Taf-Od

Bywyd prifysgol yng nghyfnod y coronafeirws

Pryderon myfyrwyr am ddyfodol bywyd prifysgol
Myfyrwyr yn pryderu beth yw dyfodol bywyd yn y brifysgol. Tarddiad: David Dixon (trwy Geograph)
Yn dilyn y cyfyngiadau coronafeirws diweddaraf yng Nghymru, blwyddyn anarferol iawn sy'n gwynebu myfyrwyr wrth iddynt ddychwelyd i'r brifysgol.

Gan Catrin Lewis | Golygydd Cymraeg

Ers y 14eg o Fedi, mae’r canllawiau coronafeirws diweddaraf yng Nghymru wedi golygu na all fwy na 6 o bobl gyfarfod y tu fewn.  Yn ogystal mae’n rhaid i bawb sy’n cyfarfod fod yn perthyn i’r un aelwyd estynedig.  Caiff hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored cyn belled â’u bod yn cadw pellter cymdeithasol.

Daw’r newidiadau hyn yn dilyn cynnydd yn niferoedd coronafeirws yng Nghymru dros yr wythnosau diwethaf.  Yn ystod y cyfnod rhwng y 12fed a 19eg o Fedi mae dros 1,200 o achosion newydd a 6 o farwolaethau wedi cael eu cofnodi.

Golyga hyn, wrth i fyfyrwyr o Gymru a thu hwnt ddychwelyd i’r brifysgol, bod yn rhaid iddynt baratoi at wythnos y glas gwahanol iawn i’r arfer.

Mae Prifysgol Caerdydd, ynghyd â sawl prifysgol arall, eisoes wedi cyhoeddi y bydd gweithgareddau wythnos y glas eleni yn cael eu gwasgaru dros gyfnod o sawl wythnos.  Mae hyn er mwyn sicrhau y bydd y mwyaf posib o weithgareddau yn gallu mynd yn eu blaenau er gwaethaf y cyfyngiadau.

Mewn neges ar wefan y brifysgol nodwyd:

“Rydym yn addasu ein mannau i fyfyrwyr, ein caffis a’n cyfleusterau chwaraeon yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol fel y gallwch barhau i fwynhau profiadau bywyd campws.”

Fodd bynnag, er gwaethaf ymdrechion y brifysgol i geisio sicrhau bydd gweithgareddau wythnos y glas yn parhau, ni fydd posib i fyfyrwyr gael yr un profiadau â’r blynyddoedd blaenorol.  Mae clybiau nos a nosweithiau allan gyda chymdeithasau amrywiol wedi bod yn rhan annatod o fywyd prifysgol erioed.

Dyma oedd gan Ffion Evans, myfyrwraig ail flwyddyn o Brifysgol Caerdydd i’w ddweud am y cyfyngiadau newydd:

“Mae’r cyfyngiadau diweddaraf yn gwneud cymdeithasu yn y brifysgol yn anodd.  Bydd y profiad prifysgol yn un gwahanol iawn i ddarpar fyfyrwyr eleni ac mae’n siŵr o fod yn siom na fydd ganddynt yr un cyfleoedd a gawsom ni yn ystod wythnos y glas u fynd i glybiau a chymdeithasu er mwyn dod i adnabod myfyrwyr eraill”.

Pan ofynnwyd am ei phrofiadau personol hi gyda’r cyfyngiadau dywedodd:

“Dw i’n byw mewn aelwyd o fwy na 6 o fyfyrwyr ac felly mae’n drafferth i wneud trefniadau. Nid oes modd i bawb fynd i fwyty neu dafarn gyda’i gilydd ac mae’n rhaid i bawb wahanu cyn mynd.”

Aeth yna yn ei blaen i ychwanegu:

“O ganlyniad mae’n rhaid treulio llawer mwy o amser yn y tŷ.  Mae pawb ychydig yn bryderus am sut y bydd hyn yn effeithio ein profiad prifysgol, yn enwedig gan fod y gaeaf ar ei ffordd a bydd llai o opsiynau o bethau i wneud yn yr awyr agored”.

Mae’r ansicrwydd ymysg myfyrwyr ynglŷn â beth fydd bywyd prifysgol yn edrych fel dros y flwyddyn academaidd nesaf yn amlwg.  Fodd bynnag, nid oes dim ellir ei wneud ond disgwyl ac aros i weld sut bydd y sefyllfa yn datblygu dros yr wythnosau sydd i ddod.  Nid oes amheuaeth bod myfyrwyr, boed yn eu blwyddyn gyntaf neu yn eu trydedd flwyddyn, yn gobeithio cael dychwelyd i gymdeithasu ac i fyw bywyd coleg fel y norm yn fuan ond mae’n anhebygol mai dyna fydd realiti’r sefyllfa.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php