Taf-Od

Trafferthion tai i fyfyrwyr y drydedd flwyddyn

Gan Elen Davies

Mis Ionawr, digon o amser ar gyfer chwilio tŷ at fis Medi…na, nid yng Nghaerdydd.

Gyda myfyrwyr blwyddyn gyntaf a’r ail wedi ymrwymo am dai ar gyfer fis Medi cyn y Nadolig, prin yw’r dewis ar gyfer y rhai sy’n gorfod aros am gynigion cyrsiau ôl-radd neu am swyddi.

Wrth ddyheu am gael aros yng Nghaerdydd ond heb sicrwydd ein bod am dderbyn lle ar gwrs ôl-radd, mae’n hynod o anodd i fyfyrwyr y drydedd flwyddyn ymrwymo am dŷ. Gyda nifer yn dweud fod ‘digon o dai ar gael’ ac i ‘beidio panicio’, rwyf innau wedi profi nad yw hynny’n wir. Oes, mae digon o dai yn weddill ond na, chewch chi ddim gwerth am arian ac na, dydyn nhw ddim yn addas ar gyfer moch.

Wythnos ddiwethaf, es i a fy ffrindiau i weld 10 tŷ gwahanol, a hynny gan amryw o asiantaethau gwahanol gan gynnwys Cardiff Student Letting y Brifysgol. Yn ôl ei gwefan, ei bwriad yw, ‘ensuring that students find quality houses owned by reputable landlords.’ Gallaf ddatgan nad oedd ‘quality’ yn perthyn i’r tai a welsom ac nad oedd y lluniau ar y we ychwaith yn cyfateb o gwbl i gyflwr y tai.

Mewn un tŷ gan un asiantaeth gwêl llwydni er enghraifft o dop y tŷ i’r gwaelod. Dywedodd gweithiwr yr asiant, ‘Yr unig reswm mae’r llwydni yn bodoli yw oherwydd bod oergell mewn un ystafell ac yn achosi llwydni. Gallwn ni beintio dros y llwydni.’ Ers pryd mae ychydig o baent yn cael gwared llwydni?

I ategu, dywedodd un dyn, ‘Ni fydd y tŷ yn edrych ddim byd fel mae e nawr. Bydd y cyfan yn cael ei ail wneud dros yr haf.’ Ac eto, wrth ofyn iddo nodi hynny yn y cytundeb, nid oedd yn gallu sicrhau hynny, gan nad oedd yn siŵr beth yn union fyddai’n cael ei ail-wneud.

Nid cyflwr y tai yw’r unig broblem wrth gwrs, ond eu pris hefyd. £360 y mis heb filiau am dŷ llawn llwydni er enghraifft, lle gellid cael tŷ am yr un pris o safon llawer uwch petai ni wedi dewis tŷ cyn y ‘dolig. Yn ddigon teg, mae’n broblem na allwn ei ddatrys o ran pryd mae ôl-fyfyrwyr yn clywed yn ôl am geisiadau gradd meistr a swyddi, ac yn amlwg, mae’n ddigon teg nad yw’r dewis mor eang ar gyfer y math o dai sydd ar gael. Fy nadl i fodd bynnag yw a yw’n deg fod asiantaethau tai yn llwyr dwyllo myfyrwyr fod llwydni yn broblem y gellid ei ddatrys yn hawdd? Fod y tai ‘yn fargen’, mewn ‘ideal location’ er na fyddai’r un ohonyn nhw yn ystyried byw ynddynt. Ac a yw’n dderbyniol fod y lluniau mewn nifer o achosion wedi eu tynnu pan adeiladwyd y tai yn gyntaf, pump, chwe, ddeng mlynedd yn ôl? Prin y gellid sylweddoli mai dyna’r tai yr oedden ni wedi ymweld â nhw.

Ceir un enghraifft lle’r oedd y tŷ yn gwbl wahanol i’r lluniau ar-lein. Gofynnais, ‘Is this the same house as the one on your website?’ cyn derbyn ateb, ‘Oh no, we just put a picture of one of our other properties on the website because they’re similar enough.’ Holl bwrpas rhoi lluniau ar-lein yw cael rhagflas o’r tŷ yr oeddem am ei weld, ag eto, nid dyna’r tŷ?

Mae’n warthus fod asiantaethau tai yn cael yr hawl i ymddwyn mewn ffordd mor anfoesol, yn llythrennol yn manipiwleiddio myfyrwyr gyda’u propaganda a’u technegau perswadiol.

Efallai fod modd twyllo rhai myfyrwyr i wastraffu arian ar dai llawn llwydni, ond nid fi fydd yn syrthio i’r un trap.

‘We could lower the price from £320 to £310 if you were to take it today’

Dim diolch.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php