Taf-Od

Ton o fusnesau newydd yn taro Cymru

peniau mewn pot
Creadigrwydd: Elinor, Millie a Catrin sydd wedi bod wrthi'n brysur yn cychwyn busnesau yn ystod y cyfnod clo. Tarddiad: Arts and Crafts Caddy (drwy Flickr)
Er bod yr economi yn dioddef yn aruthrol wedi pandemig y coronafeirws, mynd ati i sefydlu busnesau o’r newydd wnaeth nifer o bobl ledled Cymru.  

Gan Annell Dyfri | Golygydd Cymraeg

Gyda misoedd o segura yn ein cartrefi, dyma entrepreneuriaid newydd yn ymddangos dros nos. Un o’r bobl a aeth ati i sefydlu ei busnes o’r newydd oedd Elinor Thomas o Aberystwyth. A hithau wedi gorfod dychwelyd o Brifysgol Bangor ar ddechrau’r cyfnod clo, dyma hi’n troi ei dwylo at ddawn go arbennig a sefydlu’r busnes ‘Mêts’, busnes sy’n creu a gwerthu darluniau a chardiau personol ar gyfer unrhyw achlysur. Ond nid sefydlu busnes oedd y bwriad gwreiddiol wrth iddi nodi mai

 

‘anrheg pen-blwydd i un o fy ffrindiau oedd y print cynta’ nes i, ac ar y pryd, y print ola’ o ni’n bwriadu gwneud’

ond yn amlwg roedd y print wedi plesio ac ychwanegodd

‘ond ar ôl llawer o berswadio gan wahanol bobl, penderfynais ddechrau busnes bach Mêts’.

Print ‘Ffrindiau Gorau’ gan Elinor

Tra y bu’n gyfnod tawel o ran y brifysgol, nododd Elinor ei bod wedi

‘dysgu cymaint o sgiliau newydd drwy greu’r busnes bach, sgiliau fydd gyda fi am oes’.

Ond nid celf yw prif faes Elinor.

‘Fel un sy’n fwy gwyddonol ‘na chreadigol, roedd yr holl beth yn newydd i’r system’.

Mae’n amlwg felly bod y

‘busnes wedi bod yn ddihangfa arbennig’

iddi yn ystod y cyfnod clo.

Unigolyn arall fu wrthi’n brysur yn sefydlu busnes newydd oedd Millie Butterfield o Gaerfyrddin. Gyda’r ysgol wedi gorfod cau ac arholiadau wedi’u gohirio, dyma Millie yn gosod ei golygon ar greu busnes newydd, ‘M_Broideri’. Busnes yn gwerthu crysau chwys gyda geiriau Cymraeg wedi’u gwinio arnynt megis ‘shwdi blods’ yw’r busnes llwyddiannus hwn. Ond pam mynd ati i gychwyn busnes yng nghanol cyfnod mor gythryblus? Nododd Millie nad oedd wedi

‘ystyried cychwyn busnes tan ar ôl i mi rannu llun o fy siwmper wreiddiol ar Instagram, ac ar ôl derbyn llawer o negeseuon cadarnhaol es i ati i lansio M_broideri!’.

Millie Butterfield o Gaerfyrddin

Mae’n amlwg fod llawer wedi cael amser i fod yn greadigol yn ystod y cyfnod clo wrth ail ymweld â’u diddordebau. Ychwanegodd Millie fod

‘crefft wastad ‘di bod yn un o’m diddordebau, a phan yn fach ro ni’n hoff o gystadlu yng nghystadlaethau Eisteddfod yr Urdd’.

Fel un oedd wedi ffarwelio â’i blwyddyn ysgol, nododd fod

‘cychwyn y busnes wedi bod yn gyfle i hwyluso’r cyfnod clo, pasio peth amser a gwneud rhywfaint o elw’.

Mae’n amlwg fod y busnes yn enw i’w gofio yn y dyfodol.

 

Gyda phawb wedi bod yn gaeth i’w cartrefi ers misoedd yn ystod pandemig y coronafeirws, ail gydio mewn sgil benodol wnaeth unigolyn arall, sef Catrin Lewis o Abergwili, wrth iddi fynd ati i ddarlunio llefydd cyfarwydd i bobl yr ardal megis Dinbych y Pysgod, Bae Caerdydd a Chaerfyrddin gyda’r nod o

‘godi gwên ar wynebau ffrindiau trwy beintio eu hoff lefydd’.

Catrin Lewis o Abergwili

Mae’r busnes, ‘c.lewispaints’ yn ffynnu wrth iddi bellach greu darluniau digidol o bobl wrth ddefnyddio’r hyn a ddysgodd wrth wneud cwrs TGAU Celf rai blynyddoedd yn ôl. Ond a yw’r busnes am barhau wrth iddi barhau â’i haddysg yn y brifysgol fis Medi? Nododd Catrin ei bwriad i

‘barhau gyda’r darluniau digidol ond nid y peintiadau o fis Medi ymlaen’

gan ei bod yn cychwyn ar siwrnai yn y brifysgol yn astudio BA Perfformio yn y brif ddinas.

Wrth i’r busnes barhau i wneud yn arbennig o dda nododd Catrin ei bod yn

‘ddiolchgar iawn am yr holl gefnogaeth’

sydd wedi sicrhau ei bod yn medru dosbarthu 25% o’i henillion i’r elusennau sy’n bwysig iddi sef Get The Boys a Lift a Mind (elusennau iechyd meddwl), ac Acting For Others (elusen sy’n rhoi cefnogaeth ariannol ac emosiynol i weithwyr theatr).

Trwy ymdrechion unigolion megis Elinor, Millie a Catrin, mae’n amlwg fod daioni wedi deillio o’r cyfnod clo diweddar a’r holl dristwch a phryder sydd ynghlwm â’r coronafeirws.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php