Taf-Od

A yw deddfau yn wir rhwystro prynu ail dai yng Nghymru?

tai haf
Mwy o bobl yn prynu ail dai yng Nghymru fel tai haf. Tarddiad: Nel Richards
Un her sy’n wynebu’r Cymry bob blwyddyn yw’r system tai; boed hyny’n dai fforddiadwy neu gynnydd yn nifer y tai haf y mae unigolion yn prynu.

Gan Nel Richards | Golygydd Cymraeg

Un her sy’n wynebu’r Cymry bob blwyddyn yw’r system tai; boed hyny’n dai fforddiadwy neu gynnydd yn nifer y tai haf y mae unigolion yn prynu. O ganlyniad i COVID-19, mae prisoedd tai wedi cynyddu 2.9% yn ôl Rightmove yn ystod y misoedd diwethaf yn unig, gan gynyddu 5.8% yn gyfartaledd dros y blynyddoedd.

Gyda’r cyfnod clo yn araf godi, a mesurau coronafeirws yn gwanhau, fe all fwy o bobl fynd i ymweld â thai, gan ysgogi mwy o bobl i’w prynu. Mae hyn yn cael effaith ar y boblogaeth leol, wrth i brisoedd tai godi, mae mwy yn cael eu gwthio allan.

Yn sgil hyn, dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford byddent yn fodlon deddfu, os fydd rhaid. Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn;

“ymwybodol o her ail gartrefi a thai gwag i’r cyflenwad o dai fforddiadwy mewn rhai cymunedau. Mae’r llywodraeth yn cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy o dai fforddiadwy, ac ry ni’n gobeithio darparu 20,000 erbyn diwedd cyfnod y llywodraeth bresennol”


“BOD YN DEG I BOBL LEOL”

Dyna ymateb Mark Drakeford (mewn cyfweliad a’r BBC), wrth dderbyn pwysau ychwanegol er mwyn gosod reolau newydd ar gyfer ail gartrefi. Dywedodd bod y llywodraeth wedi

“dechrau gwaith ar bod yn deg i bobl leol gyda phobl sydd yn dod i fewn, er mwyn cael y balans yn iawn”.

Dywedodd y gallai’r llywodraeth ddeddfu er mwyn mynd i’r afael â phroblemau ail gartrefi:

“Os bydd rhaid ail-ddeddfu neu ailwampio’r rheoliadau, ni’n fodlon gwneud hynny.”


“TAI RHY DDRUD”

Peter Rees, o Dy Ddewi yw un o drigolion yr ardal, sydd wedi gwelld dirywiad diwylliannol a chymdeithasol yn sgil cynyddiad yn y nifer y tai haf. Dyma’i ymateb mewn cyfweliad;

“Ma Tyddewi wedi newid yn gyfan gwbl ers bwti ugen mlyne neu mwy. Yr iaith erbyn hyn wedi dirywio yn fowr.”

“Mae’n brysur yno bob haf ond eleni, roedd hi llawer yn waeth”

“Wrth gwrs ma’r ta’i’n rhy ddrud I bobol lleol.”

“Sdim swyddi da ma a’r ifanc yn mudo bant. “


Mae Bishops Court yn Nhŷ Ddewi, Sir Benfro yn ddatblygiad newydd sydd yn agored i bobl leol i brynu tai fforddiadwy. Maent yn cydnabod y gall trigolion lleol ei chael hi’n anodd prynu tai yn lleol, yn enwedig mewn ardal sy’n denu llawer o dwristiaid megis Tŷ Ddewi. Dim ond modd i bobl ymgeisio os ydych chi wedi byw yn ardal Tŷ Ddewi am flwyddyn a mwy, a hefyd, os ydych wedi gweithio yn yr ardal am flwyddyn, gan obeithio aros a byw yn y ddinas fechan.

Er hyn, mae rhai yn dadlau fod tai Bishops Court yn Nhŷ Ddewi ddim yn fforddiadwy i bobl sy’n prynu am y tro cyntaf gan eu bod yn amrywio o tua £200,000 i £400,000. Felly, er taw cysyniad adeiladu’r tai yma oedd bod yn fwy cynaliadwy, yn enwedig wrth ddenu pobl ifanc i aros yn y Gorllewin, efallai taw gwthio mwy o bobl allan fyddai’n gwneud, gan achosi mwy o imbalans cymdeithasol.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php