Taf-Od

Pryder am frechlyn Rhydychen-AstraZeneca

brechlyn Rhydychen-AstraZeneca
Pryder am effaith gyfyngedig brechlyn Rhydychen-AstraZeneca yn erbyn amrywiolyn De Affrig o’r coronafeirws. Tarddiad: Qapta.es
Pryder am effaith gyfyngedig brechlyn Rhydychen-AstraZeneca yn erbyn amrywiolyn De Affrig o’r coronafeirws.

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Taf-od

Brechlyn Rhydychen-AstraZeneca yw’r brechlyn y mae llawer o bobl yn y Deyrnas Unedig yn ei dderbyn er mwyn eu hamddiffyn o’r coronafeirws.  Ac felly, mae’r newyddion diweddaraf am effaith gyfyngedig brechlyn Rhydychen-AstraZeneca yn erbyn amrywiolyn De Affrig o’r coronafeirws wedi achosi cryn bryder yn y DU. Cyhoeddwyd y newyddion ychydig ddyddiau ar ôl i wyddonwyr rybuddio y gallai’r amrywiolyn fod yn cylchredeg yn y DU.

Mae’r ffigyrau yn profi bod y brechlyn yn cael effaith cyfyngedig ar amrywiolyn De Affrig o’r coronafeirws, effaith o tua 22% yn unig.

Ond mae’r canfyddiad yn seiliedig ar astudiaeth ‘fach iawn’, sy’n cynnwys llai na 2,000 o bobl, gydag oedran cyfartalog o ychydig dros 30 oed. Ac felly does dim sicrwydd pendant i’r canfyddiad ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae’r dystiolaeth yn codi cwestiynau mawr am sefyllfa brechi yn y DU.

 

Beth mae hyn yn ei olygu i bobl sydd yn aros am frechlyn?

Er gwaetha’r dystiolaeth dros effaith gyfyngedig brechlyn Rhydychen- AstraZeneca yn erbyn amrywiolyn De Affrig o’r coronafeirws. Mae gobaith y bydd y brechlyn yn dal i fod yn effeithiol iawn wrth atal salwch difrifol amrywiolyn De Affrig o’r coronafeirws, gan olygu bydd llai o straen ar wasanaethau’r gofal iechyd a llai o farwolaethau.

Yn ogystal, mae’r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca yn parhau i fod yn hynod effeithiol fel y brechlyn arall sy’n cael ei ddefnyddio yn y DU, a gynhyrchir gan Pfizer-BioNTech yn erbyn y math o coronafeirws sy’n dominyddu yn y DU.

Mae llai na 150 o achosion o’r amrywiolyn De Affrica wedi ei ganfod yn y DU. Ond, mae posibilrwydd bod mwy o achosion o’r amrywiolyn De Affrig yn bodoli, oherwydd dim ond 5-10% o achosion positif sy’n cael eu gwirio am yr amrywiolyn. Mae’r broses o wirio profion positif am yr amrywiolyn yn cynnwys gwaith labordy helaeth, ac felly nid oes modd gwirio pob prawf.

Ond nid oes arwydd fod yr amrywiolyn wedi lledu ymhellach na Lerpwl a Bryste yn y DU. Ac mae profion ychwanegol wedi’u harchebu yn yr ardaloedd hynny lle mae arwyddion y gallai’r amrywiolyn fod yn lledu er mwyn geisio rhwystro ei ledaeniad.

Felly, mae’r esblygiad o’r amrywiolyn De Affrig yn cael ei asesu. Ac ar hyn o bryd,  mae’r broses o frechi yn dal i barhau yn y DU ac yn parhau i fod yn effeithiol yn erbyn y coronafeirws sydd yn dominyddu yn y wlad.

 

Cyfnod clo cyn bwysiced nag erioed

Mae’r coronafeirws a’r amrywiolyn De Affrig o’r feirws yn cylchredeg yn y DU. Ond tra bod cyfyngiadau’r cyfnod clo yn parhau mewn grym, mae gobaith bod modd eu harafu rhag lledaenu ymhellach.

Yn ôl gwyddonwyr Rhydychen, mae modd addasu’r brechlyn AstraZeneca er mwyn ei wneud yn fwy effeithiol. Yr wythnos diwethaf, esboniodd tîm Rhydychen-AstraZeneca y gallai’r brechlyn wedi ei haddasu fod yn barod i’w gyflwyno mewn ychydig fisoedd. Y syniad fyddai cynnig brechiadau ‘atgyfnerthu’ fel sy’n cael ei wneud gyda’r pigiad ffliw bob blwyddyn.

Ond tan hynny pwysleisir ar bwysigrwydd cydymffurfio â rheolau’r cyfnod clo er mwyn rhwystro’r feirws rhag lledaenu a datblygu amrywiolion newydd. Byddai datblygiadau mewn amrywiolion newydd yn golygu mwy o bwysau ar y gofal iechyd, mwy o addasiadau ym mrechlynnau, a mwy o frechi! Ac fydd y cyfan yn arafu’r broses o ddychwelyd at normalrwydd.

 

 

 

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php