Taf-Od

Llofruddiad yn Llanbedrog

Tarddiad: Tony Webster

Ar Ddydd Sul y 5ed o Chwefror, fe lofruddiwyd dyn 18 oed yn Llanbedrog, Pen Llŷn. Bu farw Peter Colwell am 00:15, pan gafodd ei saethu mewn maes parcio, y tu allan i’r dafarn ‘Ship Inn’. Ar ôl asesiad ‘post-mortem’, darganfuwyd y bu farw’r dyn ifanc ar ôl cael ei saethu unwaith yn ei ben.

Daeth Mr Colwell o Gapel Uchaf, ger Clynnog Fawr, ac roedd yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Botwnnog. Dywedodd Dylan Minnice, Prifathro’r ysgol, a cyn brifathro i Peter, yr oedd yn ddisgybl tawel, dymunol, a oedd yn trio’i orau ar bob achlysur, a bod yr ysgol yn tristau ar ôl y newyddion erchyll o’i farwolaeth. Yn ôl y Prifathro, enillodd Peter y wobr am y disgybl gorau ym mlwyddyn un ar ddeg, wrth ddilyn cwrs yng Ngholeg Glynllifon yn ystod ei flwyddyn olaf yn Ysgol Botwnnog. Roedd Peter yn bysgotwr a heliwr brwdfrydig.

Roedd Peter Colwell yn astudio cwrs peirianneg yng Nglynllifon, a thalodd Aled Jones-Griffith, sydd yn Bennaeth Cynorthwyol Coleg Meirion Dwyfor, deyrnged iddo, gan ddatgan:

“Tristwch mawr i staff a myfyrwyr ar safle Glynllifon oedd clywed am farwolaeth drist Peter.”

Disgrifiodd Peter fel myfyriwr ‘distaw, gweithgar a chydwybodol’, cyn ychwanegu ei fod yn fawr ei barch gan bawb o’i gydnabod.

Dywedodd “Rydym, fel coleg, yn cydymdeimlo’n fawr iawn â’i deulu a’i ffrindiau yn y cyfnod anodd yma.

Wrth siarad â’r Daily Post, siaradodd Dylan Davies, un o ffrindiau Mr Colwell, am ei dristwch yn sgil y digwyddiad. Dywedodd Dylan, a oedd wedi nabod Peter am ddwy flwyddyn a hanner, yr oedd Peter yn un o’i ffrindiau agosaf, ac yr oeddent fel brodyr i’w gilydd. Yn ôl Mr.Davies, roedd Peter yn treulio llawer o amser yn ei dŷ, ac roedd yn rhan o’r dodrefn.

Dywedodd Angela Russel, cynghorwr Llanbedrog, fod y gymuned wedi derbyn sioc fawr. Dywedodd “Mae’n le mor brydferth a thawel, ac mae digwyddiad fel hyn wedi digwydd yng nghanol y pentref” cyn ychwanegu fod pobl yr ardal yn methu credu bod y digwyddiad wedi cymryd lle yno.

Fodd bynnag, roedd Iestyn Davies, ‘Ddetective superintendent’ Heddlu Gogledd Cymru, yn awyddus i’r cyhoedd wybod nad oedd rhaid i drigolion yr ardal boeni am y digwyddiad. Dywedodd eu bod wedi cyflogi arbenigwyr i ddarganfod sut yn union y digwyddodd y llofruddiad.

Dywedodd “Hoffwn dawelu meddyliau’r gymuned mai digwyddiad ar ei ben ei hun oedd y digwyddiad hwn, a oedd yn ymwneud â phobl leol, ac nid oes angen i’r cyhoedd boeni.” Cyn ychwanegu “Nid ydym yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â’r ymchwiliad, a bod y dryll wedi ei ddarganfod.”

Yn ôl Det Supt Iestyn Davies, er bod y digwyddiad yn cael ei drin fel llofruddiaeth, mae gennyt feddwl agored. Dywedodd bod pedwar o ddynion lleol wedi eu harestio, ond eu bod bellach wedi eu rhyddhau.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php