Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od- Elen Jones

1.) Pwy wyt ti, ym mha flwyddyn prifysgol a beth wyt ti’n astudio?

Elen Jones, blwyddyn gyntaf yn astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth

2) Pam dewis Prifysgol Caerdydd i astudio?

Wel, bydden i’n gweud mai dod yma i fwynhau ym mwrlwm y ddinas oeddwn i, ond y gwirionedd yw dwi wedi dilyn olion traed fy chwaer gan fod bywyd yn anodd iddi hebdda’i !!

3) Fel Glas-fyfyriwr, ble yw dy hoff le yng Nghaerdydd hyd yn hyn?

Fy ystafell wely, gan mai dyma HQ flat H6.

4) Beth wyt ti’n hoffi gwneud yn dy amser hamdden?

Siarad wast.

5) Wrth fyw yn Senghennydd, beth yw arferion drwg gweddill y fflat?

Ymweliadau dyddiol i HQ H6, ond nid i weld fi, i helpu eu hunain i ddrôr danteithion melys.

6) Beth yw dy hoff ddiod?

Dilyn motto Mam – Dŵr, gwîn neu goffi

7) Pwy fyddet yn gwahodd i dy bryd fwyd delfrydol?

Pob Kardashian i weld pwy sy’n feichiog, hyd yn oed Rob.

8) Petaet ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

Trwyn newydd.

9) Beth sydd yn mynd dan dy groen di?

Gwythiennau.

10) Beth hoffet ti wneud ar ôl graddio?

Unrhyw beth a fydd yn talu am ddyledion bywyd stiwdent Prifysgol.

11) Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnat ti erioed?

Ma’ rhywbeth yn digwydd yn ddyddiol.

12) Pwy oeddet ti’n ei ffansio pan oeddet ti’n iau?

Unrhyw chwaraewr rygbi Cymru, heb wir newid hyd at heddiw

13) Hoff ddilledyn?

Jîns du a thop neis, ond mae’n ffwdan dod o hyd i dop neis bob nosweth allan

14) Person trefnus neu funud olaf?

Munud olaf.

15) Petaet ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Siocled, gwîn a ffrindiau.

16) Beth yw dy hoff lyfr?

Pob un o’r llyfrau ‘Bridget Jones’, mae’r tebygrwydd rhyngom ni yn mynd yn bellach na’r cyfenw.

17) Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Crôl Calan Gaea’r Gym Gym – Lowri a fi’n dychwelyd yn ôl gyda llu o bobl a dihuno gweddill y flat gan gadw sŵn tan oriau mân y bore – pawb wedi maddau’r sefyllfa bellach. Wedi dweud hyn mae diferion pomigranet o hyd yn stercian o amgylch y gegin, mae’n well peidio gofyn cwestiynau.

18.) Beth yw dy hoff gân a pham?

‘Dal i Gredu’ mae’n cael ei chwarae oleiaf unwaith y dydd.

19.) Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti’n ei wneud?

Dathlu, bywyd glas myfyriwr yn galed, cofiwch.

20) Pwy fydd yn trafod gyda’r Taf-od Wythnos nesaf?

Math Owen

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php