Pryd o Daf-od Taf-Od

Pryd o Daf-od – Wiliam Rees

Llywydd UMCC, Wiliam Rees, sy’n egluro pam ei bod hi’n bwysig cael Undeb Myfyrwyr Cymraeg yng Nghaerdydd i warchod diddordebau myfyrwyr Cymraeg y brifysgol.

Mae cynrychiolaeth yn bwysig ym mhob agwedd o fywyd. Mae’n hanfodol fod pob unigolyn yng nghymdeithas yn gwybod ei fod gyda chynrychiolaeth gadarn gyda’r rhai o fewn awdurdod. Yr esiampl fwyaf syml ac adnabyddus o hyn yw ein Haelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad sy’n ein cynrychioli ni fel dinasyddion yn San Steffan ac ym Mae Caerdydd. Maent yna i sefyll lan dros ein hawliau, dwyn ein llywodraethau i gyfrif ac i gynnig polisïau a chyfreithiau ym meysydd sy’n effeithio ein bywydau mewn amrywiaeth o ffyrdd o ddydd i ddydd.

Yn yr un modd, mae cynrychiolaeth i fyfyrwyr o fewn y brifysgol yr un mor bwysig. Rydym yn talu miloedd ar filoedd o bunnoedd bob flwyddyn i dderbyn ein haddysg ac mae’n bwysig ein bod yn gwybod fod ein llais yn cael ei glywed gan gyfarwyddwyr y brifysgol sydd yn fwyfwy parod i drin y sefydliad addysgiadol hwn fel busnes.

Dyna pam yn flynyddol mae’r Undeb Myfyrwyr yn ethol nifer o swyddogion llawn amser i’n cynrychioli. Golygir hyn os oes gennych fater o unrhyw fath y gellir cysylltu â nhw, a gyda’ch gilydd y gellir ceisio datrys y broblem. Os oes problem lles, gellir mynd i’r Is-lywydd Lles. Os ydych yn fyfyriwr yn y Mynydd Bychan, gallwch gysylltu â’r Is-lywydd dros y Mynydd Bychan. Yn yr un modd, mae myfyrwyr Ôl-raddedig yn gallu cysylltu â’r Is-lywydd Ôl-raddedig ac yn y blaen.

Ond beth am fyfyrwyr Cymraeg yng Nghaerdydd? Yn sicr, mae’r rôl swyddog yr iaith Gymraeg yn un pwysig, ond mae’n amlwg nad yw un unigolyn, ar y cyd gyda’i astudiaethau yn gallu cynrychioli holl fuddiannau myfyrwyr Cymraeg Caerdydd.

Ers degawdau bellach mae myfyrwyr Cymraeg Prifysgolion Aberystwyth a Bangor wedi cael eu cynrychioli gan Undebau Myfyrwyr Cymraeg (UMCA & UMCB) o fewn eu sefydliadau addysgiadol, ac yn nawr yn dilyn lansiad llwyddiannus yn yr Eisteddfod Genedlaethol dros yr haf, mae gan fyfyrwyr Cymraeg Caerdydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg (UMCC) i’w cynrychioli.

Mae hyn yn gam anferthol ymlaen tuag at sicrhau cynrychiolaeth lawn i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith yng Nghaerdydd. Roedd hi’n fraint ac anrhydedd i gael fy ethol i’r rôl Llywydd UMCC am y flwyddyn academaidd yma ac rwy’n edrych ymlaen at gydweithio gyda’r pwyllgor yn llawn yn ogystal â holl fyfyrwyr Cymraeg Caerdydd dros y flwyddyn i ddod. Un o’n prif amcanion fydd i ymgyrchu er mwyn creu rôl llawn amser dros gynrychioli myfyrwyr Cymraeg, yn unol â UMCA a UMCB, er mwyn gwarantu cynrychiolaeth lawn i’r gymuned glos Cymraeg yma yn y brifddinas.

Rydym ni eisiau sicrhau UMCC sydd yn agored ac yn atebol i bawb. Yn fy marn i mae’n hanfodol bod myfyrwyr Cymraeg Caerdydd yn cael eu cynrychioli ymhob agwedd o fywyd prifysgol ac rydym eisiau sicrhau ein bod yn gwneud hyn trwy wrando ar lais pob un ohonoch, boed yn siaradwr rhugl neu’n ddysgwr, yn fyfyriwr yn y Mynydd Bychan neu’n fyfyriwr ar gampws Cathays. Os oes unrhyw fater neu syniadau rydych chi eisiau eu codi â ni – cysylltwch.

Fel mae’r dywediad yn dweud, ‘mewn undod mae nerth’ ac mae’n bwysig fod pob un ohonom yn tynnu at ein gilydd a gweithio i wneud yn siŵr fydd yr Undeb Cymraeg yma i aros, er mwyn gwir sicrhau cynrychiolaeth i’r Cymry Cymraeg a fydd yn penderfynu gwneud Prifysgol Caerdydd yn gartref am genedlaethau i ddod.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php