Pryd o Daf-od Taf-Od

Pryd o Daf-od: Elen Fflur Davies

Elen yn mwynhau ei chyfnod yn astudio tramor. Tarddiad: Elen Fflur Davies
Cefais y cyfle i grwydro o amgylch nifer o drefi Gwlad Belg gan gynnwys Brwsel, Antwerp ac wrth gwrs, yr enwog, a’n ffefryn personol i, Bruges.

gan Elen Fflur Davies sy’n son am ei phrofiadau penigamp yn astudio yng Ngwlad Belg.

Y

m mhob agwedd o fywyd mae mentro i’r anhysbys yn medru bod yn frawychus. Daw â chymysgedd o gyffro, ansicrwydd ag ofn, heb sôn am heriau personol newydd i’w wynebu.
O’m profiad bywyd i hyd yn hyn, yn sicr roedd camu oddi ar y trên, mewn tref a gwlad cwbl newydd, gyda dau gês ddillad enfawr, yn un o’r profiadau mwyaf brawychus i mi. Yn yr eiliadau hynny, sylweddolais mai dyma fyddai fy nghartref am y pum mis nesaf, lle byddai’n rhaid i mi astudio, creu ffrindiau a dod i ddeall arferion a diwylliant hollol anghyfarwydd.

Wedi camu ar y platfform yn Leuven, tref sydd tua hanner awr i’r dwyrain o Frwsel yng Ngwlad Belg, roedd hi wir yn anodd dod i delerau â’r sefyllfa ar y cychwyn, yn enwedig wrth ddarganfod ar fy niwrnod cyntaf bod dim modd i mi brynu unrhyw beth gan fod hi’n ddydd Sul ac roedd y mwyafrif o’r siopau ar gau. Ond, gydag amser, fe ddaeth y pryder yn llai a’r cyffro yn fwy. Fe wnes i ffrindiau gwych o bob cwr o’r byd, o Norwy i’r UDA, ac roeddwn yn ffodus bod Leuven yn dref hanesyddol hardd, a oedd yn llawn pobl gyfeillgar.

Cefais y cyfle i astudio am dymor ym Mhrifysgol KU Leuven fel rhan o’r Cynllun Erasmus (sef rhaglen gyfnewid i fyfyrwyr yn Ewrop). Yn bersonol, roedd byw dramor am gyfnod wedi bod ar fy ‘bucket list’ erioed ac roedd y cynllun hwn yn gyfle perffaith i mi wireddu fy mreuddwyd.

Mae’r profiad Erasmus yn cynnig cyfleodd i fyfyrwyr i ddatblygu hunan hyder ag annibyniaeth, ac yn gyfle iddynt gwrdd â llu o bobl o ar draws y byd. Ond, yn bwysicach na hynny, mae’n ehangu gorwelion cyffredinol bywyd am ddiwylliannau gwahanol. Doedd gen i ddim syniad, er enghraifft, nad oedd y Ffindir yn rhan o wledydd Sgandinafia. Ffaith drist i ystyried hefyd, yw nad oedd gan nifer o’m ffrindiau newydd rhyngwladol syniad bod yr iaith Gymraeg yn bodoli. Roeddent yn tybio mai tafodiaith o’r Saesneg ydoedd. Fodd bynnag, dw i wedi llwyddo i ddysgu sawl un ohonynt rhai termau Cymraeg, gan gynnwys ‘ych a fi’.

Cefais y cyfle i grwydro o amgylch nifer o drefi Gwlad Belg gan gynnwys Brwsel, Antwerp ac wrth gwrs, yr enwog, a’n ffefryn personol i, Bruges. Yn ogystal, mantais arall o fyw mewn gwlad ganolog yn Ewrop oedd ei chyfleustra. Es i ymweld â dinasoedd gwledydd cyfagos megis Paris, Lwcsembwrg ag Amsterdam.

Ar hyd y daith, llwyddais i ddysgu gymaint amdanaf fi fy hun a darganfod fy ffiniau personol. Wrth gwrs, fe wnes i fwyta nifer fawr o’r waffles bendigedig yn ogystal â’r siocled, sy’n nodweddiadol o Wlad Belg. Bellach rwyf hefyd wedi dod i fwynhau yfed cwrw, ac i mi’n bersonol, heb os ag oni bai, ma’ cwrw Stella Artois (sydd gyda llaw yn tarddu o dref Leuven ei hun) gymaint yn well yng Ngwald Belg.

Ar y cychwyn mae profiadau newydd yn rhywbeth sydd yn ein pryderu, ond drwy ddyfalbarhad gall y profiad wir fod yn werth chweil.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php