News

Pryd o Daf-od: Ellis Jones

Ellis Jones, myfyriwr Cymraeg yn y flwyddyn gyntaf, sy'n rhannu ei brofiadau fel aelod o'r gymuned LHDT+ yng Nghymru.

Fel aelod o’r LHDT+ rydw i yn gwybod yr hawliau sy gen i. Mae gan y gymuned LHDT+ yr un hawliau a rhywun sydd ddim yn rhan o’r LHDT+. Mae gennym ni’r un hawliau i bleidleisio, i fagu plant, i weithio yn y lluoedd arfog a hefyd i briodi (heb law mewn capel neu eglwys). Nid oes hawl gan bobl i wahaniaethu yn erbyn y gymuned LHDT+, neu i beidio cyflogi rhywun achos ei rywiaeth neu ei hunaniaeth rhyw.

Trwy gydol fy mywyd, rydw i wedi cael fy meirniadu achos fy mod i’n hoyw, hyd yn oed pryd doeddwn i ddim yn fy adnabod fy hun yn hoyw. Roedd yna wastad arwyddion a hints fy mod i’n hoyw achos yr oeddwn i’n berson eithaf camp. Nid yw fy mhrofiad i o fod yn hoyw wedi bod yn hawdd, cefais i fy mwlio yn yr ysgol hyd at y pwynt lle roeddwn i eisiau newid ysgol a symud i ffwrdd o le oeddwn i’n byw.

Pan ddes i allan yn hoyw yn 2016 roedd e’n cymryd amser i fi ddeall pwy oeddwn i a hefyd sut i ddelio efo beth fyddai pobl yn meddwl neu yn dweud amdana i. Hefyd roedd rhaid i fy nheulu ddod i arfer gyda’r ffaith fy mod yn hoyw. Mae fy mam a thad wastad wedi bod yn gefnogol ohonof i efo popeth rydw i wedi ‘neud a dewis yn fy mywyd. Maen nhw’n dweud eu bod nhw’n falch ohonof i beth bynnag neu pwy bynnag dwi moen bod. Ac i ddweud y gwir dw i erioed wedi bod mor agos efo fy nhad na dw i yn nawr.

Ers i fo symud i Gaerdydd rydw i’n teimlo bach yn ofnus, achos pan dw i yn mynd ar noson allan efo fy ffrindiau fel arfer dw i’n gwisgo bach o golur. Lawr yn y Rhondda dwi erioed ‘di cael fy meirniadu am wisgo colur, ond pan dw i’n mynd tu allan i’r cwm bydd pobl yn dechrau dweud pethau fel ‘girls, toilets are that way’ a galw fi yn ‘tranny’.

Felly rydw i yn ofni fy niogelwch yng Nghaerdydd ond nid yw unrhyw beth wedi digwydd hyd yn hyn. Yn ddiweddar, gwnaeth rywun ymosod ar y cyn-chwaraewr rygbi Gareth Thomas achos ei rywioldeb. Mae hyn wedi fy ofni, achos os mae cyn-chwaraewr rygbi enwog, sy’n ddyn mawr efo cyhyrau, yn cael ei ymosod ar, beth yw’r siawns fod hynny’n digwydd i fachgen bach syn gwisgo full face o golur?

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php