Pryd o Daf-od

Pryd o Daf-od: Martha Owen

Tarddiad: Christine (drwy flickr)
Tarddiad: Christine (drwy flickr)
Martha Owen sydd yn Pryd o Daf-od wythons yma wrth iddi drafod ei phrofiadau hi o fod yn Llywydd y GymGym yn ystod pandemig.

Gan Martha Owen | Cyfrannwr Taf-od

Mae’r profiad o fod yn lywydd y GymGym wedi bod yn un gwahanol iawn i’r arfer flwyddyn yma, o fynychu ffair ‘freshers’ rithiol i drefnu gyfarfodydd pwyllgor dros Zoom. Fel arfer, byddai tymor cyntaf myfyrwyr Cymraeg Caerdydd yn llawn gwisgoedd ffansi, cymysgu a chymdeithasu mewn crôls, a thrip i’r ddawns Ryngolegol yn Aberystwyth. Ond, yn anffodus, darlun wahanol iawn oedd hi tymor yma.

Ar un llaw, mi ydw i a’r pwyllgor (Ifan, Rhys ac Elain) wedi ei chael hi’n hawdd flwyddyn yma gan nad oedd gennym ni gymaint o waith trefnu (a wedi cael peidio gorfod gwneud yr ‘initiations’!), ond ar yr un pryd, roedden ni wedi edrych ymlaen at gael trefnu digwyddiadau cyffrous fel trip rygbi’r GymGym, a mwyaf oll, yr eisteddfod ryngol yng Nghaerdydd. Cyn i’r tymor ddechrau, roeddwn i a’r pwyllgor wedi gobeithio i ganllawiau COVID lacio ychydig er mwyn gallu cynnal ein hoff ddigwyddiadau traddodiadol fel y crôl teulu, y ddawns fawreddog ym mis Ionawr, a niferoedd o grôls eraill. Ond yn anffodus, gyda llawer o hoff leoliadau’r GymGym fel Popworld a Retros unai gyda diffyg llefydd i’n holl aelodau neu ar gau yn gyfan gwbl, roedd trefnu digwyddiadau cyson yn sialens enfawr.

Yr anfantais mwyaf y flwyddyn yma yw’r teimlad ein bod ni fel pwyllgor methu helpu’r myfyrwyr flwyddyn gyntaf i ymgartrefu a dod i nabod ei gilydd a aelodau hn o’r GymGym. Fel arfer, mae crôls y GymGym yn ffordd anhygoel i fyfyrwyr wneud ffrindiau newydd yn eu blwyddyn gyntaf, a dyna’r ffordd nes i gyfarfod y ffrindiau dw i’n byw gyda nhw yn fy ail a thrydydd blwyddyn. Felly, er fod y myfyrwyr newydd yn cael cyfle i gymdeithasu yn eu llety, gyda llawer o’r GymGym yn Senghennydd a Tal-y-bont, mi ydw i’n teimlo drostyn nhw nad ydyn nhw wedi cael yr un profiadau a phawb arall.

Roedd rhaid i ni wneud chydig o newidiadau flwyddyn yma, er enghraifft, rydym wedi creu grwp Facebook i aelodau’r GymGym yn unig fel eu bod nhw’n gweld newyddion am unrhyw ddigywddiadau yn gyntaf (gan nad yw’r mantais arferol o ostyngiad cost tripiau ar gyfer aelodau yn gallu bod flwyddyn yma). Hefyd, roedd y proses o ethol pwyllgor yn wahanol eleni, gyda fideos o areithiau yn cael eu postio ar Facebook yn hytrach na digwydd wyneb-yn-wyneb. Ychydig wythnosau yn ôl, mi wnaeth pwyllgor llynedd drefnu hwdis i werthu i aelodau’r GymGym, sydd gobeithio wedi helpu rhoi teimlad o berthyn i’r gymdeithas, yn enwedig i’r aelodau newydd.

Er bod cyfyngiadau COVID wedi cael effaith mawr ar fywyd cymdeithasol myfyrwyr, dwi wedi mwynhau cydweithio gyda gweddill y pwyllgor er mwyn addasu agenda a digwyddiadau’r gymdeithas. Gyda newyddion gobeithiol o ‘vaccine’ COVID ar y gorwel, rydw i’n gobeithio’n arw fydda i a’r pwyllgor yn gallu trefnu ein digwyddiadau arferol rhywbryd yn y dyfodol. Ac os yw pethau yn ôl fel oedden nhw amser maith yn ôl cyn COVID, y crôl teulu fydd y cyntaf ar fy rhestr – watch out freshers!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php