Taf-Od

Mewnwr Cymru yn ymddiheuro

Tarddiad: BBC Iplayer

Ymddiheurodd Gareth Davies ar ôl i fideo ohono yn ymladd ar strydoedd Aberystwyth gael ei ryddhau.

Gan Liam Ketcher

Cyhoeddwyd darn o ffilm ar y 10fed o Chwefror, y noson cyn gêm Cymru a Lloegr yn y Chwe Gwlad eleni, o Gareth Davies yn ymladd gyda dau ‘fownser’ yn Aberystwyth. Credir bod y digwyddiad wedi digwydd fis Awst diwethaf. Ers hyn mae Gareth Davies wedi ymddiheuro am ei ymddygiad ar y noson honno, gan ddweud ei fod “wedi ymateb yn y modd anghywir.”

Yn ogystal mae Undeb Rygbi Cymru wedi dweud eu bod nhw bellach wedi delio a’r mater yn fewnol, a’u bod wedi ei “atgoffa o’i gyfrifoldeb.” Mae digwyddiad hwn wedi amlygu rôl chwaraewyr Rygbi fel llysgenhadon i’r gêm, ar y cae, ac i ffwrdd ohono, ac yn enwedig yn y cyfryngau.

Yn sicr yn fy marn i, mae gan chwaraewyr Rygbi, neu unrhyw chwaraewyr o’r fath rôl tu allan o oriau ymarfer a chwarae i ymddwyn yn broffesiynol. Ac i ddangos esiampl i blant iau sydd gyda diddordeb yn y gêm, ac felly yn edmygu chwaraewyr fel Gareth Davies. Credaf fod y ffordd y mae Gareth wedi ymateb i’r sefyllfa hon yn hollol anghywir fel model rôl i Gymru gyfan.

Nid yw dangos tueddiadau ymosodol tuag at eraill yn gosod esiampl dda i bobl sydd yn dilyn y gêm. Mae’n bwysig ymddwyn yr un ffordd ar y cae ac i ffwrdd o’r cae, os ydych wedi bod yn yfed neu beidio, does yna ddim gwahaniaeth. Ond hefyd mae’n anodd gallu barnu ef ar yr achlysur oherwydd nid ydym wedi gweld yr holl ddigwyddiadau sydd wedi arwain at beth rydym yn gweld yn y fideo. Yn sicr mae gan bob stori dwy ochr i’r ddadl, ond ymatebodd Gareth yn broffesiynol iawn trwy ymddiheuro am ei weithredoedd yn ystod y digwyddiad. Bydd cyfaddef i’w weithredoedd hefyd yn gosod esiampl dda, gan ddangos ei fod wedi dysgu o’r profiad.

Yr unig reswm cafodd y fideo ei ddangos ar y noson hon oedd oherwydd ei fod cyn y gêm fawr yn erbyn Lloegr, ac er nad ydw i’n credu cafodd hyn effaith ar y gêm cododd hyn y cwestiwn, a ddylai Davies wedi cael yr hawl i chwarae yn ystod y gêm yn erbyn Lloegr. Ond yn fy marn i, mae URC wedi gwneud y penderfyniad cywir i adael pethau fel y mae, ac i’w ddelio yn fewnol. Er dwi’n credu mai’r penderfyniad cywir sydd wedi cael ei dewis gan URC, credaf os fyddai rhywun mewn swydd wahanol, fel athro neu wleidydd, byddai goblygiadau’r digwyddiad wedi bod yn wahanol iawn. Ydy hwn yn deg, tybed?

Yn fy marn nid yw hyn yn deg, oherwydd credaf y dylai pawb gael hawliau cyfartal, ac er yr wyf yn croesawu’r ffaith fod Davies wedi ymddiheuro a symud ymlaen, y byddai’r digwyddiad wedi ei drin yn wahanol iawn pe bai athro, neu’r Prif Weinidog, wedi gwneud yr un peth.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php