Taf-Od

Arbenigwyr yn awgrymu mai ailagor ysgolion yw’r ffordd ymlaen

Pryderon wrth ailagor ysgolion
Ansicrwydd wrth ailagor: pryderon ynghylch ailagor ysgolion yng nghyfnod y coronafeirws. Tarddiad: Liz Marie (trwy Wikimedia)
Wrth i gychwyn y flwyddyn academaidd agosáu, mae pryderon ynglŷn â sut bydd ysgolion yn ailagor yng nghanol ansicrwydd y pandemig.

Gan Catrin Lewis | Golygydd Cymraeg

Gyda chychwyn y tymor newydd ar y gorwel ac ysgolion ar fi’n agor eu drysau unwaith eto, mae pryderon wedi cael eu codi ynglŷn â sut y byddent yn gweithredu yng nghanol ansicrwydd y pandemig.

Er gwaetha’r risgiau amlwg sy’n dod â ymgynnull mewn grwpiau mawr, mae’r athro Chris Whitty wedi awgrymu y byddai peidio ailagor ysgolion yn fygythiad hirdymor gwaeth na’r coronafeirws i blant.  Dywedodd:

“Mae’r ffaith bod ysgolion yn agor yn debygol o arwain at gynnydd mewn trosglwyddiad”

Fodd bynnag, aeth yn ei flaen i ychwanegu:

“nid o reidrwydd y plant sy’n ei basio ymlaen ond mae’r ffaith bod ysgolion ar agor yn caniatáu mwy o gymysgu oedolion yn y gweithle ac mewn amgylcheddau eraill”.

Yn amlwg, bydd ysgolion yn edrych yn wahanol iawn i’r disgyblion ac athrawon fydd yn dychwelyd mis Medi ac mae rhai newidiadau wedi eu gwneud er lles eu diogelwch.  Mae ysgolion yng Nghymru wedi cael eu hannog i ailagor mor gynnar a Medi’r 1af os yn bosib gyda blynyddoedd penodol yn dychwelyd ar ddiwrnodau gwahanol er mwyn gallu gwasgaru’r disgyblion.

Ymysg y newidiadau sydd wedi eu gwneud mae mynedfeydd ac allanfeydd penodol a marciau ar y lloriau er mwyn annog disgyblion i gadw pellter cymdeithasol.  Bydd gan sawl ysgol hefyd amseroedd cinio ac egwyl wahanol i oedrannau gwahanol er mwyn lleihau’r nifer o ddisgyblion fydd yn cymysgu.

Nid yw gwisgo mygydau ymysg y canllawiau yng Nghymru a dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford ei fod i fyny i’r ysgolion yn unigol i gyflawni asesiad risg er mwyn penderfynu a oes angen i’w disgyblion wisgo masgiau.  Mae hyn yn gwrth-ddweud cyngor cyffredinol y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams bod angen i bawb dros 11 wisgo mygydau mewn lleoliadau dan do ble nad oes modd cadw pellter o ddau fetr.

Mae sawl un wedi barnu safiad Mr Drakeford ar fygydau mewn ysgolion gan ddweud ei fod yn annheg rhoi’r baich o wneud y penderfyniad ar ysgolion yn unigol.  Dywedodd Laura Doel, cyfarwyddwr undeb NAHT Cymru:

“Nid yw prifathrawon yn arbenigwyr meddygol ac ni ddylai Llywodraeth Cymru eu rhoi yn y sefyllfa yma”.

Mae Nia Davies yn athrawes Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol David Hughes, Ynys Môn sydd ar fi’n dychwelyd i’w gweithle.  Mynegodd ei phryderon ynglŷn â dychwelyd gan ddweud ei fod

“bron yn amhosib pellhau cymdeithasol mewn gwersi”.

Yn ogystal, aeth yn ei blaen i ddweud ei barn hi am y llywodraeth yn trosglwyddo’r baich o wneud penderfyniad am wisgo mygydau i ysgolion.  Dywedodd:

“Mae diffyg dealltwriaeth rhwng yr athro a disgyblion os bydd mygydau yn cael eu gwisgo yn y dosbarth”.

Fel athrawes, dywedodd mai un o’i phrif bryderon yw effaith y pandemig ar addysg y disgyblion.  Dywedodd ei bod hi’n pryderu am y disgyblion fydd yn eistedd eu harholiadau haf nesaf gan fod llawer o amser hanfodol wedi ei golli.

Daw hyn yn dilyn y newyddion bod bron 40% o farciau lefel A wedi eu hisraddio oherwydd bod algorithm wedi cael ei ddefnyddio er mwyn graddio disgyblion yn fis Awst.

Gan fod y pwnc mae Miss Davies yn ei ddysgu yn un ymarferol mae hi hefyd yn pryderu beth fydd effaith y newidiadau ar ei gwersi.  Disgrifiodd effaith y coronafeirws ar ei phwnc fel un “torcalonnus” gan nad oes modd i’r ochr ymarferol o’r gwersi cael ei ddysgu am gyfnod anhysbys.

Bron amhosib, felly, yw darogan beth fydd effaith ailagor ysgolion ar y nifer o achosion coronafeirws yng Nghymru.  Nid oes modd ychwaith rhagfynegi pa mor effeithiol bydd y newidiadau ar gyfer diogelu disgyblion a staff.  Fodd bynnag,  yn dilyn sawl mis heb addysg wyneb i wyneb, mae barn yr arbenigwyr yn amlwg: mae’n hen bryd i ddisgyblion ddychwelyd i’r ysgol er lles eu hiechyd meddwl ac eu haddysg.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php