Pryd o Daf-od Taf-Od

Pryd o Daf-od: Meleri Williams

Mae bywyd gydag alergedd yn nyts!

Fel person ifanc sy’n symud i brifysgol, mae’r cam o orfod byw yn annibynnol dipyn yn fwy i unrhyw un sy’n byw ag alergedd. Wedi treulio blynyddoedd yng ngofal teulu a ffrindiau sydd wedi hen gyfarwyddo â fy anghenion, mae’n siwr y byddai nifer yn dychmygu mai tasg anodd fyddai gorfod esbonio’r cyfan o’r newydd.

Ond, yn ddigon ffodus, nid dyma oedd fy achos i. Roedd fflat H6 Senghennydd yn le hynod gyfeillgar llynedd ac hawdd iawn oedd egluro fod gen i alergedd at gnau. Doedd dim cneuen ar gyfil y fflat ac ers hynny, rwyf wedi teimlo’n ddiogel a chartrefol o wybod fod fy ffrindiau yn deall y cyfan ac yn gofalu amdanaf.

Ydy, mae’n hawdd rheoli bywyd o fewn fy nghylch bach fy hun, ond gall byw mewn dinas lle mae heidiau o bobl yn byw bywyd brysiog godi ychydig o fraw. Ond, amhosibl yw cadw draw oddi wrth bwrlwm bwytai a bariau’r brifddinas! Fel un sydd wrth fy modd â bwyd, mae’r amrywiaeth a’r dewis yng Nghaerdydd yn ormod o demtasiwn, felly, na, gwell iddyn nhw beidio a ch(n)au y drws arna’ i.

Yn ddiweddar, lansiwyd ymgyrch gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd o’r enw ‘Hawdd Holi’. Pwrpas yr ymgyrch yw annog pobl ifanc 16-24 oed sy’n byw ag alergedd i holi am alergeddau wrth fwyta allan. Yn ogystal, dylai’r ymgyrch atgoffa busnesau y gallai gofyn i gwsmer a ydynt yn dioddef o alergedd achub bywyd. Bodola rhestr hirfaith o alergeddau posibl ac mae’n hen bryd codi ymwybyddiaeth o’r peryglon a’r angen i fod yn ddiogel.

Ac nid pawb sy’n ymwybodol o sut i achub bywyd petai rhywun yn dioddef o adwaith alergedd. Rwy’n cario chwistrelliad EpiPen rhag ofn y byddwn yn dioddef o sioc ‘anaphylaxis’. Gallai hyn ddigwydd pe bawn i’n bwyta, arogli neu’n cyffwrdd â chnau felly cadw draw sydd orau! Mae fy ffrindiau i gyd yn gwybod sut i ddefnyddio’r chwistrelliad pe byddai angen, ac mae hyn yn gwaredu ar lawer o faich.

Efallai bod y cyfan yn swnio braidd yn frawychus, ond hawdd iawn yw byw bywyd arferol os ydych chi’n ddigon gofalus. Mae’n gallu bod yn anodd dweud na i fwyta rhywbeth ry’ch chi’n ysu amdano ac yn llythrennol, mae’n rhaid dweud ‘risk it for a biscuit’, weithiau!

Os y’ch chi’n dioddef o alergedd, peidiwch byth â theimlo cywilydd ac os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n dioddef, ymddiddorwch yn y pwnc ac anogwch y sgwrs – fe allai achub bywyd!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php