyw bwysau ychwanegol di-angen yn cael ei roi ar ein gwasanaeth iechyd lleol, gan gynnwys atal pobl rhag teithio am resymau hamdden o ardaloedd dan gyfyngiadau clo i ardaloedd fel Ceredigion.

 

Ben Lake, AS.
Tarddiad: Wikimedia Commons

Tanseilio Pwerau Datganoledig Cymru

Dywedodd Mr Drakeford,

Wrth i ni weithredu i atal pobl sy’n byw mewn hotspots yng Nghymru rhag teithio i Loegr a mynd â risg y feirws gyda nhw, dylai’r Prif Weinidog wneud yr un peth ac atal pobol o hotspots Lloegr rhag teithio i lefydd eraill oherwydd y risg ddiamheuol sy’n deillio o hynny.

Ond, ‘na’ yw’r ateb am y tro. Mae’n amlwg, er gwaethaf pwerau datganoledig Cymru, mai mater i Lywodraeth y Deyrnas Unedig yw hon. Ac felly, parhau i ofidio bydd y Cymry hyd nes bydd Boris Johnson yn barod i weithredu ac ufuddhau.

 

 

1 Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • y mae y warthis bod hyn yn digwydd mae llawer o phobol lleiol yn ofn mynd am dro i bentref lleiol gan fod gymaint o dieithriaid yn dod.hefyd mae llawer o phobol ddim yn gosod eu mygydau arno yn iawn

css.php