Taf-Od

Perfformiadau cymysg gan garfan Cymru

Tarddiad: Dave Griffiths drwy Flickr

Gan Eirian Jones

Unwaith yn rhagor, mae gemau rhyngwladol yr Hydref wedi dirwyn i ben, a’r môr o grysau cochion wedi gadael strydoedd Caerdydd. Roedd yn fis enfawr ym myd rygbi, gyda Ross Moriarty yn ymuno â’r Dreigiau a Scott Williams ac Aled Davies yn gadael y Sgarlets i ymuno a’r Gweilch. Eto, eleni dangosodd y Saeson a’r Gwyddelod eu grym ar y sîn rhyngwladol. a gwelwyd perfformiadau campus gan yr Albanwyr wrth ddod yn agos yn erbyn y crysau duon a rhoi chwalfa i Awstralia. Ond sut y gwnaeth y Cymry yn erbyn cewri hemisffer y de?

Dechreuodd anawsterau’r Cymry ymhell cyn cyfnod yr Hydref, gyda nifer o chwaraewyr profiadol, gan gynnwys George North a bron pob blaen asgellwr Cymraeg, wedi eu hanafu. Cyfle euraidd felly i’r chwaraewyr ifanc i ddangos eu doniau i’r tîm rheoli ar blatfform rhyngwladol, a’r her gyntaf oedd wynebu Awstralia, tîm a gurodd Seland Newydd prin fis ynghynt. Roedd y perfformiad yn go gadarnhaol yn erbyn y Wallabies, ond gwelwyd yr un hen stori, gydag Awstralia yn manteisio ar gamgymeriadau’r Cymry dibrofiad. Serch hyn, dangosodd y chwaraewyr ifanc eu doniau, gyda Steff Evans a Hallam Amos yn croesi’r gwyngalch. Ond yn anffodus anafodd Jon Davies ei droed a siom mawr oedd gweld Liam Williams a Jake Ball yn hercio oddi ar y cae yn y gêm ddilynol yn erbyn Georgia.

Roedd y perfformiad yn erbyn Georgia yn echrydus i ddweud y lleiaf, gyda Warren Gatland yn arbrofi gyda’r tîm. Ond y peth pennaf a amlygodd yn ystod y gêm oedd prinder cryfder carfan Cymru gyda’r tîm a ddewiswyd yn trafferthu i guro Georgia o bawb. Cyhuddwyd Gatland hefyd o dwyllo ei ffordd i fuddugoliaeth gan ddod a bachwr ychwanegol ar y cae a olygodd na fyddai’r sgrym yn cael ei gystadlu yn erbyn pac cryf y gwrthwynebwyr. Serch hyn, llwyddodd rhai i ddangos eu doniau, megis Rhys Priestland ar ei ddechreuad cyntaf i Gymru ers oes.

Yn sgil yr holl anafiadau a wynebai’r Cymry, hawdd yw dweud nad oedd y cefnogwyr yn disgwyl rhyw lawer yn erbyn Seland Newydd. Ond dechreuodd y Cymry ar dân, gan ymosod yn ffyrnig yn erbyn pencampwyr y byd, gan bwyso yn nwy ar hugain y Crysau Duon. Prin iawn oedd ymosodiadau Seland Newydd ond roedd eu gallu i sgori ceisiau yn amlwg wrth iddyn nhw fanteisio ar faint a chryfder eu hasgellwyr i sgorio dwywaith yn yr hanner cyntaf. Ond llwyddodd y Cymry i sgorio cais penigamp wrth i Amos fylchu trwy’r amddiffyn a lledu’r bêl ar draws y cae i Scott Williams sgorio’r cais yn y gornel. Ond dangosodd tîm Steve Hansen eu grym yn yr ail hanner gan ennill yn gyfforddus yn y pendraw, ond roedd perfformiad y Cymry yn galonogol gyda chwaraewyr megis Josh Navidi yn wefreiddiol wrth iddyn nhw geisio bwcio’u lle yng ngharfan y Chwe Gwlad.

Roedd y cefnogwyr yn gymharol hyderus cyn y gic gyntaf yn erbyn De Affrica, ac atgyfnerthwyd eu hyder wrth i Gymru sgorio tair cais yn yr hanner gyntaf, gyda dwy ohonynt yn dod gan Hadleigh Parkes ar ei gêm gyntaf. Roedd y teimlad yma yn estron i gefnogwyr Cymru. Ond gwelwyd Springboks gwbl wahanol yn yr ail hanner gyda’r tîm mewn gwyrdd yn mynd ar y blaen. Dim ond cic gosb hwyr a seliodd y gêm i Gymru yn y pendraw.

Er yr holl anafiadau, llwyddodd Cymru fach i guro un o gewri hemisffer y De, ac roedd y perfformiadau yn erbyn Awstralia a Seland Newydd yn hynod o galonogol. Serch hyn amlyga meddylfryd deublyg Gatland wrth iddo geisio addasu i’r rygbi rhydd cyffroes a welir yn rygbi’r timau gorau, ond parha i fynd yn ôl i’w dacteg o ‘Warrenball’. Efallai y dylid gweld wyneb ffres wrth y llyw yn dilyn Cwpan y Byd. Ond newydd o lawenydd mawr yw’r ffaith bydd y Chwe Gwlad yn dechrau unwaith eto mewn ychydig o fisoedd. A fydd Cymru yn cipio’r Gamp Lawn?

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php