Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Aled Biston

Mynydd Mawr: Un o'r mynyddoedd darganfyddodd Aled yn y cyfnod clo. Credyd: Aled Biston
Mynydd Mawr: Un o'r mynyddoedd darganfyddodd Aled yn y cyfnod clo. Credyd: Aled Biston
Pennaeth Taf-od, Aled Biston, sydd yn trafod sut wnaeth y cyfnod clo effeithio ar ei iechyd meddwl, yn Pryd o Daf-od cyntaf eleni. 

Gan Aled Biston | Pennaeth Cynnwys Cymraeg

Yn sicr, mae’r cyfnod clo wedi bod yn heriol i bawb. Chwalwyd normalrwydd wrth i dafarndai, siopau a chanolfannau hamdden cau a bywyd cymdeithasol ddod i stop. Ond mewn cyfnod anodd ac ansicr, roedd cyfleoedd ar gael i bobl wneud pethau nad oeddent wedi gwneud o’r blaen, trial pethau newydd. Cafodd y cyfnod clo effeithiau da a gwael ar fy iechyd meddwl, o fethu ffrindiau i drial pethau newydd.

Efallai’r peth anoddach yn ystod y cyfnod yma oedd y diffyg cymdeithasu. Roedd mynd o fyw gyda saith ffrind yn y brifysgol, mynd allan i dafarndai a nosweithiau allan i eistedd yn fy stafell wely ar Zoom, yn newid roeddwn yn gweld yn anodd derbyn. Roedd e’n teimlo’n estron i gael fy nghyfyngu mewn tŷ, ond cael mynd allan i wneud ymarfer corff neu siopa bwyd, fel petai ni’n byw mewn fath o ‘apocalypse’ lle oedd rhai i ni aros tu fewn.

Roedd yr ansicrwydd o aros am newid mewn cyfyngiadau er mwyn cael gweld ffrindiau, cariadon a theulu yn annioddefol yn y cyfnod clo. Gyda bywyd cymdeithasol yn y brifysgol yn cael ei gymryd oddi wrtha i mor sydyn, roedd aros i normalrwydd ailgychwyn yn teimlo fel oes. Roedd e’n anodd iawn codi bob bore yn gwybod bod eich bywyd mynd i fod yr un peth diwrnod ar ôl diwrnod yn ddiddiwedd, heb unrhyw newid. Doedd neb yn gwybod pryd bydd newidiadau i ni gael gweld ein ffrindiau a theulu, dyna oedd yn fy nhristáu mwy ‘na dim yn ystod y cyfnod annioddefol yma.

I mi, roedd COVID-19 wedi effeithio calon fy nheulu, a dyma oedd yr adeg fwyaf ofnus y cyfnod. Cafodd fy mam-gu prawf COVID positif ym mis Mai, ac yn syth roedd pawb yn y teulu yn meddwl y gwaethaf. Mae mam-gu yn 91 oed ac mewn cartref hen bobl, felly nid oedd ei chyflwr yn wych cyn iddi gael y feirws. Mae’n deimlad gwahanol pan mae’r feirws yn effeithio’ch teulu. Hyd at y pwynt yma roedd COVID-19 yn rhywbeth oedd yn dinistrio fy mywyd cymdeithasol a phrifysgol, ond nawr cafodd effaith ar fy nheulu.

Anodd oedd eistedd yn y tŷ, gan wybod ar unrhyw foment gallwn dderbyn galwad ffôn gyda’r newyddion gwaethaf, roedd y pythefnos hynny yn gyfnod llawn ansicrwydd, ofn a phryder. Ond ar ôl pythefnos o fam-gu bod yn yr ysbyty, roedd hi wedi curo’r feirws. Mewn eiliadau, roedd y newid o deimlo’n ansicr a phryderus wedi troi i ryddhad a diolchgarwch.

Ond, er yr adegau anodd yn y cyfnod clo, darganfyddais nifer o ffyrdd i wella fy iechyd meddwl hefyd. Dechreuais gerdded am tua un neu ddwy awr pob dydd, darganfod llefydd newydd yn fy ardal nad oeddwn yn gwybod oeddent yn bodoli. Roedd cael saib o fod yn gyfyng mewn tŷ, hyd yn oed am ddwy awr yn neud byd o les i mi, ac yn fy ngwneud yn llawer hapusach. Roedd darganfod llwybr newydd i gerdded, neu fynydd bach i ddringo yn fy nghyffro, ac roedd eu cerdded yn rhoi teimlad o gyflawni rhywbeth i mi.

Dwi’n siŵr bod mwy neu lai pawb o bob oedran wedi cymryd rhan mewn cwis wythnosol Zoom dros y cyfnod clo, dyma oedd y ffenomenon dros fisoedd yr haf. Roedd y galwadau wythnosol yn ffordd dda o ddisodli nosweithiau yn y dafarn neu o flaen y teledu gyda’ch ffrindiau, fel math o realiti mewn cyfnod ansicr. Roedd e’n neis cael bach o fywyd prifysgol dros y galwadau yma, heb anghofio’r cwestiynau cwis di-ri roeddwn i a’m ffrindiau yn cyflwyno i’n gilydd o wythnos i wythnos.

Ond nawr bod normalrwydd wedi ailgychwyn, i raddau, mae’r cyfnod clo go iawn yn dod i ben. Yn sicr, roedd hi’n gyfnod anodd ond gyda rhai agweddau positif. Bydd y cyfnod yn rhywbeth nai gofio am weddill fy mywyd, bydd y teimladau dal gyda fi mewn blynyddoedd i ddod. Os roeddwn i wedi dysgu unrhyw beth yn y cyfnod, gwerthfawrogwch bob un moment bydd hi. Yn sicr, ni fyddaf yn dweud na i beint pan mae’r cynnig gennyf.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php