Pryd o Daf-od Taf-Od

Pryd o Daf-od: Elen Fflur Davies

Elen yn mwynhau ei chyfnod yn astudio tramor. Tarddiad: Elen Fflur Davies

gan Elen Fflur Davies sy’n son am ei phrofiadau penigamp yn astudio yng Ngwlad Belg.

Y

m mhob agwedd o fywyd mae mentro i’r anhysbys yn medru bod yn frawychus. Daw â chymysgedd o gyffro, ansicrwydd ag ofn, heb sôn am heriau personol newydd i’w wynebu.
O’m profiad bywyd i hyd yn hyn, yn sicr roedd camu oddi ar y trên, mewn tref a gwlad cwbl newydd, gyda dau gês ddillad enfawr, yn un o’r profiadau mwyaf brawychus i mi. Yn yr eiliadau hynny, sylweddolais mai dyma fyddai fy nghartref am y pum mis nesaf, lle byddai’n rhaid i mi astudio, creu ffrindiau a dod i ddeall arferion a diwylliant hollol anghyfarwydd.

Wedi camu ar y platfform yn Leuven, tref sydd tua hanner awr i’r dwyrain o Frwsel yng Ngwlad Belg, roedd hi wir yn anodd dod i delerau â’r sefyllfa ar y cychwyn, yn enwedig wrth ddarganfod ar fy niwrnod cyntaf bod dim modd i mi brynu unrhyw beth gan fod hi’n ddydd Sul ac roedd y mwyafrif o’r siopau ar gau. Ond, gydag amser, fe ddaeth y pryder yn llai a’r cyffro yn fwy. Fe wnes i ffrindiau gwych o bob cwr o’r byd, o Norwy i’r UDA, ac roeddwn yn ffodus bod Leuven yn dref hanesyddol hardd, a oedd yn llawn pobl gyfeillgar.

Cefais y cyfle i astudio am dymor ym Mhrifysgol KU Leuven fel rhan o’r Cynllun Erasmus (sef rhaglen gyfnewid i fyfyrwyr yn Ewrop). Yn bersonol, roedd byw dramor am gyfnod wedi bod ar fy ‘bucket list’ erioed ac roedd y cynllun hwn yn gyfle perffaith i mi wireddu fy mreuddwyd.

Mae’r profiad Erasmus yn cynnig cyfleodd i fyfyrwyr i ddatblygu hunan hyder ag annibyniaeth, ac yn gyfle iddynt gwrdd â llu o bobl o ar draws y byd. Ond, yn bwysicach na hynny, mae’n ehangu gorwelion cyffredinol bywyd am ddiwylliannau gwahanol. Doedd gen i ddim syniad, er enghraifft, nad oedd y Ffindir yn rhan o wledydd Sgandinafia. Ffaith drist i ystyried hefyd, yw nad oedd gan nifer o’m ffrindiau newydd rhyngwladol syniad bod yr iaith Gymraeg yn bodoli. Roeddent yn tybio mai tafodiaith o’r Saesneg ydoedd. Fodd bynnag, dw i wedi llwyddo i ddysgu sawl un ohonynt rhai termau Cymraeg, gan gynnwys ‘ych a fi’.

Cefais y cyfle i grwydro o amgylch nifer o drefi Gwlad Belg gan gynnwys Brwsel, Antwerp ac wrth gwrs, yr enwog, a’n ffefryn personol i, Bruges. Yn ogystal, mantais arall o fyw mewn gwlad ganolog yn Ewrop oedd ei chyfleustra. Es i ymweld â dinasoedd gwledydd cyfagos megis Paris, Lwcsembwrg ag Amsterdam.

Ar hyd y daith, llwyddais i ddysgu gymaint amdanaf fi fy hun a darganfod fy ffiniau personol. Wrth gwrs, fe wnes i fwyta nifer fawr o’r waffles bendigedig yn ogystal â’r siocled, sy’n nodweddiadol o Wlad Belg. Bellach rwyf hefyd wedi dod i fwynhau yfed cwrw, ac i mi’n bersonol, heb os ag oni bai, ma’ cwrw Stella Artois (sydd gyda llaw yn tarddu o dref Leuven ei hun) gymaint yn well yng Ngwald Belg.

Ar y cychwyn mae profiadau newydd yn rhywbeth sydd yn ein pryderu, ond drwy ddyfalbarhad gall y profiad wir fod yn werth chweil.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php